Εκτύπωση

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2. 1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα

ΦΕΚ Β 2603 - 23.08.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α.Β.Α.Δ. 1/2016 (6)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2. 1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α’/
7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.δ. 177/75 "περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969".
δ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
ε) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
2. Την αριθ. υπ" 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ" αριθ. 36427/23-3-2009 (ΦΕΚ 396/Β’/17-9-2009)
κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών».
4. Την με αριθ. πρωτ. 139327/1834/29-3-2016 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τη δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Την με αριθ. πρωτ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ.».
6. Το με αριθ. πρωτ. 1181/9-10-2015 έγγραφο του φορέα διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην έκταση της Ζώνης Α1 (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2.1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα, που περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πρέβεζας, έτσι όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στην κοινή υπουργική απόφαση 36427/23-3-2009.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 31-7-2018 και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 4 Αυγούστου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ