Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3938/3-7-2003 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές Λίμνη Αγιας και ποταμού Κερίτη Ν. Χανίων


ΦΕΚ Β 1337 - 31.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4218
(2)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3938/3-7-2003 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές Λίμνη Αγιας και ποταμού Κερίτη Ν. Χανίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 3938/3-7-2003 (ΦΕΚ Β΄ 1127) απόφαση της οποίας η ισχύς λήγει την 31-7-2010 και με την οποία είναι απαγορευμένο το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη περιοχή της λίμνης της Αγιάς και του ποταμού Κερίτη.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περ. Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, στελέχωση, οργάνωση, περιφέρειας...».
4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12-8-2003 (ΦΕΚ Β΄ 1288) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.».
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 87578/703/6-3-2007 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 581/Β/2007).
6. Την υπ’ αριθμ 78006/25381/1-7-1994 εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Δασών Χανίων.
7. Την υπ’ αριθμ. 183643/4418/17-12-2009 (ΦΕΚ 2466/Β/17-12-2009) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010 με την οποία καταργείται η υπ’ αριθμ. 103382/2740/4-8-2009 (ΦΕΚ 1611/Β/5-8-2009) με το ίδιο θέμα υπουργική απόφαση.
8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26-8-2009 διαταγή Υ.Α.Α και Τ «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ.
9. Την υπ’ αριθμ 107545/1889/16-9-2009 διαταγή Υπουργείου Υ.Α.Α και Τ «Ρυθμίσεις Θήρας».
10. Την υπ αριθμ. 3654/2-7-2010 εισήγηση του Δασολόγου Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απαγόρευσης στις περιοχές λίμνη Αγιάς και ποταμού Κερίτη και συνεπώς προτείνεται η παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3938/2003 αποφάσεως του Γ.Γ.Π.Κ., αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε για άλλα δέκα (10) κυνηγετικά έτη, από την έναρξη του προσεχούς κυνηγετικού έτους 1-8-2010 έως και 31η Ιουλίου 2020 την ισχύ της υπ’ αριθμ. 3938/3-7-2003 (ΦΕΚ 127/11-8-2003 τεύχος Β’) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία αφορά την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στην Λίμνη Αγιάς και Κερίτη ποταμού.
2. Για την διευκόλυνση των κυνηγών αναφέρουμε τα όρια των απαγορευμένων περιοχών:
Α) Λίμνη Αγιάς: Η οριοθετική γραμμή που περικλείει την απαγορευμένη περιοχή είναι η εξής: Αρχίζει από τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Χανίων - Αγιάς και στο σημείο αυτού όπου διακλαδώνεται προς το αντλιοστάσιο και κτήρια Τ.Ο.Ε.Β Βαρυπέτρου. Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς βορρά, αφήνοντας τις εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β στο αριστερό και συνεχίζει έως το σημείο που καταλήγει στο δρόμο του Γαλατά - Κυρτομάδω οπού και τελειώνει ο δρόμος αυτός. Ακολουθεί στη συνέχεια προς δυσμάς τον ασφαλτόδρομο προς Κυρτομάδω έως την διακλάδωσή του προς το χωριό Αγιά. Εν συνεχεία ακολουθεί προς νότο τον δρόμο προς Αγιά έως ότου καταλήξει στον κεντρικό δρόμο Χανίων- Αλικιανού. Από εκεί κατευθύνεται προς Ανατολάς ακολουθώντας τον κεντρικό αυτό δρόμο έως το σημείο που συναντά την διακλάδωση προς εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β οπού κλείνει η οριοθετική γραμμή.
Β) Κερίτης Ποταμός: σε όλη την κοίτη του ποταμού Κερίτη διαβρεχόμενη η μη και στις παρόχθιες ζώνες αυτού μερί αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις όχθες του ποταμού και στο τμήμα αυτού που αρχίζει από την γέφυρα του Αλικιανού έως τις εκβολές του στη θάλασσα (Κρητικό Πέλαγος).
Η ισχύς της παράτασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Δ/νση Δασών Χανίων εντέλλεται να εκδώσει την σχετική απαγορευτική διάταξη Θήρας.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 22 Ιουλίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση