Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας, Κράψης και Γότιστας, Δήμων Ιωαννιτών και Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.

ΦΕΚ Β 2200 - 30.09.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1678
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας, Κράψης και Γότιστας, Δήμων Ιωαννιτών και Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 280.
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. Δ. 86/69».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές κ.λ.π.»
5. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 2133/09-07-2008 (ΦΕΚ Β΄/14682/ 29.7.2008) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
7. Το υπ’ αριθμ. 50/09-05-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
8. Τα υπ’ αριθμ. 460/01-07-2011 και 538/03-08-2011 έγγραφα της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
9. Το υπ’ αριθμ. 12450/22-03-2011 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης για δύο έτη».
10. Το υπ’ αριθμ. 32247/3741/05-08-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, σχετικό με την ανανέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
11. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση των τριών ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2133/09-07-2008 απόφασής μας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) ακόμη χρόνια, ήτοι από 9-09-2011 μέχρι 31-07-2013, σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για (3) τρία χρόνια, σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιοχής Τοπ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα χάρτη με κλίμακα 1:50.000 του Δασάρχη Ιωαννίνων και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως.
Αρχίζουν από τη θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος Δρίσκου επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Μετσόβου και με κατεύθυνση Νοτιοανατολική ακολουθούν τον δασόδρομο κατά μήκος της ράχης Δρίσκου μέχρι τη θέση «Εικόνισμα». Από εκεί ακολουθούν τον υπάρχοντα δρόμο προς τον παλιό οικισμό «Παλιογκορίτσα» και τον οικισμό «Δρίσκου». Από εκεί ακολουθούν την ασφαλτοστρωμένη οδό μέχρι να συναντήσουν την επαρχιακή οδό «Δροσοχωρίου Κράψης», την οποία ακολουθούν προς «Κράψη» μέχρι τη γέφυρα «Κράψης» στον ποταμό Άραχθο. Στη συνέχεια ακολουθούν προς τα ανάντη τον ρου του ποταμού «Αράχθου» μέχρι τη συμβολή του Ματσοβίτικου και του Ζαγορί τικου ποταμού. Από εκεί ακολουθούν τον Ζαγορίτικο ποταμό μέχρι τη γέφυρα της «Μπαλντούμας». Από την γέφυρα της «Μπαλντούμας» ακολουθούν την νέα Εθνική οδό Μετσόβου Ιωαννίνων έως ότου συναντήσουν τη θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος Δρίσκου, από όπου άρχισαν.
, περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας, Κράψης και Γότιστας, Δήμων Ιωαννιτών και Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 3 του Ν. 177/75. ΦΕΚ 205/Α΄/1975).
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της με αριθμό 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση