Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις “Νεράιδα” του Δημοσίου Δάσους Ορθοβουνίου και “Παλαιοχωρίου” του Συνδιακατεχόμενου Δάσους Μ.Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων

ΦΕΚ Β 3339 - 14.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3948/236697
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις “Νεράιδα” του Δημοσίου Δάσους Ορθοβουνίου και “Παλαιοχωρίου” του Συνδιακατεχόμενου Δάσους Μ.Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του (Ν. 177/75 “περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄ 237)
3. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) και 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Την υπ’ αριθμ. 99778/3949/7.9.2000 Διαταγή Υπ. Γεωργίας, και την υπ’ αριθμ. 97650/4865/29.8.2007 εντολή του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απαγόρευση θήρας και έκδοση ΔΑΔ στις πληγήσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6.9.2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31.3.2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/ 19.4.2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την υπ’ αριθμ. 3613/215181/23.8.2012 (ΦΕΚ 648/Δ΄/ 20.11.2012 απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3.325,4 στρεμμάτων στις θέσεις “Νεράιδα” του Δημοσίου Δάσους Ορθοβουνίου και “Παλαιοχωρίου” του Συνδιακατεχόμενου δάσους Μ. Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε Τρικάλων..
10. Το υπ’ αριθμ. 6383/232178/5.11.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την απαγόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή που επλήγη από πυρκαγιά για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, την προστασία και τον επανεποικισμό των ειδών της άγριας πανίδας που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα μετά την πυρκαγιά.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από 1.11.2012 μέχρι 1.11.2015, σε έκταση 5.433,4 στρεμμάτων στις θέσεις “Νεράιδα” του Δημοσίου δάσους Ορθοβουνίου και “Παλαιοχωρίου” του Συνδιακατεχόμενου δάσους Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας ΠΕ Τρικάλων, όπως φαίνεται στο από 1-11-2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και περικλείεται από τα παρακάτω όρια:
Νότια: Με αφετηρία τη θέση “Παραλλαγή” και ακολουθώντας την παλαιά Εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων με κατεύθυνση δυτική συναντάμε τον κοινοτικό δρόμο που οδηγεί στο χωριό Ορθοβούνι.
Δυτικά : Ακολουθώντας τον παραπάνω δρόμο με κατεύθυνση βόρεια αφήνουμε έξω το χωριό Ορθοβούνι και συναντάμε τη Νέα Εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων. Με την ίδια κατεύθυνση συνεχίζουμε και συναντάμε την κορυφή “Νεράιδα”.
Βόρεια: Από εκεί και με κατεύθυνση Βορειοανατολική κατηφορίζοντας συναντάμε τον δασικό δρόμο που οδηγεί στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου. Ακολουθούμε το δρόμο για 300 μέτρα και μετά με κατεύθυνση νοτιοανατολική ανεβαίνουμε στη ράχη και από εκεί ακολουθώντας νοητή ευθεία φτάνουμε στη νέα Εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων.
Ανατολικά: Ακολουθούμε τη νέα Εθνική οδό Τρικάλων Ιωαννίνων για 600 μέτρα περίπου και μετά με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας τη ράχη ανάμεσα στα χωριά Ορθοβούνι και Κερασιά φτάνουμε στη θέση “Παραλλαγή” και συναντάμε την παλαιά εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων όπου είναι και η αφετηρία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α΄/1975) και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012 - 2013.
Τρίκαλα, 28 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ