Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 1783 - 17.06.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1108/88060 (5)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του
Ν. 177/1985 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».(ΦΕΚ 7/Α/1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης.(ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
παρ. Ι και VI.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ».(ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010).
5. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/Β/2011).
6. Την υπ" αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103/
1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ ».(ΦΕΚ 1495/Β/2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 981/53901/24-5-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για πενταετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Θραψιμίου - Λουτροπηγής - Κέδρου πρώην Δήμου Μενελαϊδος Νομού Καρδίτσας.(ΦΕΚ 1306/Β/2011).
9. Το υπ’ αριθμ. 59/11-5-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σοφάδων.
10. Την υπ’ αριθμ. 2199/87597/19-5-2016 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
11. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.
12. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 981/53901/
24-5-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 1-8-2016 έως 31-7-2019 σε έκταση 11.516 στρεμμάτων στις θέσεις Μεσοβούνι, Λούτσα, Πυργάκι, Νευρόπολη, Παπαδήμου, Κόνιαρη, Βαμβάκια, Ανάβρα, Βαρκά κ.λπ. των Τ.Κ. Θραψιμίου - Λουτροπηγής -
Κέδρου του Δήμου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας.

Όρια

Που ορίζεται ως εξής:
ΒΟΡΕΙΑ: Αρχίζει από τη συμβολή του ποταμού Ονόχωνα με ρέμα Λάμαρι (θέση - Κέδρου).
ΔΥΤΙΚΑ: Από το ρέμα Λάμαρι ακολουθεί το ρέμα Κρέμαση, Γεραποστόλη, Δραμάλα, Πλάτανος, Ντρουνέικο μέχρι συναντήσεως του δασικού δρόμου στη θέση Παπαδήμου και στη συνέχεια ακολουθεί αυτόν μέχρι συναντήσεως του ρέματος Ζιώγα στη θέση "Τρανή Λάκκα". Εκείθεν κατέρχεται το ρέμα Φροσκλόρεμα ή Μπουρδόρεμα μέχρι συναντήσεως του ρέματος Σμοκοβίτικο.
ΝΟΤΙΑ: Ακολουθεί το ρέμα Σμοκοβίτικο μέχρι συναντήσεως του ποταμού Ονόχωνα. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακολουθεί τον ποταμό Ονόχωνα, μέχρι συναντήσεως του ρέματος Λάμαρι (θέση Κέδρου) όπου άρχισε.

απαγόρευσης


Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Σοφάδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ. Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975)και θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2016-2019.
Καρδίτσα, 25 Μαΐου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση