Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Αγιάς - Δ.Δ. Αετολόφου - Δ.Δ. Ανάβρας - οικισμό Πρινιάς Δ.Δ. Ανάβρας περιφέρειας Δήμου Αγιάς


ΦΕΚ Β 1654 - 18.10.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2557/158150
(3)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Αγιάς - Δ.Δ. Αετολόφου - Δ.Δ. Ανάβρας - οικισμό Πρινιάς Δ.Δ. Ανάβρας περιφέρειας Δήμου Αγιάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31-3-99) Κ.Υ.Α..
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/A΄/13-6-1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄/10-9-1992).
8. Την αριθμ. 5851/22-6-2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/2007) απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
9. Το γεγονός ότι η αριθμ. 4459/37/30-11-2005 απαγορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Αγιάς - Αετολόφου - Ανάβρας - οικισμό Πρινιάς, λήγει την 30/11/2010 και υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Αγιάς και του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων (Σχετ. 2638/16-6-2010 και 27/4-6-2010 έγγραφα τους αντίστοιχα), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια από 1/12/2010 μέχρι 30/11/2015 σε έκταση είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (21.293) στρεμμάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγιάς - Αετολόφου - Ανάβρας - οικισμό Πρινιάς Δ.Δ. Ανάβρας περιφέρειας Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από το κέντρο Υγείας Αγιάς, ακολουθεί κατεύθυνση Ανατολική κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγιάς - Ποταμιάς - Σκήτης και φθάνει στο ποιμνιοστάσιο Κουρίτα και κτήμα Αλέξανδρου Μητάκου, συνεχίζει Δυτικά ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο που διαχωρίζει τις αγροτικές καλλιέργειες με τις δασικές εκτάσεις και φθάνει στη γέφυρα «Αρμύρα» (θέση Βάλτος), στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση Βόρεια που διαχωρίζει Ανατολικά τους οπωρώνες και Δυτικά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και φθάνει στη θέση «Πλάτανος Μύτικα», όπου είναι ο στάλος του Χατζηνί-κου.
Συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο και το ρέμα Αγιονέρι (Χάνδακας) προς τη θέση «Εννέα Πηγάδια» όπου φθάνει στο ρέμα Άμυρος (παρακείμενη θέση εξωκλήσι «Άγιος Πρόδρομος»).
Ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση (Δυτικά) το ρέμα Άμυρος προς την περιοχή του Δ.Δ. Αετολόφου και φθάνει μέχρι τη διασταύρωση του αγροτικού δρόμου Αετολόφου - Τσεκιρίου.
Συνεχίζει κάθετα με κατεύθυνση Νότια τον αγροτικό δρόμο του παλαιού οικισμού Τσεκιρίου μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο προς Πρινιά. Από τη διασταύρωση ακολουθεί με Δυτική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο προς Πρινιά ίνσι φθάνει μέχρι τον οικισμό στο Τυροκομιό.
Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Καρτάλι, τον αγροτικό δρόμο Μπαχτσέ Μανδριά και καταλήγει στη θέση «Μήναγα».
Από τη θέση αυτή συνεχίζει με Ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο που διαχωρίζει δενδροκαλλιέργειες και δασική έκταση (θέση «Κόκκινες») μέχρι την επαρχιακή οδό Πρινιάς - Ανάβρας.
Στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια τον επαρχιακό δρόμο Πρινιάς - Ανάβρας μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο που πηγαίνει στη θέση «Παλαιοκαστριά».
Συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική τον αγροτικό δρόμο προς Παλαιοκαστριά που περνά από τη θέση «Τσαΐρια» και φθάνει στον Παλαιόμυλο.
Από το σημείο αυτό κατευθύνεται Βόρεια και ακολουθεί τη νοητή ευθεία που φθάνει στον αγροτικό δρόμο Ρουμάνι μέχρι το πηγάδι Κερμελιώτη.
Συνεχίζει Ανατολικά τον αγροτικό δρόμο (θέση «Φουκαλιές») και συναντά το ρέμα Καλοντερέ και μετά το ρέμα μέχρι Παλαιόμυλο Ανάβρας.
Στη συνέχεια ακολουθεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο (θέση «Καλιακούδα») όπου συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ανάβρα - Αετόλοφο στη θέση «Μαγούλα Αετολόφου».
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Ανατολικά τον επαρχιακό δρόμο προς Αετόλοφο μέχρι την οικία του Θεόφιλου Ζιούλη που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και ακολουθεί Βορειοανατολική κατεύθυνση πάνω από τις περιφερειακές οικίες του χωριού όπου φθάνει στον πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων τον οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα στην προς απαγόρευση περιοχή.
Συνεχίζει περιμετρικά τον πυρήνα από το Βόρειο όριο αυτού και με Ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο Αετόλοφο - Αγια μέχρι το κτήμα Τζιότζιου - Χατζηποτολού. Από το σημείο αυτό συνεχίζει Βορειοανατολικά περνά τη ρεματιά και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο (Δεσιανόστρατα) Αετόλοφο - Αγιά μέχρι το σημείο που συναντά το ρέμα Άμυρο Αγιάς στη θέση «Αγία Άννα» κτήμα Ευαγγέλου Καλαμπάκα.
Στη συνέχεια κατευθύνεται Βόρεια το ρέμα Άμυρο Αγιάς μέχρι το γήπεδο Αγιάς και ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο από το γήπεδο Αγιάς μέχρι το Κέντρο Υγείας Αγιάς όπου και το αρχικό σημείο έναρξης.
Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος σε απόσταση 200 μ. περιμετρικά από το Βόρειο όριο του πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων στην περιοχή Αετολόφου. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το χρονικό διάστημα από 1.12.2010 έως 30.11.2015.
Αγιά, 6 Οκτωβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση