Εκτύπωση

Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου

ΦΕΚ Β 1941 - 09.09.2015


Αριθμ. 65307/1399
(3)

Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/1969 «Δασικός Κώδιξ», όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 παρ. 3 Ν.177/1975 (Φ.Ε.Κ. 205Α) «Περι αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 25234/ 1637/7.4.1976 (Φ.Ε.Κ. 640Β) «Περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.»
3. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 223015/ 4286/23.7.1977 (Φ.Ε.Κ 714Β) «Περί αναγνωρίσεως κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων μετά του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθ. 127568/2533/07-08-2015 (Φ.Ε.Κ 1670/Β/10-8-2015) «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α): «Νέα Αρχι­τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγράμμα Καλλικράτης».
6. Το Π.δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε­λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την με αριθ. ΓΓ15646/1521/01.03.2011 (Φ.Ε.Κ. 491Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
8. Το υπ’ αριθμ. 1103/27-07-2015 έγγραφο του Δήμου Ελαφονήσου με το οποίο κοινοποι­είται η υπ’ αριθμ. 58/2006 απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου «Περί καθυστέρησης έναρξης της κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την οποία προτείνεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
9. Το γεγονός ότι ο Θηραματικός πλούτος της νήσου Ελαφονήσου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην εν λόγω περιοχή και είναι ανάγκη αμέσου λήψης μέτρων προστασίας των, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 για όλα τα θηράματα στην περιοχή της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 127568/2533/07-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1670/Β/10.8.2015) απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μολάοι, 11 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Μολάων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ