Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμβαδού 21.469,00 στρεμμάτων, στην περιοχή Στανού, Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

ΦΕΚ Β 1967 - 11.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61075
(1)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμβαδού 21.469,00 στρεμμάτων, στην περιοχή Στανού, Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής..

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
3. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
4. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την αριθμ. ΗΠ. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010).
6. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α/22.03.1993).
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Την υπ’ αριθμ. 99386/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με Εντολή Γενικού Γραμματέα...» (ΦΕΚ 3105/Β΄/18.11.2014).
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
11. Το Ν. 4527/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα το άρθρο 56 του Κεφαλαίου Γ΄ «Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014).
12. Την υπ’ αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α΄/06.02.2015).
13. Τα υπ’ αριθμ. 11237/09.02.2015 και 11675/10.02.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
11. Την υπ’ αριθμ. 5888/04.08.2010 απόφαση Μ.Ε.Γ.Γ.ΤΤ.Κ.Μ. «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο» (ΦΕΚ 1407/Β΄/06.09.2010).
12. Τα υπ’ αριθμ. 7/04.05.2015, 8/21.05.2015 και 13/ 25.05.2015 έγγραφα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αρναίας με τα συνημμένα σ’ αυτά πρακτικά συνεδριάσεων.
13. Το υπ’ αριθμ. 165/10.04.2015 έγγραφο της Ένωσης Δασικών και Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρναίας -ΑΣ και έγγραφο υπογεγραμμένο από αγρότες της περιοχής Στανού.
14. Την υπ’ αριθμ. 14643/06.07.2015 εισήγηση του Δασαρχείου Αρναίας.
15. Την υπ’ αριθμ. 16287/30.07.2015 θετική γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων, για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021, σε έκταση εμβαδού 21.469,00 στρεμμάτων, στην περιοχή Στανού, Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Τα όρια της ανωτέρω έκτασης απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:35.000, σε ΕΓΣΑ 87 με στοιχεία κορυφών (1,2,3,......,225), το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Περιγραφικά δε οριοθετείται ως ακολούθως:
Αρχίζει από την δασική θέση «Γέφυρα Ποταμιάς» στον επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αρναίας -Στανού, τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον οικισμό του Στανού. Από εκεί με Ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μπαράκη καλύβα - Γρόσια. Συνεχίζει Βόρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι τη δασική θέση "Ιταμός και εκείθεν τη ράχη μέχρι Κυριαφίνη Δενδράρα. Συνεχίζει Βόρεια τη ράχη μέχρι το ρέμα Βαθύλακας. Ακολουθεί το ρέμα προς τα κατάντη, που είναι τα διοικητικά όρια Στανού - Βαρβάρας και μετά με κατεύθυνση ΒορειοΑνατολική ακολουθεί τα διοικητικά όρια Στανού - Βαρβάρας έως τη στροφή Αγόρως Αάκα, απ" όπου ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Βαρβάρας - Μαδύτου (άσφαλτος) προς Μάδυτο μέχρι τη θέση Γρουνάρι. Από εκεί με ΝότιοΔυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον δασικό δρόμο Γιαννακούδα - Γερογιώργη - Γκίρμπα - Τσιαγκάδικο. Εκείθεν ακολουθεί τη ράχη και φθάνει στο ρέμα Βαθύλακας, δασική θέση Μπούφτα Μπαχτσέδες, απο εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο Μπούφτα - Μπαχτσέδες - Καστανιές - Κλίμα μέχρι τη δασική θέση Κρήτενας. Στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο «Γκουτζισμέ» προς τον οικισμό του Στανού, όπου συναντάει τον επαρχιακό δρόμο (άσφαλτος) «Στανός Μελισσουργός» και τον ακολουθεί προς Μελισσουργό μέχρι τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί στην συνέχεια το χωματόδρομο προς Μαραθούσα, κατεβαίνει στο ρέμα Μύλος, διοικητικά όρια Στανού - Μαραθούσας, το οποίο και ακολουθεί μέχρι το ρέμα Ποταμιάς, από εκεί ακολουθεί προς τα ανάντη μέχρι την «Γέφυρα Ποταμιάς» απ" όπου ξεκίνησε.
Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση