Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας

ΦΕΚ Β 2139 - 11.07.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1901/105910 (4)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.δ. 86/1969,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»(Α΄237)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.»
6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/
4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/
23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε. 103/
1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως καθώς και την υπ’ αριθμ. 22165/229727/
19-11-2013 τροποποιητική αυτής.
9. Την υπ’ αριθμ. 2704/131044/14-7-2014 απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση “Προφήτης Ηλίας” Τ.Κ. Μ. Κερασιάς» Δήμου Καλαμπάκας (ΦΕΚ 2051/τ. Β΄/29-7-2014 και ΑΔΑ ΒΑΨΛΟΡ10-Ω9Π).
10. Το από 1-6-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το αριθμ. 3043/102834/14-6-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, από 20-8-2016 μέχρι 19-8-2018, σε έκταση 4.270 στρεμμάτων στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από τη διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο που διέρχεται στα βόρεια του οικισμού Μουργκάνι, συνεχίζει την Εθνική οδό Καλαμπάκας-Ιωαννίνων μέχρι να συναντήσει το ρέμα Μεγάλης Κερασιάς.
Νότια: Με παλαιό δρόμο Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Ανατολικά: Βόρεια του οικισμού Μουργκάνι με κατεύθυνση ανατολική, συνεχίζει με κοινοτικό δρόμο και συναντάει την Εθνική οδό Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Δυτικά: Το ρέμα Μεγάλης Κερασιάς μέχρι να συναντήσει τον παλιό δρόμο Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα 24 Ιουνίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση