Πενταετής απαγόρευση θήρας σε τρεις ταμιευτήρες νερού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύκαμπο, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας

ΦΕΚ Β 2709 - 15.12.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Διακ. 28
(7)
Πενταετής απαγόρευση θήρας σε τρεις ταμιευτήρες νερού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύκαμπο, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 205/27-9-1975) περί Δασικού Κωδικός, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κωδικός» (ΦΕΚ τ. Α΄/18-1-1969) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του ιδίου Ν.δ.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπαγίδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16-9-1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20-6-1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10-9-1992).
8. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
9. Το Π.δ. 138 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2012) με το οποίο συστήθηκε ο Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
10. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/ 19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
11. Την υπ’ αριθμ. 4653/83244/1-7-2010 (ΦΕΚ 857/Β/18-6-2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση σους τέσσερις ταμιευτήρες νερού περιοχής του Δασαρχείου Λάρισας (Καλαμακίου, Ναμάτων-μικρός και μεγάλος, Πλατυκάμπου).
12. Την ανάγκη προστασίας των υδρόβιων θηραμάτων και την εξασφάλιση ασφαλών τόπων ενδιαίτησης και αναπαραγωγής τους.
13. Την από 27-11-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου Θήρας του Δασαρχείου Λάρισας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μια πενταετία, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 27-11-2020 στους κάτωθι ταμιευτήρες νερού που κατασκευάστηκαν για αρδευτικούς σκοπούς ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πολύτιμοι υγροβιότοποι:
1. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού περιοχής Καλαμακίου, έκτασης 2208,57 στρ. που βρίσκεται στο 3ο km της Βόρειας πλευράς του επαρχιακού δρόμου Αχίλλειου - Καλαμακίου καθώς και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.
2. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού περιοχής Ναμάτων, έκτασης 1034,01 στρ. που βρίσκεται 850μ Βορειανατολικά του χωριού Νάματα καθώς και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.
3. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού περιοχής Πλατυκάμπου, έκτασης 311 στρ. που βρίσκεται 1500 μ Βορειανατολικά του χωριού Πλατύκαμπος καθώς και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Νοεμβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Λάρισας
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση