Εκτύπωση

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων

ΦΕΚ Β 2246 - 20.07.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 4/2016 (8)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 258, παράγραφος 5, του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7/1969), με θέμα: «Δασικός Κώδιξ», όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Νόμου 177/1975 (ΦΕΚ Α΄ 205/1975), με θέμα: «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”».
2. Την 414985/85 (ΦΕΚ Β΄ 757/1985) κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Προεδρικό διάταγμα 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40/1993 - Διορθώσεις Σφαλμάτων στο ΦΕΚ Α΄ 64/1994), με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Το Νόμο 2240/1994 (ΦΕΚ Α΄ 153/1994), με θέμα: «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ Α΄ 236/2010), με θέμα: «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει σήμερα.
7. Την αριθμ. οικ. 50524/5097/12 (ΦΕΚ Β΄ 3243/2012), απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
8. Την αριθμ. 47363/15 (ΦΕΚ Β΄ 1611/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων».
9. Την αριθμ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653Π8 -
2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
10. Την αριθμ. 54120/7-8-2015 (ΑΔΑ: Ω2-ΥΟΡ1Ι-6Β2) απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».
11. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.
12. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 στις παρακάτω εκτάσεις:
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΤΣΩΝ: εμβαδού 589,679 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών- Παστίδας, στρίβουμε αριστερά στον χωματόδρομο που οδηγεί στο παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου. Διέρχεται από την θέση «Βασιλικοί», ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Φυλάδια», όπου συναντά την επαρχιακή ασφαλτοστρωμένη οδό. Στρίβει δεξιά και φτάνει ως το κτήμα Χατζημανώλη, όπου και στρίβει αριστερά στον χωματόδρομο. Τον ακολουθεί και στρίβει δεξιά προς την μάντρα «Ζερβού». Ακολουθεί το όριο του δάσους δεξιά και 200 μέτρα εντός αυτού, μέχρι που συναντά το μονοπάτι προς Σωτήρα, στη θέση «Κρύα Βρύση». Στρίβει δεξιά προς Μαριτσά, ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο αυτόν έως την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών - Παστίδας, όπου και η αφετηρία.
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟΥ: εμβαδού 3.455 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από παραλία Τραγανού ακολουθούμε την επαρχιακή οδό προς την εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου. Την ακολουθούμε έως την περιοχή Φαληράκι. Στρίβουμε δεξιά στην διασταύρωση (με φωτεινούς σηματοδότες) προς Προφήτη Αμώ και προχωράμε ευθεία (δεν στρίβουμε προς την εκκλησία του Πρφ. Αμώ, πάμε ευθεία), φτάνοντας στην παραλία Μαντώματα. Από εκεί παραλιακά φτάνουμε στην αφετηρία.
Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για τις κυνηγετικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 5 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ