Εκτύπωση

Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο

ΦΕΚ Β 1967 - 11.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49069
(4)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
3. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
4. Την αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
6. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/728.06.2006).
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
11. Την αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄).
12. Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Γ΄ - Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Άρθρο 56.
13. Το αριθμ. 11675/10.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
14. Τα αριθμ. 1312/11.07.2014 και 591/24.04.2015 έγγραφα της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ.
15. Το αριθμ. 22535/20.03.2015 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και τη συνημμένη σ’ αυτό εισηγητική έκθεση.
16. Το αριθμ. 23754/15.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης.
17. Το αριθμ. 13618/22.06.2015 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου και τη συνημμένη σ΄ αυτό εισηγητική έκθεση, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, μέχρι και τις 30/07/2020, σε έκταση 4.559.008,69 τ.μ. στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:30.000 και στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η οριοθέτησή της περιγράφεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία το ΝοτιοΑνατολικό όριο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στην έξοδο για Άγ. Αντώνιο και με κατεύθυνση ΒόρειοΑνατολική ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό προς Άγ. Αντώνιο μέχρι τη διασταύρωση προς Λάκκωμα.
Στο σημείο αυτό συναντά το όριο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την Π.Ε. Χαλκιδικής, το οποίο και ακολουθεί αρχικά με κατεύθυνση Νότια επί του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγ. Αντωνίου - Λακκώματος, στη συνέχεια με κατεύθυνση Δυτική εντός κλάδου ρέματος και τέλος με κατεύθυνση Νότια εντός του κεντρικού ρέματος μέχρι τη θέση «Αμυγδαλιές» όπου συναντά χωματόδρομο. Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Ελαιώνας», όπου συναντά μεγάλο χωματόδρομο, τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση ΒορειοΔυτική μέχρι το φράγμα του Κάτω Σχολαρίου. Εκεί συναντά οδό στρωμένη με χαλίκι την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια προς τον οικισμό του Κάτω Σχολαρίου μέχρι συναντήσεως της αφετηρίας.
Η ανωτέρω έκταση εφάπτεται ΝοτιοΑνατολικά με έκταση 6.100.000 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος, της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας, του Δήμου Νέας Προποντίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην οποία ισχύει απαγόρευση θήρας παντός θηράματος μέχρι και τις 19/08/2016, βάσει της αριθμ. 36862/2011 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1555/Β΄) και η οποία οριοθετείται ως ακολούθως:
Τα όρια απαγόρευσης αρχίζουν από τη γέφυρα Λακκώματος (εργοστάσιο Μοναχά), ακολουθούν βόρεια το δρόμο του χωριού Λάκκωμα και ύστερα ανατολικά τον αγροτικό δρόμο Κρυονερίου μέχρι τη θέση Παλιάμπελα (αμπέλι Χρόνη Κατρακιά), ύστερα λοξά αριστερά ακολουθούν τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση στη θέση Φράγμα. Απο εκεί στρίβουν αριστερά και ακολουθούν τον δρόμο προς Πιριλίκι και στρίβουν προς Βορρά κατά μήκος της ράχης και του δρόμου μέχρι το χωράφι του Ιωάννη Γ. Παπαδόπουλου, όπου συναντούν τον αγροτικό δρόμο του Αγ. Αντωνίου - Λακκώματος. Με κατεύθυνση Νότια σε απόσταση 300 μ. συναντούν το χωράφι του Αντωνίου Φωτιάδη. Απο εκεί στρίβουν δεξιά με Δυτική κατεύθυνση μέσα στο ρέμα (όρια Σχολαρίου - Λακκώματος) φθάνουν στο κεντρικό ρέμα που ακολουθούν πρός Νότο μέχρι τη γέφυρα Λακκώματος απ΄όπου και ξεκίνησαν.
Η απαγόρευση της θήρας θα εφαρμόζεται εναλλάξ ανά 5ετία στις δύο προαναφερόμενες περιοχές και πιο συγκεκριμένα, η απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Λακκώματος θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι και τις 19/08/2016 και στην λήξη της δεν θα υπάρξει άμεση ανανέωση.
Mε τη λήξη της απαγόρευσης θήρας στις 30/07/2020 στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, θα ξεκινήσει άμεσα η απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Λακκώματος μέχρι και τις 30/07/2025 και ούτω καθεξής.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους των Νομών και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ