Εκτύπωση

Παράταση Ισχύος χρόνου απαγόρευσης, της με αριθμ. 2190/04-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24-08-2005) απόφασης περί «Απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας»

ΦΕΚ Β 1731 - 18.08.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2148/136357
(5)
Παράταση Ισχύος χρόνου απαγόρευσης, της με αριθμ. 2190/04-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24-08-2005) απόφασης περί «Απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας».


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α΄/
27-12-2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/93 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/1993) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του Ν.δ. 86/
1969 (Φ.Ε.Κ. 7/18-01-1969) περί «Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 περί «Αντικαταστάσεως και συμπληρώσεων τινών διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα».
5. Τις διατάξεις του κεφ. Γ του άρθρου 3 του από 26-01-1990 (Φ.Ε.Κ. 60/τ.Δ/08-02-1990) Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τις απαγορεύεται η άσκηση του κυνηγίου και της αλιείας, εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.
6. Τις διατάξεις της με αριθμ. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
τ.Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας περί «Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/
23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Β΄/04-02-1998) και 331794/12-03-1999
(Φ.Ε.Κ. 281/τ.Β΄/31-03-1999) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΗΠ 37338/1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. ΗΠ 8353/276/Ε.103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση.
7. Τη με αριθμ. 1669/33104/31-03-2011 (Φ.Ε.Κ. 648/τ.Β΄/
19-04-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως.
8. Τη με αριθμ. 2190/04-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/
24-08-2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας».
9. Το με αριθμ. 1810/124873/10-07-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την παράταση ισχύος της αναφερόμενης στο σημείο (8) της παρούσας, απόφασης, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ του χρόνου απαγόρευσης της με αριθμ. 2190/04-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24-08-2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας» και ειδικότερα εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, (περιοχές 1 και 2) της περιοχής υγροβιοτόπου Λίμνης Δύστου για δέκα (10) έτη, ήτοι έως και 31-07-2025.
Τοπογραφικό διάγραμμα δεν συνοδεύει την παρούσα αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί της έκτασης για την οποία εκδίδεται η παρούσα απόφαση και ισχύει το ίδιο το οποίο συνοδεύει τη με αριθμ. 2190/04-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24-08-2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το Δασαρχείο Αλιβερίου, παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) Θήρας και Αλιείας και την ευρεία κοινοποίησή της, στις αρμόδιες Δασικές Αρχές καθώς και Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 31 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΜΙΛΗ