Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο περιαστικό δάσος λόφου «Γορίτσα», Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς, Δήμου Βόλου

ΦΕΚ Β 2301 - 25.07.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3116/106845 (3)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο περιαστικό δάσος λόφου «Γορίτσα», Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς, Δήμου Βόλου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 Δασικού Κώδικα (ΦΕΚ 7/Α/11-1-69) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975).
2. Την με αριθμό 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/
18-12-85) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Η.Π.37338/107/Ε. 103/
1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Την αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
7. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
8. Την αριθμ. 1906/49810/10-52011 απόφαση της Γ.Γ.ΑΔ.Θ.Σ.Ε ( ΦΕΚ 1167/8-6-2011 τ.Β΄), τη με αριθ. 3782/
7-7-2006 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1080/8-8-2006) και την με αριθμό 1521/3-7-1996 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Μαγνησίας (ΦΕΚ 571/Β/16-7-1996) με τις οποίες απαγορεύτηκε το κυνήγι και παρατάθηκε η απαγόρευση παντός θηράματος, στη θέση λόφο «ΓΟΡΙΤΣΑ» περιφερείας Δήμου Βόλου, Νομού Μαγνησίας από 1-8-96 έως 31-7-2016, σε έκταση εμβαδού 1.215 στρ., με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
9. Το αριθμ. 94/15-6-2016, έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου με το οποίο προτείνει την παράταση ισχύος της απαγόρευσης κυνηγίου στην παραπάνω θέση, για 5 πέντε ακόμα χρόνια.
10. Τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Βόλου, για την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της καθόσον στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και ιδιαίτερα της πτηνοπανίδας, καθώς και για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ,από 1-8-2016 μέχρι 31-7-2021, σε έκταση 1215 στρεμμάτων στο λόφο Γορίτσας στην περιοχή Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς του Δήμου Βόλου, η οποία ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Με οριοθετημένη έκταση τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Δυτικά: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου.
Βόρεια: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου και Δασική έκταση Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς.
Νότια: Με επαρχιακό δρόμο Βόλου - Αγριάς.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας , της Αστυνομίας, της Ζ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της έως την 31-7-2021.
Βόλος, 21 Ιουνίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ