Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη έτη σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Toπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων

Ζήτησαν παράταση της απαγόρευσης:

"11. Το αριθμ. 53/05-06-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί διετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
12. Το αριθμ. 408/25-06-2015 έγγραφο της Ε΄ Κ. Ο. Ηπείρου «Περί διετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
14. Το αριθμ. 39277/1367/06-07-2015 έγγραφο «Περί υποβολής απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για την εν λόγω απαγόρευση».
15. Το αριθμ. 57286/5249/24-09-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, με το οποίο υποβάλλονται οι απόψεις του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Μετσόβου, με θετικές αποφάσεις των Δ.Σ. για την ανανέωση της απαγόρευσης της θήρας στην εν λόγω περιοχή.
16. Το από 04 Ιουνίου 2015 έγγραφο του Προέδρου της Τοπ. Κοιν. Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών «Περί ανανέωσης απαγόρευσης θήρας , για δύο έτη ακόμη στην εν λόγω περιοχή»."

Ζήτησαν άρση της απαγόρευσης:

"13. Το αριθμ. 33650/2877/01-07-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί μη ανανέωσης απαγόρευσης της θήρας στην εν λόγω περιοχή»."

Συμπέρασμα: Ας πετάμε φελλόταπες δυο χρόνια ακόμα, μπας και... ωριμάσει το θήραμα...


"17. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση πολλών ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:"

ΦΕΚ Β 2395 - 09.11.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 58173/2138
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας , για δύο (2) ακόμη έτη σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπικής Κοινότητας Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 7
του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.δ. 86/1969».
1.6. Του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
1.7. Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14.4.2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Την αριθμ. 141109/24-02-1984 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία εκδόθηκε η αριθμ. 21/13-04-1984 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ιωαννίνων, δεκαετής απαγόρευση θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων.
3. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την αριθμ. 8363/276/Ε 103/23-02-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Την αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Την αριθμ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015), με την οποία έγινε αποδεκτή η επιστολή παραίτησης της Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την αριθμ. 2133/09-07-2008 (ΦΕΚ Β΄ 14682/29.7.2008) απόφαση «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
8. Την αριθμ. 1678/09-09-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2200/30-09-2011) απόφαση «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
9. Την αριθμ. 53934/2117/13-09-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2419/
27-09-2013) απόφαση «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για ένα (1) ακόμη έτος σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων».
10. Την αριθμ. 60491/2196/18-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2645/
06-10-2014) απόφαση «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για ένα (1) ακόμη έτος σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων».
11. Το αριθμ. 53/05-06-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί διετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
12. Το αριθμ. 408/25-06-2015 έγγραφο της Ε΄ Κ. Ο. Ηπείρου «Περί διετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
13. Το αριθμ. 33650/2877/01-07-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί μη ανανέωσης απαγόρευσης της θήρας στην εν λόγω περιοχή».
14. Το αριθμ. 39277/1367/06-07-2015 έγγραφο «Περί υποβολής απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για την εν λόγω απαγόρευση».
15. Το αριθμ. 57286/5249/24-09-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, με το οποίο υποβάλλονται οι απόψεις του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Μετσόβου, με θετικές αποφάσεις των Δ.Σ. για την ανανέωση της απαγόρευσης της θήρας στην εν λόγω περιοχή.
16. Το από 04 Ιουνίου 2015 έγγραφο του Προέδρου της Τοπ. Κοιν. Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών «Περί ανανέωσης απαγόρευσης θήρας , για δύο έτη ακόμη στην εν λόγω περιοχή».
17. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση πολλών ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της αριθμ. 60491/2196/18.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2645/06-10-2014) απόφαση, και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) ακόμη έτη, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.7.2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα 13 Οκτωβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ