Εκτύπωση

Ανανέωση απαγόρευσης Θήρας για ορισμένο χρόνο


ΦΕΚ Β 1038 - 07.07.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4983
(3)
Ανανέωση απαγόρευσης Θήρας για ορισμένο χρόνο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄ ) ’Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λ.π.», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας ..... κ.λπ.».
3. Την αριθ. 8063/13.11.2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με Ε.Γ.Γ.Π.Κ.Μ. αποφάσεων, εγγράφων ...... κ.λπ.».
4 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κωδικός και κωδικοποιήσεως.....».
6. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69».
7. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).
8. Την αριθ. 414 985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/B΄/18.12.1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.90) και 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 5408-6-2005 απόφαση μας «Παράταση απόφασης απαγόρευσης θήρας στην περιοχή «Γαβράδια» Δ.Δ. Βαρβάρας Δήμου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής» η οποία λήγει την 31.7.2010 .
10. Το αριθ. 17/4.5.2010 έγγραφο Κυνηγετικού Συλλόγου Αρναίας και με το οποίο προτείνει την ανανέωση της απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Γαβράδια Δ.Δ. Βαρβάρας Δήμου Αρναίας.
11. Την αριθ. 1889/21.5.2010 εισήγηση του Δασαρχείου Αρναίας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
12 .Την αριθ. 2771/4.6.2010 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος για πέντε (5) ακόμα χρόνια, ήτοι από 1.8.2010 μέχρι 31.7.2015 στην έκταση εμβαδού έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (11.164) στρ., περιοχής «Γαβράδια» Δ. Δ. Βαρβάρας Δήμου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη κλιμ. 1 : 50000 με όρια όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. 4/675/21.2.1996 ομοία απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Χαλκιδικής.
Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ