Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Δήμου Βιάννου μέχρι 31η Μαρτίου 2020 και σε έκταση 19.350 στρεμμάτων

ΦΕΚ Β 2151 - 07.10.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2188
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Δήμου Βιάννου μέχρι 31η Μαρτίου 2020 και σε έκταση 19.350 στρεμμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/
τ.Β΄/23-3-2011).
6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας ).
7. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015, το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
9. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/ 2015).
10. Το αριθ. 7323/22-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Δήμου Βιάννου, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου μέχρι 31η Μαρτίου 2020 σε έκταση 19.350 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Βιάννου. Η έκταση των 19.350 στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε χάρτη κλίμακας 1:35.000. Τα όρια της έκτασης έχουν αποτυπωθεί με βάση το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:5.000 και είναι σχετικά ακριβή.
Η έκταση απαγόρευσης αποτελείται από δύο τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: Αρχίζει από την Γέφυρα Νότια του Δ.Δ. Μάρθας ακολουθεί την κοίτη του χειμάρρου έως την θέση Πλατάνι, από εκεί ακολουθεί παλιό μονοπάτι περιμετρικά του παρακείμενου λόφου έως τη θέση Πορτί. Από εκεί ακολουθεί τον χωμάτινο δρόμο με κατεύθυνση Νότια προς ΤΗΝ ΘΕΣΗ Στρογγυλό Μουρί και συνεχίζει περνώντας πλησίον από το μετόχι του Ζαμπετάκη Αντώνιου έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο δίπλα από το παλιό ελαιουργείο ιδιοκτησίας Αφοί Ζαμπετάκη. Από εκεί ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο με κατεύθυνση προς Ηράκλειο έως ότου φτάσεις στην Γέφυρα πάνω από το Δ.Δ. Μάρθας από όπου ξεκίνησε.
ΤΜΗΜΑ Β: Ξεκινά από την θέση «Μαφεζές» ακριβώς στην διασταύρωση από όπου ξεκινάει ο χωματόδρομος για την περιοχή Αφρατί Άνω Βιάννου ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς «Καψάλους». Από εκεί ακολουθεί τον χωμάτινο δρόμο προς την εκκλησία Άγιο Πνεύμα και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει την εκκλησία Τίμιο Σταυρό και ακολουθεί τον χωματόδρομο έως τον οικισμό - θέση «Σωμαράδω». Από εκεί ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο με κατεύθυνση ανατολικά έως την διασταύρωση για την θέση «Αρμενόπετρα» όπου και συναντά την ακτογραμμή την οποία ακολουθεί και φτάνει ως τον οικισμό Καστρί, στην συνέχεια με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο έως και λίγο πιο πάνω από τη Εκκλησία του Αϊ Γιώργη στην συνέχεια ακολουθεί τον χωμάτινο δρόμο έως την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζει παίρνοντας την Δεξιά κατεύθυνση έως τα μετόχια «Κυριακού» στην συνέχεια συνεχίζει βόρεια μέχρι την θέση Αγκινάρα ακολουθώντας τον χωμάτινο δρόμο έως την θέση «Πλεμένου», όπου συνεχίζει ανατολικά ακολουθώντας τον κεντρικό χωματόδρομο που οδηγεί στον Χόνδρο, ακολουθεί το ρέμα που διασχίζει τον οικισμό και συνεχίζει με κατεύθυνση Ανατολική από τον Χόνδρο, ακολουθώντας παρακείμενο χωματόδρομο, διέρχεται Νότια του υψώματος Κεφάλα μέχρι να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει Νότια στην διασταύρωση για την Αγία Κυριακή και περνώντας δίπλα από την εκκλησία συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην διασταύρωση για το Αφρατί από όπου ξεκίνησε.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου θα εκδόσει τη σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας , μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.