Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία χρόνια από 01-08-2012 μέχρι 31-07-2015, σε έκταση εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακοσίων έξι στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Μαρκέλλα, Αγ. Κοιλανή, Άγιοι Ασώματοι Κάβουρας κ.λπ. τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περιφερείας Δήμου Χίου

ΦΕΚ Β 2354 - 23.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕIΣ
Αριθμ. 33469/2066
(5)
Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία χρόνια από 01-08-2012 μέχρι 31-07-2015, σε έκταση εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακοσίων έξι στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Μαρκέλλα, Αγ. Κοιλανή, Άγιοι Ασώματοι Κάβουρας κ.λπ. τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περιφερείας Δήμου Χίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68 Β/98) Κ.Υ.Α.
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
5. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
6. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/05).
8. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
9. Την υπ’ αριθ. 1550/17-3-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β΄/2011).
10. Την από 26-7-2012 εισήγηση της Κοιλούκου Θωμαΐτσας Δασολόγου της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγόρευση του κυνηγίου με σκοπό προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία χρόνια από 01-08-2012 μέχρι 31-07-2015, σε έκταση εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακοσίων έξι στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Μαρκέλλα, Αγ. Κοιλανή, Άγιοι Ασώματοι Κάβουρας κ.λπ. τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περιφερείας Δήμου Χίου, που ορίζεται ως εξής:
Δυτικά: Με αφετηρία το γεφύρι της Αγ. Μαρκέλλας επί του ομώνυμου χειμάρρου ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοδυτική τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο από Αγ. Μαρκέλλα προς Παρπαριά μέχρι να συναντήσει το δρόμο στη θέση Παλιόπυργος ο οποίος οδηγεί στην παραλία Τρυπητή -Καλουλιμέ.
Βόρεια: Στη συνέχεια από την διασταύρωση αυτή και σε ευθεία νοητή γραμμή με κατεύθυνση ανατολικά, αφού διέλθει από την κορυφή του υψώματος Κοιλανή και βόρεια της ομώνυμης εκκλησίας καταλήγει στην θέση Κουτσοκεφαλο Λαγός στην διασταύρωση του χωματόδρομου, ο οποίος ξεκινά από την ασφαλτοστρωμένη οδό Πιραμά-Παρπαριας και καταλήγει στην Αγ. Μαρκέλλα, με τον δρόμο προς την αγροτική περιοχή Πλατυδικα - Κατρα.
Ανατολικά: Συνεχίζει με κατεύθυνση νότια τον χωματόδρομο Παρπαριά- Αγ. Μαρκέλλα μέχρι που να συναντήσει το χείμαρρο της Αγ. Μαρκέλλας και τον χωματόδρομο προς Κάβουρα.
Στη συνέχεια και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί το χωματόδρομο μέχρι την θέση Κάβουρα, όπου συναντά τον χωματόδρομο που οδηγεί από την Πιραμά στον επαρχιακό δρόμο Βολισσού- Αγ. Μαρκέλλας τον οποίο ακολουθεί μέχρι την θέση Βακελονας επί του επαρχιακού δρόμου.
Νότια: Συνεχίζει την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Βολισσού - Αγ. Μαρκέλλα και την νεοανοιχθεισα παρακαμπτήριο οδό που διέρχεται βόρεια της εκκλησίας της Αγ. Μαρκέλλας και καταλήγει στο γεφύρι από όπου άρχισε.
Η ανωτέρω έκταση αποτυπώνεται στον από Ιούλιο 2012 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:10.000 της δασολόγου Κοιλουκου Θωμαιτσας.
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, φύλακες θήρας, Δημοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χίος, 26 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση