Εκτύπωση
σμίκρυνση

ΦΕΚ Β 2256 - 20.10.2015


Αριθμ. οικ. 2562/1397
(5)

Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Λιμνοθάλασσα «Χαλικιόπουλου» Π.Ε. Κέρκυρας.


Ο ΓενΙΚΟς Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ΔΥΤικησ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 § 5 του Ν.δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414989/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
7. Την αριθμ. 3609/11-11-1994 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας περί «Παράτασης απαγόρευσης θήρας στη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 924/14-12-1994 τεύχος Β΄).
8. Την αριθμ. ΔΔ/461/2-3-1984 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
9. Την αριθμ. ΔΔ/3656/15-11-1994 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
10. Την αριθμ. 15497/7765/8-8-2014 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
11. Την αριθμ. 15422/10-11-2004 απόφαση Δ/ντριας Δασών Κέρκυρας «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄ 1811/7-12-2004).
12. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευσης της θήρας στη λιμνοθάλασσα «Χαλικιόπουλου» σύμφωνα με την αριθμ. 15422/10-11-2004 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.
13. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στη λιμνοθάλασσα «Χαλικιόπουλου».
14. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 (ΦΕΚ 491/31-3-2011/τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ».
15. Την αριθμ. 989/250/10-1-2011 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη λιμνοθάλασσα «Χαλικιόπουλου» Δήμου Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας και σε ολόκληρη την έκταση αυτής που ανέρχεται σε 5.300 στρέμματα και με όρια αυτά που περιγράφονται στις αριθμ. ΔΔ/461/2-3-1984 και ΔΔ/3656/15-11-1994 Απαγορευτικές Διατάξεις Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.
Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 5 Φεβρουαρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 2563/1398
(6)

Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Νησίδα «Άγιος Νικόλαος» Γαΐου Δήμου Παξών Π.Ε. Κέρκυρας.


Ο ΓενΙΚΟς Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ΔΥΤικησ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 § 5 του Ν.δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος»
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
6. Την αριθμ. ΔΔ/676/27-2-1985 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
7. Την αριθμ. 540/1-3-1995 απόφαση Περιφερειακής Δ/ντριας Κέρκυρας περί «Παράτασης της απαγόρευσης θήρας στη νησίδα «Άγιος Νικόλαος» Παξών Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 696/9-8-1995 τεύχος Β΄).
8. Την αριθμ. ΔΔ/584/9-3-1995 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
9. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στη νησίδα «Άγιος Νικόλαος» Παξών.
10. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.
11. Την αριθμ. 1477/3-2-2005 απόφαση Δ/ντριας Δασών Κέρκυρας «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας στη Νησίδα “Άγιος Νικόλαος” Παξών Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄ 235/22-2-2005).
12. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευσης της θήρας στη Νησίδα “Άγιος Νικόλαος”» σύμφωνα με την αριθμ. 1477/3-2-2005 (ΦΕΚ Β΄ 235) Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.
13. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 (ΦΕΚ 491/31-3-2011/τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ».
14. Την αριθμ. 989/250/10-1-2011 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη Νησίδα «Άγιος Νικόλαος» Δήμου Παξών Π.Ε. Κέρκυρας και σε ολόκληρη την έκταση αυτής που ανέρχεται σε 130 στρέμματα.
Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 5 Φεβρουαρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 16160/7658
(7)

Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Λίμνη «Κορισσίων» Δ.Ε. Μελιτειέων και Κορισσίων Δήμου Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας.


Ο ΓενΙΚΟς Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ΔΥΤικησ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 § 5 του Ν.δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος»
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414989/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
7. Την αριθμ. ΔΔ/1990/1-8-1995 Εισήγηση σχετικά με παράταση απαγόρευσης θήρας στη λίμνη Κορισσίων Ν. Κέρκυρας.
8. Την αριθμ. ΔΔ/1991/1-8-1995 απόφαση Περ/κης Δ/ντριας Κέρκυρας περί «Παράτασης απαγόρευσης θήρας στη λίμνη Κορισσίων Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 751/31-8-1995 τευχ. Β΄).
9. Την αριθμ. ΔΔ/2762/22-7-1985 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
10. Την αριθμ. ΔΔ/2148/10-8-1995 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
11. Την αριθμ. 15497/7765/8-8-2014 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
12. Την αριθμ. 9924/25-7-2005 απόφαση Γεν. Γραμ. Π.Ι.Ν. «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας στη Λίμνη Κορισσίων Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄ 1217/31-8-2005).
13. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευσης της θήρας στη λίμνη «Κορισσίων» σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔ/2148/10-8-1995 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.
14. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στη λίμνη «Κορισσίων».
15. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 (ΦΕΚ 491/31-3-2011/τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ».
16. Την αριθμ. 989/250/10-1-2011 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη λίμνη «Κορισσίων» Δ.Ε. Μελιτειέων και Κορισσίων Δήμου Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας και ολόκληρη έκταση που ανέρχεται σε 9.100 στρέμματα (6.000 στρέμματα λίμνης και 3.100 στρέμματα χερσαίες παραλίμνιες εκτάσεις) και με όρια αυτά που περιγράφονται στις αριθμ. ΔΔ/2762/22-7-1985 και ΔΔ/2148/10-8-1995 Απαγορευτικές Διατάξεις θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.
Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 25 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 2564/1399
(8)

Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Νησίδα «Βίδος» Π.Ε. Κέρκυρας.


Ο ΓενΙΚΟς Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ΔΥΤικησ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 § 5 του Ν.δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414989/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λ.π.
6. Το αριθμ. 161173/3150/23-7-1984 έγγραφο Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με απαγόρευση κυνηγίου στη νησίδα «ΒΙΔΟΣ».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
8. Την αριθμ. 3513/9-11-1994 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας περί «Παράτασης απαγόρευσης θήρας στη νήσο Βίδο Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 924/14-12-1994 τεύχος Β΄).
9. Την αριθμ. ΔΔ/3657/15-11-1994 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
10. Την αριθμ. 15497/7765/8-8-2014 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
11. Την αριθμ. 15421/10-11-2004 απόφαση Δ/ντριας Δασών Κέρκυρας «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας στη Νησίδα “Βίδος” Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄1811/7-12-2004).
12. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευσης της θήρας στη νήσο «ΒΙΔΟΣ» σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔ/3657/15-11-1994 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.
13. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στη νήσο «ΒΙΔΟΣ».
14. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 (ΦΕΚ 491/31-3-2011/τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ».
15. Την αριθμ. 989/250/10-1-2011 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη νησίδα «ΒΙΔΟΣ» Δήμου Κερκυραίων Π.Ε. Κέρκυρας και σε ολόκληρη την έκταση αυτής που ανέρχεται σε 640 στρέμματα.
Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 5 Φεβρουαρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ