Εκτύπωση

Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου σε περιοχές των Τοπ. Κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα

ΦΕΚ Β 1877 - 31.07.2013


Αριθμ. 2375
(4)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου σε περιοχές των Τοπ. Κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.Δ. 86/69 “Περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της
Δ/νσης Αισθητικών δασών - δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. και Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Την αρ. 5428/13-10-2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
7. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
8. Τις δ/ξεις του π.δ. 135/23-12-2010«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την με αριθμ. 1133/5-6-2013 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου με την οποία προτείνεται η παράταση της ισχύος της υπό στοιχείο [6] απόφασης, αποφασίζουμε:
- την παράταση ισχύος της αρ. 5428/13-10-2009 απόφασής μας, μέχρι την 31-5-2016 και επανεξέτασή της αναγκαιότητας περαιτέρω παράτασης την 31-1-2016. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 5428/13.10.2010 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Αγία Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ 86/69, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν. Δ 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας".
4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών - δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. & Τ.
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Την υπ’ αριθμ. 6038/13-10-2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
7. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/2010).
8. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την υπ’ αριθμ. 50296/4490/12/20-5-2013 αναφορά- εισήγηση του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία προτείνεται η παράταση της ισχύος της υπό στοιχείο [6] απόφασης, αποφασίζουμε:
Αποφασίζουμε την παράταση ισχύος της αρ. 6038/
13-10-2009 απόφασής μας, μέχρι την 31-5-2016 και επανεξέταση της αναγκαιότητας περαιτέρω παράτασης την 31-1-2016. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 6038/13-10-2009 απόφαση μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009)
Το Δασαρχείο Πεντέλης παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Αγία Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ