ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 1734 - 03.08.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (26.500), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Δολού - Φαραγγίου - Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

1

Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.


2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1394
(1)
Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (26.500), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Δολού - Φαραγγίου - Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του
Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
1.4. Του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γη του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Το υπ’ αριθμ. 18/06-04-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πωγωνίου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου τις, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση»
5. Το υπ’ αριθμ. 460/01-07-2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
6. Την υπ’ αριθμ. 176/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου «Περί εγκρίσεως απαγόρευσης κυνηγίου, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
7. Την υπ’ αριθμ. 27832/3221/06-07-2011 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
8. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (26.500), περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Δολού - Φαραγγίου - Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα χάρτη με κλίμακα 1:50.000 του Δασοπόνου του Δασαρχείου Ιωαννίνων Μάνθου Παππά και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Δολού -
Πωγωνιανής (Γέφυρα Δολού) και ακολουθούν τον Επαρχιακό δρόμο προς την Τοπ. Κοιν. Δολού μέχρις ότου συναντήσουν τον δασικό δρόμο Δολού - Φαραγγίου, τον οποίο ακολουθούν μέχρι την «Αγία Παρασκευή» της Τοπ. Κοιν. Φαραγγίου. Από τη θέση αυτή ακολουθούν τον ίδιο δασικό δρόμο μέχρι τον «Άγιο Δημήτριο» της Τοπ. Κοιν. Δελβινακίου και συνεχίζουν με κατεύθυνση Βορειανατολική στον δασικό δρόμο που καταλήγει στην κορυφή «Κουτσόκρανο» (Στάνη Κούρου). Από την θέση αυτή ακολουθούν καθοδικά το ρέμα «Γυφτόλακκος - Ρέμα Βαθύ» μέχρις ότου συναντήσουν τον δασικό δρόμο του Δημοσίου δάσους Τοπ. Κοιν. Παλαιοπύργου, τον οποίο ακολουθούν μέχρι την διασταύρωση του με τον Επαρχιακό δρόμο προς Πωγωνιανή. Από τη θέση αυτή ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο καταλήγουν στην διασταύρωση Δολού - Πωγωνιανής (Γέφυρα Δολού), από όπου άρχισαν.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, Δημοτικούς Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2014.
Ιωάννινα, 12 Ιουλίου 2011
Η Γενική Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ
Αριθμ. 1395
(2)
Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις Διατάξεις :
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του
Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
1.4. Του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985)
κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γη του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Το υπ’ αριθμ. 4/20-03-2009 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαγορίου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
5. Το υπ’ αριθμ. 460/01-07-2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
6. Την υπ’ αριθμ. 142/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζαγορίου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
7. Την υπ’ αριθμ. 27859/3223/06-07-2011 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου, της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
8. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500), περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα χάρτη με κλίμακα 1:50.000 του Δασοπόνου του Δασαρχείου Ιωαννίνων, Μάνθου Παππά και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως :
Αρχίζουν από τη Γέφυρα «Γκαλτερούσιας», επί της Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων - Δόλιανης και με κατεύθυνση Βορειοδυτική ανέρχονται ανώνυμη ράχη έως ότου συναντήσουν τον δασικό δρόμο προς «Πλακανίθρα». Από εκεί ακολουθούν το δρόμο αυτό μέχρι την διασταύρωση προς τον «Άγιο Γεώργιο». Από την διασταύρωση αυτή ακολουθούν τον αριστερό δρόμο μέχρι την θέση «Σιάδια Αγίου Μηνά». Από τη θέση αυτή, ακλουθώντας καθοδικά το ρέμα «Βουβάλας - Μπαζάκα» φτάνουν στην συμβολή των ρεμάτων στη θέση «Ντριάνοβο» και συνεχίζουν στον δασικό δρόμο αριστερά του ρέματος, μέχρι τη θέση «Άγιοι Μηνάδες» (Ρέμα Στραβόλακκα). Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια ακολουθούν τον δασικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση στα σιάδια «Κόρδας» και ακολουθώντας δεξιά τον δασικό δρόμο καταλήγουν στο τέλος αυτού, στη θέση «Γκούτσι». Από εκεί και με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθούν προς τα ανάντη ανώνυμη ράχη μέχρι τα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Δόλιανης, στη θέση «Γκορτζιά - Φράγκος». Από εκεί με Νοτιανατολική κατεύθυνση καταλήγουν στην γέφυρα «Γκαλτερούσιας», από όπου άρχισαν.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, Δημοτικούς Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2016.
Ιωάννινα, 11 Ιουλίου 2011
Η Γενική Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση