Απαγόρευση θήρας και βοσκής στη νήσο Μακρόνησο

ΦΕΚ Β 2307 - 17.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2756
Απαγόρευση θήρας και βοσκής στη νήσο
«Μακρόνησο».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει δ/ξεις του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός», του Ν.Δ. 996/71 (άρθ. 11), του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν. Δ 86/69» (αρθ. 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/98 (αρθ. 57, 58 και 59).
2. Τις περί βοσκής εν γένει δ/ξεις του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος».
3. Τις δ/ξεις της με υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/B΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση Υφ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4-2-1998) κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της με υπ’ αριθμ. 87578/703/6-3-1997 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-4-1997).
4. Τις δ/ξεις του Π.Δ 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87τ.Α΄/2010).
6. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
7. Τη με υπ’ αριθμ. 5468/2527/23-2-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής κ.τ.λ.» (ΦΕΚ Β΄ 362).
8. Τη με υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο
δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
9. Τη με υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
10. Τη με υπ’ αριθμ. 217056/2441/1-8-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012» (ΦΕΚ Β΄ 1763).
11. Το με υπ’ αριθμ. 7834/6-5-1986 κοινή απόφαση Νομαρχών Κυκλάδων και Αν. Αττικής (Φ.Ε.Κ. 342/Β΄/16-5-1986) «Περί υπαγωγής της Μακρονήσου, δασικώς, στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαυρίου».
12. Τη με υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225/16-5-1989 απόφαση Υπ. Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 436/Β΄/5-6-1989) «Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου ολόκληρου του νησιού της Μακρονήσου καθώς και ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων όλων των κτιρίων των στρατοπέδων του νησιού».
13. Το από 30-8-1995 Π.Δ. «Περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή της νήσου Μακρονήσου» (Φ.Ε.Κ. 895/Δ΄/1-11-1995)
14. Το με υπ’ αριθμ. 1994/29-7-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου με το οποίο προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε επ’ αόριστον τη θήρα όλων των θηραμάτων καθώς και την εγκατάσταση, διατήρηση και βοσκή αιγών προβάτων, βοοειδών και γενικώς την κτηνοτροφία σε ολόκληρη την έκταση της νήσου «Μακρόνησος», Δήμου Κέας, όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφασή μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:100.000 θεωρημένο την 29-7-2011 από το Δασάρχη Λαυρίου.
Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και βοσκής και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 24-10-2011 23:18
ΑΠΟΡΙΑ

Οι κυνηγοί έχουν ήδη σταματήσει το κυνήγι στη Μακρόνησο εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια, επειδή "απαγορεύτηκε"!

Τόσα χρόνια μετά βγαίνει κι τούτη η απόφαση απαγόρευσης. Άρα για τέσσερα χρόνια δεν κυνηγάγαμε ενώ επιτρεπόταν; Μήπως μας έχουν πιάσει μ@λ@κες proedroskse και συγκυνηγοί;

Επειδή το ίδιο σκηνικό στήνεται και στον Πάτροκλο (www.peppas.eu/.../lang,el) με φημολογούμενη απαγόρευση, προσωπικά αν δε δω το ΦΕΚ κυνηγάω κανονικά.

Το ίδιο ισχύει και για τον Αμβρακικό. Απ' όσο ξέρω στη χώρα μας το κυνήγι, όπου δεν απαγορεύεται, με γραπτή απόφαση, επιτρέπεται. Και η απαγόρευση του Αμβρακικού έχει λήξει προ πολλών μηνών!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή