Εκτύπωση

Απόφαση θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2008 - 01.07.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 37754 (5)
Απόφαση θήρας ορισμένου χρόνου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.δ. 86/1969 "Δασικός Κώδικας" (ΦΕΚ 7/Α΄) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του
Ν. 177/1975 "Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 205/Α΄) όπου αναφέρεται ότι, αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει.
2. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α΄) και συγκεκριμένα το άρθρο 280, παράγραφοι Ι και IV.
3. Το Ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθ. 414985/1985 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας" (ΦΕΚ 757/
Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ’ αριθ. 37338/1807/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων /
ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ" (ΦΕΚ 1495/Β΄).
6. Το Π.δ. 94/1993 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας" (ΦΕΚ 40/Α΄).
7. Το Π.δ. 142/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης" (ΦΕΚ 235/Α΄).
8. Την υπ’ αριθ. 4/06.02.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄).
9. Το Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείο Εσωτερικών" (ΦΕΚ 93/Α΄) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Γ"-Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων -
Άρθρο 56.
10. Το υπ’ αριθ. 11675/10.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
11. Την υπ’ αριθ. 7223/14.09.2010 απόφαση του Διευθυντή Δασών Περιφέρειας (ΦΕΚ 1554/Β΄) με την οποία απαγορεύτηκε η θήρα στην ίδια περιοχή αλλά σε έκταση λίγο μεγαλύτερη για λόγους προστασίας, ανάπτυξης και αναπαραγωγής της άγριας πανίδας της περιοχής για μία πενταετία.
12. Την υπ’ αριθ. 6657/20.05.2016 πρόταση του Δασαρχείου Έδεσσας και την υπ’ αριθ. 6695/23.05.2016 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δέκα (10) χρόνια, και συγκεκριμένα από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 - 2017 μέχρι και την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2025 - 2026, στην περιοχή του σημείου Μηδέν του ποταμού Λουδία στην Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, σε έκταση εμβαδού 477,00 στρεμμάτων, της οποίας οι κορυφές ορίζονται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:
σημείο 1 χ = 365337,8018 ψ = 4509592,9437
σημείο 2 χ = 365384,4712 ψ = 4509358,6580
σημείο 3 χ = 367278,9843 ψ = 4509405,4195
σημείο 4 χ = 367305,6667 ψ = 4509664,9422
όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000 το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Περιγραφικά δε οριοθετείται ως ακολούθως:
Αρχίζει από το πρατήριο βενζίνης στην γέφυρα του ποταμού Λουδία στο σημείο Μηδέν, με κατεύθυνση Νότια, περνάει τη γέφυρα και συνεχίζει σε απόσταση 240 μέτρων, εκεί στρίβει με κατεύθυνση Ανατολικά ακολουθώντας αγροτική οδό σε απόσταση 1900 μέτρων, στρίβει με κατεύθυνση Βόρεια, διασχίζει κάθετα την κοίτη του ποταμού σε απόσταση 170 μέτρων, συναντά αγροτική οδό την οποία ακολουθεί σε μήκος 90 μέτρων, εκεί στρίβει με κατεύθυνση Δυτικά, ακολουθεί την γραμμή του ορίου των αναχωμάτων σε απόσταση 1.970 μέτρων και καταλήγει στο σημείο εκκίνησης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Νικήτας Φραγκισκάκης