Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Εννέα βρύσες, Περδικόβρυση, Δερματάς, Κορομηλιές», της Τ.Κ Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας

ΦΕΚ Β 2145 - 11.07.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1550/113616 (3)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Εννέα βρύσες, Περδικόβρυση, Δερματάς, Κορομηλιές», της Τ.Κ Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου -Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α" 237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπαγίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/04-02-1998) και 87578/703/06-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
01-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/06-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ’ αριθμ. 1225/67555/21-6-2011 (ΦΕΚ 1566/τ. Β΄/
27-6-2011) απόφαση ΓΓ.Α.Δ.Θ.-.Σ.Ε. περί τροποποίησης των ορίων και ανανέωσης απαγόρευσης της θήρας για πέντε (5) χρόνια από 20-8-2011 μέχρι 20-8-2016 σε έκταση εμβαδού 8.940,00 στρεμμάτων στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας.
9. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
10. Το υπ’ αριθμ. 45/23-6-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 2089/110135/27-6-2016 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
12. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου διότι είναι απαραίτητη για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και των ειδών της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1225/67555/ 21-6-2011 (ΦΕΚ 1566/τ. Β΄/27-6-2011) απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-.Σ.Ε. και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 21-8-2016 έως 20-8-2021 σε έκταση 8.940,00 στρεμμάτων, η οποία καταλαμβάνει έκταση της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την θέση «Νερόμυλος» στο ρέμα «Ανθοχωρίτη» επί του επαρχιακού δρόμου Ανθοχωρίου - Κερασιάς. Ακολουθεί το ρέμα με κατεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική, περνάει από την θέση «Εννέα Βρύσες» και συνεχίζει μέχρι την θέση «Περδικόβρυση» όπου και καταλήγει. Κατόπιν ακολουθεί κατεύθυνση νότια μέχρι να συναντήσει κορυφογραμμή όπου είναι τα όρια με Κοινοτικό δάσος Πετρίλου. Στη συνέχεια ακολουθεί την κορυφογραμμή με κατεύθυνση ανατολική, περνάει από την κορυφή «Κόκκινο» και κατεβαίνει την ράχη ακολουθώντας τα όρια με το Κοινοτικό δάσος Φυλακτής. Συνεχίζει να ακολουθεί την ράχη όπου είναι τα όρια με Συνιδιόκτητο δάσος Κρυονερίου με κατεύθυνση βόρεια μέχρι να συναντήσει το ρέμα «Κερασιώτικο» στη θέση «Τροχός Πλακιά». Ανεβαίνει το ρέμα με κατεύθυνση νοτιοδυτική μέχρι την θέση «Ιτιά» και από εκεί ακολουθεί το ρέμα «Ξηρόρεμα» όπου όριο με Δημοτικό δάσος Ανθοχωρίου με κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο στη θέση «Αλώνι - Κουμπούρα»και τον ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοανατολική μέχρι την θέση «Βρύση Καλεσάκη».
Από εκεί περνάει στη θέση «Καστανούλα» και ακολουθεί τη ράχη με κατεύθυνση βορειοανατολική όπου και όριο Δημοτικού δάσους Κερασιάς με Δημοτικό δάσος Ανθοχωρίου.
Περνάει από τις θέσεις «Καραβίδα», «Κιούγκι» και «Τρύπες» μέχρι να καταλήξει στη θέση «Παπαρδέλια» επί του επαρχιακού δρόμου Ανθοχωρίου - Κερασιάς και τον ακολουθεί μέχρι τη θέση «Νερόμυλος» από όπου άρχισε.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ" Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 2016-2021.
Καρδίτσα, 30 Iουνίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Καρδίτσας
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ