Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2155 - 12.07.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2013/108878 (2)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.δ. 86/1969, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 "περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα".
2. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α"/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
3. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α"237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.».
6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998) και 87578/703/
6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως καθώς και την αριθμ. 22165/229727/
19-11-2013 τροποποιητική αυτής.
9. Την αριθ. 1961/75395/5-7-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» Δ.Δ Αχλαδέας Δήμου Χασίων Καλαμπάκας (ΦΕΚ 1706/τ.Β"/
1-08-2011).
10. Το με αριθ. 38/1-6-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «ΣΟΥΡΒΑΛΑΣ» Τ.Κ Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το αριθμ. 3100/106104/17-6-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας .
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2016 μέχρι 19-8-2021 σε έκταση 1.100 στρεμμάτων στη θέση «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου προς Σκεπάρι-Γαύρο με τον Εθνικό δρόμο Καλαμπάκας-Δεσκάτης και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη.
Ανατολικά: Από αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Ιωάννη μέχρι την κοίτη του Ίωνα ποταμού.
Νότια: Με κοίτη Ίωνα ποταμού -συμπεριλαμβανομένης αυτής.
Δυτικά: Με δρόμο και γέφυρα που οδηγεί προς Σκεπάρι-Γαύρο μέχρι να συναντήσει τον Εθνικό δρόμο Κα-λαμπάκας-Δεσκάτης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2016-2017.
Tρίκαλα, 1 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Ο Διευθυντής Δασών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση