Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Υδραγωγείο» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Δήμου Φλώρινας

ΦΕΚ Β 565 - 11.03.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8739/825
(9)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Υδραγωγείο» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Δήμου Φλώρινας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
4. Την αριθ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996) και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθικής Οικονομίας και Γεωργίας.
5. Την αριθ. 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του Υπ. Γεωργίας, αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
6. Την αριθ. 5184/1464/22.2.2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Διευθύνσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 769/Β΄/15.3.2012).
7. Την πρόταση του Γραφείου Θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του υπό ίδρυση πυρήνα προσαρμογής φτερωτών θηραμάτων, θα συμβάλλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της πτηνοπανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 και για δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 σε έκταση 250 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Υδραγωγείο» της Τοπικής Κοινότητας Σκοπού του Δήμου Φλώρινας.
Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει την παρούσα και ορίζεται ως εξής:
«Ξεκινά από τον ασφαλτοστρωμένο αγροτοδασικό δρόμο (αρχικό σημείο εκκίνησης) στη θέση "Ρέμα Γεροπόταμος" και ακολουθεί Νότια την πορεία αυτού ως τη θέση "Υδραγωγείο". Στη συνέχεια στρέφεται Δυτικά και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει το ρέμα "Φίλιο". Ακολουθεί το ίδιο ρέμα έως την εκβολή του στον Γεροπόταμο και εν συνεχεία κάμπτεται Ανατολικά ακολουθώντας την όχθη, καταλήγει στο αρχικό σημείο εκκίνησης».
Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Φλώρινας να γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης με κατάλληλες πινακίδες.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγετικού έτους 2013-2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 27 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δασών Νομού Φλώρινας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ