Έγκριση Ανανέωσης-Τροποποίησης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στην αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και σε έκταση 145,00 στρεμμάτων πέριξ αυτής

ΦΕΚ Β 2135 - 13.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1320/128595
(3)
Έγκριση Ανανέωσης-Τροποποίησης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στην αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και σε έκταση 145,00 στρεμμάτων πέριξ αυτής.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/τ.Α./1969)
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α./2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».(ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ». (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Τ.Β/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).
7. Την αριθμ. 103738/13-12-2001 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για 10/ετή απαγόρευση θήρας πέριξ της αναρρυθμιστικής Λίμνης Ταυρωπού του τότε Δήμου Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.
8. Την αριθμ. 2862/27315/27-6-2012 αναφορά-εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας και από την θήρα των υδροβίων πτηνών υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα και ακόμη να μολυνθούν τα ύδατα από τα φονευθέντα υδρόβια πτηνά που πέφτουν μέσα στην λίμνη.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση-Τροποποίηση της αριθμ. 10378/13-12-2001 απόφασης Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για δέκα (10) χρόνια μέσα στην αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και σε έκταση 145,00 στρεμμάτων πέριξ αυτής, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 12.000 και χάρτης περιοχής κλίμακας 1: 2.500, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως:
Αρχίζει από γέφυρα (πλησίον οικισμού Δ.Ε.Η) του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μοσχάτου ακολουθώντας το ρέμα Λιναριάς με κατεύθυνση βόρεια προς τον αρχαιολογικό χώρο (Ναός του Απόλλωνα) και από εκεί με κατεύθυνση ανατολική ακολουθώντας το ρέμα Λιναριάς φθάνει στην σμίξη του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μοσχάτου, συνεχίζει προς τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Πορτίτσας τον οποίο και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση με αγροδασικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό «Στρεβά» και από εκεί στο ηδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει μετά την πάροδο Δεκαετίας.
Καρδίτσα, 2 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση