Απαγόρευση κυνηγιού για δυο χρόνια σε περιοχές της νήσου Λέρου

ΦΕΚ Β 2256 - 21.07.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47878 / Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 5/2016 (4)
Απαγόρευση θήρας για ένα χρόνο σε περιοχές της νήσου Λέρου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 258, παράγραφος 5, του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 (ΦΕΚ Α’ 7/1969), με θέμα: «Δασικός Κώδιξ», όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Νόμου 177/1975 (ΦΕΚ Α’ 205/1975), με θέμα: «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του Ν.δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος“».
2. Την 414985/1985 (ΦΕΚ Β’ 757/1985) κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Προεδρικό διάταγμα 94/1993 (ΦΕΚ Α’ 40/1993 - Διορθώσεις Σφαλμάτων στο ΦΕΚ Α’ 64/1994), με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Το Νόμο 2240/1994 (ΦΕΚ Α’ 153/1994), με θέμα: «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Το Νόμο 2852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ Α’ 236/2010), με θέμα: «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει σήμερα.
7. Την αριθ. οικ. 50524/5097/2012 (ΦΕΚ Β’ 3243/2012), απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
8. Την αριθ. 58511/2015 (ΦΕΚ Β’ 1924/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Απαγόρευση κυνηγιού για δυο χρόνια σε περιοχές της νήσου Λέρου».
9. Την αριθ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653Π8-2ΙΨ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
10. Την αριθ. 61661/11-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΝΓΟΡ1Ι-ΗΔ2) απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».
11. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) χρόνο, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2016-2017, στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» δήμου και νήσου Λέρου, Ν. Δωδεκανήσου, λόγω εγκατάστασης πυρήνων προσαρμογής θηραμάτων, στις παρακάτω εκτάσεις:
Α. Περιοχή «Αγγουρά», εμβαδού 310,24 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Η αφετηρία (σημείο Α1 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) βρίσκεται επί του δρόμου που οδηγεί στη θέση «Αγγουρά», 250 μέτρα μετά την διασταύρωση για την κορυφή «Μάρκελλος». Η οριογραμμή κατευθύνεται νότια επί της κοίτης του ρέματος μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο Α2 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), στην συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με ΝΔ κατεύθυνση, περνάει το ακρωτήρι Λυγιά και συνεχίζει ΒΔ μέχρι την εκβολή του «Μαύρου» ρέματος (σημείο A3 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). Κατευθύνεται βόρεια επί της κοίτης του ρέματος έως την υδατολεκάνη ομβρίων υδάτων (σημείο A4 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/15 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), από το σημείο αυτό όπου και συναντάει τον δρόμο, τον ακολουθεί ανατολικά μέχρι την αφετηρία.
Β. Περιοχή «Λιό», εμβαδού 119,50 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Από την αφετηρία (σημείο Β1 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) που βρίσκεται στη κατάληξη του δρόμου Μονής - Φλέας, πλησίον της παραλίας, η οριογραμμή με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί την κοίτη του ρέματος «Φλέας», ως τη θέση «Άσπρη Πέτρα» (σημείο Β2 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) στο ύψωμα «Καστέλλι», συνεχίζει νοτιοδυτικά ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος «Εικόνισμα» μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο Β3 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). Ακολουθεί την ακτογραμμή περικλείοντας το ακρωτήρι «Εικόνισμα» έως το σημείο εκβολής του ρέματος «Φλέας» όπου και το σημείο της αφετηρίας (σημείο Β1 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/15 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν. Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η αριθ. 61661/11-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΝΓΟΡ1Ι-ΗΔ2) απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 5 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση