Τροποποίηση και παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Παλαιό Τρίκερι», Περιφερείας Τ.Κ. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας

ΦΕΚ Β 2300 - 25.07.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3227/111350 (2)
Τροποποίηση και παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Παλαιό Τρίκερι», Περιφερείας Τ.Κ. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 Δασικού Κώδικα (ΦΕΚ 7/Α’/11-1-1969) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α’/1975).
2. Την με αριθμό 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/
18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β’/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/4-2-1998)
και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β’/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Η.Π.37338/107/Ε.103/ 1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β’/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Την αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α’/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
7. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β’/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
8. Τις με αριθμ. 3227/17-6-2002 και 5356/31-8-2007 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 836/4-7-2002/Β’ και 1908/14-9-2007/Β’), την με αριθμό 7354/266585/18-12-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 3469/28-12-2012/Β’), με τις οποίες απαγορεύτηκε το κυνήγι και παρατάθηκε η απαγόρευση παντός θηράματος, στο Νησί «Παλαιό Τρίκερι» περιφερείας Δήμου Νοτίου Πηλίου, Νομού Μαγνησίας από 17-6-2002 έως 19-8-2017, σε έκταση εμβαδού 3.000 στρ., με σκοπό την προστασία της άγριας πτηνοπανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
9. Το από 27-6-2016 αίτημα προσυπογραμμένο από όλους τους κατοίκους του Νησιού μονίμων και εποχιακών, με το οποίο διαμαρτύρονται ότι εγκαταστάθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν επικίνδυνα αγριόχοιροι στο Νησί.
10. Τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Βόλου, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αγριόχοιροι καταστρέφουν τη χλωρίδα και πτηνοπανίδα του νησιού από έλλειψη τροφής και νερού, επίσης κατόπιν των παραπάνω και λόγω της μικρής έκτασης του Νησιού περιφέρονται στις αυλές των σπιτιών, στα μονοπάτια και στις παραλίες με αποτέλεσμα να τρομοκρατούν τους κατοίκους και επισκέπτες με αρνητικές συνέπειες για τον τουρισμό του Νησιού.
11. Την ανάγκη προστασίας της άγριας πτηνοπανίδας στο Νησί, καθόσον ενδημούν φασιανοί και είναι ενδιάμεσος σταθμός των αποδημητικών πτηνών, για την αύξηση του πληθυσμού τους επειδή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή τους, καθώς και για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την με αριθμό 7354/266585/
18-12-2012 απαγόρευση κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου σε όλη την έκταση του Νησιού «Παλαιό Τρίκερι» ως εξής:
α) Επιτρέπουμε τη θήρα του αγριόχοιρου κατά την περίοδο κυνηγίου με τους όρους που προβλέπει η ρυθμιστική διάταξη θήρας της κάθε κυνηγετικής περιόδου.
2. Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, πλην του αγριόχοιρου, για πέντε (5) χρόνια, από 1-8-2016 μέχρι 31-7-2021, σε έκταση 3000 στρεμμάτων σε όλο το Νησί «Παλαιό Τρίκερι» Δήμου Νοτίου Πηλίου, Νομού Μαγνησίας, όπως αυτή απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο χάρτη με κλίμακα 1: 50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων,τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της έως την 31-7-2021.
Βόλος, 6 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ