Εκτύπωση

Απαγόρευση άσκηση θήρας λόγω πυρκαγιάς στην περιφέρεια Δ.Δ. Βλαχάτων, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας


ΦΕΚ Β 1578 - 28.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5758
(22)
Απαγόρευση άσκηση θήρας λόγω πυρκαγιάς στην περιφέρεια Δ.Δ. Βλαχάτων, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ 86/69, του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού Κωδικός» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων Ν.Δ 86/69».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της Χώρας, για το σχεδιασμό προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 94//1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993) «καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/30-5-97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ( Ε.τ.Κ., Α154/10-9-1992).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/96), 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31-3-99) και 87578/703/
6-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/23-4-2007 κοινή υπουργική απόφαση
7. Την αριθ. 99778/3949/7-9-2000 Δ/γή τέως Υπ. Γεωργίας περί προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας.
8. Την αριθ. 200148/2833/6-8-2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010 - 2011».
9. Την αριθ. 12196/12-7-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Ι.Ν «Περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής σε Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας».
10. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας λόγω των ιδιαίτερων δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην πληγείσα περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Βλαχάτων, του Δήμου Λειβαθούς, από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια ήτοι 19-8-2012, σε έκταση 4.100 στρεμμάτων στο χωριό Σιμωτάτα Δ.Δ. Βλαχάτων περιφέρειας του Δήμου Λειβαθούς, Νομού Κεφαλληνίας όπως εμφανίζεται στον συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: 15.000 και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από το χωριό Σιμωτάτα και συγκεκριμένα από την διασταύρωση του Επαρχιακού Δρόμου Αργοστολίου -
Πόρου, με τον δρόμο που οδηγεί στο Νεκροταφείο του Χωριού Σιμωτάτων, από εκεί ακολουθεί το ρέμα μέχρι να συναντήσει το δασικό δρόμο στην θέση «Κόκκινος Βράχος», ακολουθεί τον δασικό δρόμο έως την θέση «Χαλεπέδι» στο όριο του Εθνικό Δρυμού Αίνου, όπου και ενώνεται με τον δασικό περιμετρικό δρόμο του Εθνικού Δρυμού Αίνου, ακολουθεί τον δασικό περιμετρικό δρόμο στα όρια του Εθνικού Δρυμού Αίνου, μέχρι να συναντήσει το ρέμα «Χαλίκια» Στην συνέχεια με κατεύθυνση Νότια, ακολουθεί το ρέμα «Χαλίκια» μέχρι την ένωση του με τον δασικό δρόμο Φαγιά - Πλατιών (δεξαμενή νερού) και από εκεί ακολουθεί τον χωματόδρομο με κατεύθυνση προς τον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου -
Πόρου και μέχρι την διασταύρωση με αυτόν. Στην συνέχεια ακολουθεί τον Επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου -
Πόρου, μέχρι την διασταύρωση του με τον δρόμο που οδηγεί στο Νεκροταφείο του χωριού Σιμωτάτων, από όπου και ξεκίνησε.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 7 του Ν.Δ 86/69 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/85 «περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 366599/1996 331794/1999 και 87578/703/2007.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2010-2011.
Αργοστόλι, 10 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών
ΑΝΝΑ ΛΥΤΡΑ