Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500 στρ.), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

ΦΕΚ Β 1869 - 27.06.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 74387 (5)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500 στρ.), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.2. Του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
1.3. Του αρθρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας».
1.4. Του αρθρ. 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
1.5. Τις διατάξεις παρ. 1 αρθρ. 28 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση .Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
1.6. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969».
2. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06-02-2015) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
3. Την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ/τ.Β΄/757/
18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
4. Του αρθρ. 5Δ της υπ’ αριθ. ΗΠ.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/τ.Β΄/23-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ... ».
5. Την υπ’ αριθ.78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Την υπ’ αριθ. 1395/11-07-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1734/
03-08-2011) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου του Δήμου Ζαγορίου,Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
7. Το υπ’ αριθ. 20/23-03-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαγορίου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης»,με θετική γνώμη.
8. Το υπ’ αριθ. 308/26-04-2016 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Βίκου - Αώου και Πίνδου, με θετική γνώμη.
9. Το υπ’ αριθ. 3386/12-05-2016 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης», με θετική γνώμη.
10. Το υπ’ αριθ. 221/20-05-2016 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης», με θετική γνώμη.
11. Το υπ’ αριθ. 71438//23-05-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, σχετικό με την ανανέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
12. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση των πέντε ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.
13. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τις Δασικές Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων σε συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, που αφορούν στον σχεδιασμό ενός δικτύου απαγορεύσεων σε επίπεδο Νομού, με την εκπόνηση μελετών και ερευνών για τον πληθυσμό των θηραμάτων, την βελτίωση των βιοτόπων κ.λπ., με στόχο την προστασία, αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αρμονική άσκηση των συμβατών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτά, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 1395/11-07-2011 απόφασης μας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) ακόμη χρόνια, ήτοι από 31-07-2016
μέχρι 31-07-2018, σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500),περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 27 Μαΐου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση