Απαγόρευση άσκησης θήρας στη νήσο Δοκό


ΦΕΚ Β 433 - 17.03.2011


Αριθμ. 319
(4)
Απαγόρευση άσκησης θήρας στη νήσο Δοκό.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22-03-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13-06-1994) «ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/16-09-1994) «συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Το Π.Δ. 135/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
9. Την ΥΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/34886/1718/.6-6-1994 απόφαση περί κήρυξης της Νήσου Δοκού ως ζώνης Α απολύτου προστασίας (ΦΕΚ τ/Β/548/14-7-1994) και τις διατάξεις του αρθρ. 13 Ν. 3028/2002 με τις οποίες καθορίζεται ότι οι όροι άσκησης θήρας πρέπει να ρυθμίζονται και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
10. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 Υπουργική απόφαση με την οποία ορίζεται ότι αρμόδια για την χορήγηση άδειας θήρας στη Νήσο Δοκό είναι η ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 1626/20-07-2010 εισήγηση του Δασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της Χώρας μας.
12. Το υπ’ αρ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/104914/5066π.ε./29-11-2010 έγγραφο του ΥΠΠΟΤ, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την απαγόρευση του κυνηγίου στην εν λόγω περιοχή, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας στην νήσο Δοκό περιοχής Δήμου Ύδρας και στα ερημονήσια Σταυρονήσι, Αλεξανδρί, Τρικέρι, Βένιζα, Πιθιπιριέριζα, Στρογγυλό και Ντράπερι και μόνο στις εκτάσεις εμβαδού 540,00 στρεμμάτων και 670,00 στρεμμάτων που φαίνονται ως Τμήμα Ι και Τμήμα II αντίστοιχα και με μαύρη διαγράμμιση στον επισυναπτόμενο στην -παρούσα χάρτη κλίμακας 1:50.000 θεωρημένο με ημερομηνία 20-7-2010 από το Δασαρχείο Πόρου και περιγράφονται με τα παρακάτω όρια:
ΤΜΗΜΑ Ι: Εμβαδού 540,00 στρ.
«Αρχίζει από το Λιμάνι της Δοκού και ανέρχεται της ρεματιάς με νότια κατεύθυνση μέχρι που συναντά το μονοπάτι που ανεβαίνει στους Αγίους Αποστόλους και στη συνέχεια το ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση προς τη θέση Λουριά, μέχρι το σημείο που συναντά πέτρινη μάνδρα την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια προς τη θάλασσα μέχρι την ακτογραμμή κοντά στο ακρωτήριο Θυμάρια και ακολουθώντας την ακτογραμμή μέχρι το Λιμάνι απ’ όπου άρχισε»
ΤΜΗΜΑ II: Εμβαδού 670.00 στρ.
«Αρχίζει από τον όρμο Κουάντα κοντά στην Εκκλησία και ακολουθώντας πέτρινη μάνδρα ανέρχεται στην πλαγιά και στην συνέχεια κατέρχεται μέχρι τον όρμο κοντά στο ακρωτήριο Νταμάρι πάντα με όριο την πέτρινη μάνδρα και στην συνέχεια ακολουθώντας την ακτογραμμή διέρχεται από το ακρωτήριο Νταμάρι, τον Μακρύ κάβο, το ακρωτήριο Πουλάκα μέχρι τον όρμο Κουάντα όπου άρχισε».
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση