παγόρευση θήρας από 27-8-2012 μέχρι 26-8-2015 σε έκταση εμβαδού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων και τριάντα ένα (258.031) στρεμμάτων στις περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αρμολίων, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Μεστών, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβάτου και Πιτυούς Δήμου Χίου λόγω καταστροφής της χλωρίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη την 18-08-2012/h4>

ΦΕΚ Β 2435 - 06.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕIΣ
Αριθμ. 38332/2322
Απαγόρευση θήρας από 27-8-2012 μέχρι 26-8-2015 σε έκταση εμβαδού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων και τριάντα ένα (258.031) στρεμμάτων στις περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αρμολίων, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Μεστών, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβάτου και Πιτυούς Δήμου Χίου λόγω καταστροφής της χλωρίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη την 18-08-2012.

...
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β΄/96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68 Β΄/98) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
5. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
6. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄).
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/05).
8. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα το άρθρο 37.
9. Την υπ’ αριθμ. 1550/17-3-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων & εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β΄/2011).
10. Την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγόρευση θήρας με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας στην περιοχή που κάηκε και την ευρύτερη περιοχή.
11. Τις συνέπειες, που προκλήθηκαν στην άγρια πανίδα από την πυρκαγιά που εξερράγη στις 18-08-2012 στη θέση «Άγιος Μάρκος» Καρυών και επεκτάθηκε σε περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αρμολίων, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβάτου και Πιτυούς Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 27-8-2012 μέχρι 26-8-2015 σε έκταση εμβαδού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων και τριάντα ένα (258.031) στρεμμάτων στις περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αρμολίων, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Μεστών, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβάτου και Πιτυούς Δήμου Χίου λόγω καταστροφής της χλωρίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη την 18-08-2012.
Η έκταση αποτυπώνεται στον από Αύγουστο 2012 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:40.000 της δασολόγου Κοιλουκου Θωμαιτσα και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από τη θέση Αψιλές επί της επαρχιακής οδού Χίου - Βολισσού όπου ξεκινά ο δασικός δρόμος που οδηγεί στη θέση «Λίμνη - Κουκουδότσουμπος» και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί την επαρχιακή οδό μέχρι τον κόμβο με τον δρόμο προς Ανάβατο στη θέση Δεκαοχτώ.
Ανατολικά: Από το θέση Δεκαοχτώ ακολουθεί τον χωματόδρομο προς Ανάβατο μέχρι τη θέση Ανδρόλακκος πλησίον του υφιστάμενου ποιμνιοστασίου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Νότια φθάνει στο ύψωμα Σπιλάκια στο υφιστάμενο τριγωνομετρικό σημείο. Από εκεί και σε ευθεία νοητή γραμμή φθάνει στην εκκλησία της Παναγιάς της Αρβανίτισσας στην ομώνυμη θέση, από την οποία ακολουθώντας τον υφιστάμενο χωματόδρομο καταλήγει στην επαρχιακή οδό Χίου - Αυγωνύμων την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Παρασκευή μετά τη Μονή Κουρνά. Από το σημείο αυτό συνεχίζει νότια επί του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου ο οποίος οδηγεί στον οικισμό Δαφνώνα αφού διέλθει από το γεφύρι Αγίου Φανουρίου. Από τον οικισμό Δαφνώνα ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοδυτική το δρόμο προς Καναβουτσάτο - Άγιο Θωμά και στη συνέχει α ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο συναντά την επαρχιακή οδό Αγ. Γεωργίου Συκούση - Αυγωνύμων στο ύψος του γηπέδου του Αγ. Γεωργίου Συκούση.
Από το σημείο αυτό κατέρχεται στον ποταμό Κατράρη τον οποίο ακολουθεί μέχρι το γεφύρι του Κοντυλόπου όπου καταλήγει και η ομώνυμη παράκαμψη. Στη συνέχεια ακολουθεί τον παλιό επαρχιακό δρόμο μέχρι τη θέση Ισιο όπου συναντά τυφλό αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί μέχρι το τέλος του. Στη συνέχεια ακολουθεί ευθεία νοητή γραμμή μέχρι την εκκλησία της Παναγίας Σικελιάς. Κατόπιν ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Θολοποταμίου - Καλαμωτής την οποία ακολουθεί περνώντας ανατολικά του φράγματος Κατράρη φθάνοντας στον οικισμό της Καλαμωτής.
Από τον οικισμό της Καλαμωτής ακολουθεί την επαρχιακή οδό Καλαμωτής - Αρμολίων μέχρι που να συναντήσει την επαρχιακή οδό Χίου - Μεστών την οποία ακολουθεί μέχρι τον δυτικό κόμβο Πυργίου προς Ολύμπους.
Στη συνέχεια συνεχίζει το δρόμο προς το μοναστήρι Αγίου Γεωργίου τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη θέση Μαζιά όπου συναντά δεξιά αγροτικό δρόμο. Ακολουθεί στη συνέχεια τον αγροτικό δρόμο προς Λακκιά μέχρι που να συναντήσει το δρόμο που με κατεύθυνση δυτική καταλήγει σε μάντρα στη θέση Δυσσακάς. Από την διασταύρωση αυτή με κατεύθυνση νότια ακολουθεί το ρέμα Νικήτα Λαγκάδι ως τη ακτογραμμή.
Νότια: Ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι το Δυτικό όριο.
Δυτικά: Ακολουθεί την ακτογραμμή από Νότο προς Βορρά μέχρι τη θέση Βαθιά Λαγκάδα πριν την περιοχή Τηγάνι Σιδηρούντας. Στη συνέχεια ανέρχεται ανώνυμο ρέμα μέχρι τη κορυφογραμμή Κουκουδότσουμπου όπου υπάρχει τριγωνομετρικό σημείο. Από εκεί ακολουθεί την νεοδιανοιχθείσα αντιπυρική ζώνη μέχρι να φθάσει στη θέση Λίμνη στο τέλος του υφιστάμενου δασικού δρόμου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι τη θέση Αψιλές από όπου και ξεκίνησε. Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την κοινοποίησή της και προ της δημοσίευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χίος, 27 Αυγούστου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑ£

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση