Εκτύπωση

Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου (δύο έτη) στην ευρύτερη περιοχή «Καραβοστάμου – Καρκιναγρίου» Δήμου Ικαρίας

ΦΕΚ Β 1905 - 08.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51230
(1)
Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου (δύο έτη) στην ευρύτερη περιοχή «Καραβοστάμου – Καρκιναγρίου» Δήμου Ικαρίας.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.δ. 532/1970.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).
4. Τη με αριθμ. 50524/5097/31-10-2012 «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων με Ε.Γ.Γ και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 3243/Β΄/5-12-2012).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4325/11-05-2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
6. Την υπ’ αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής Παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 177/ 1975.
8. Τις διατάξεις του αρθ. 6 παρ. 1 της 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 366599/ 16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/1998) και 87578/703/06-03-2007 (581/Β΄/2007) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
9. Τη Δ.Υ./23-7-2014 σχετική εισήγηση του Γρα­φείου Θήρας για ανάγκη προστασίας και αύξησης του υπάρχοντος (πτερωτού και τριχωτού) θηράματος στη συγκεκριμένη περιοχή.
10. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, ως ζώνη προσαρμογής και ανάπτυξης των θηραμάτων, στην περιοχή «Καραβοστάμου – Καρκιναγρίου» Δήμου Ικαρίας για δύο χρόνια, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:150.000. Τα όρια της ζώνης καθορίζονται ως εξής:
Από θάλασσα προς διασταύρωση ρεύματος Μηλιωπού με επαρχιακό δρόμο προς Καραβόσταμο, ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Εύδηλο – Κάμπο – Αρμενιστή – Να – Νάνουρα – Προεσπέρα – Αμάλου - Κάλαμο και κλείνει στο ρέμα πριν το Καρκινάγρι έως τη θάλασσα.
Η εφαρμογή και εκτέλεση ανατίθεται στους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας, στους θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων.
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 28 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ