σμίκρυνση

Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής των περιοχών Γερακίου και Περιστερίου Δημ. Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ηλίδας

ΦΕΚ Δ 306 - 21.06.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 170237/1179 π.ε.
(1)
Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής των περιοχών Γερακίου και Περιστερίου Δημ. Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ηλίδας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ. 5 (παρ. 4, 3, 8) και 6 (παρ. 2) του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 258 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ. 7 Α΄) «περί δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π. 37338/ 1807/Ε.103 /2010 (ΦΕΚ. 1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής.
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ. 303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ. 141 Α΄) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της αριθμ.Υ46/2012 (ΦΕΚ .2101 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ. 98 Α΄).
7. Την με αριθμ. 1032/9.7.2001 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Ηλείας «περί ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας της περ/ρειας Δυτ. Ελλάδας».
8. Τα με αριθ. 3456/28.7.2006 και 21626/815/17.3.2011 έγγραφα του Δασαρχείου Αμαλιάδας, δια των οποίων προτείνεται η κατάργηση του ΚΑΖ των περιοχών Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Αμαλιάδας (Ηλίδας).
9. Το με αριθμ.449/15.2.2012 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηλείας, δια του οποίου εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη στις εισηγήσεις του Δασαρχείου Αμαλιάδας και προτείνεται η κατάργηση του καταφυγίου των περιοχών Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Αμαλιάδας (Ηλίδας).
10. Την μη δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν.Ηλείας, με αριθμ. 2156/31.7.2006 «περί κατάργησης μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές Γερακίου-Περιστερίου του Δήμου Αμαλιάδας Νομού Ηλείας.της περ/ρειας Δυτ. Ελλάδας».
11. Την με αριθμ.3843/3.8.2010 (ΦΕΚ. 412 Δ΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων Νεμούτας Δήμου Φολόης και δημοτικών διαμερισμάτων Λαμπείας Δήμου Λαμπείας περ/ρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου».
12. Το με αριθμ. 33429/2572/12.4.2012 έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Δασών και Α.Υ. (Δ/νση Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, δια του οποίου αφενός προτείνεται η κατάργηση του καταφυγίου των περιοχών Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Αμαλιάδας (Ηλίδας), και αφετέρου καθίσταται σαφές, πως με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, περιορίζονται αισθητά τα δικαιώματα θήρας στην Ηλεία, διότι δεσμεύεται έκταση 22.000 στρεμ .(εμβαδόν καταφυγίου).
13. Το με αριθμ. Δ.Υ/ 8-11-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
14. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το καταφύγιο άγριας ζωής των περιοχών Γερακίου και Περιστερίου Δημ. Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ηλίδας, εμβαδού 6.000 στρεμ., το οποίο ιδρύθηκε ως καταφύγιο άγριας ζωής με την αοιθμ. 1032/9.7.2001 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Ηλείας, διότι:
α. κατά την έννοια των δ/ξεων του άρθρ. 5 του Ν. 3937/
2011, έχει απωλέσει τον προστατευτικό του χαρακτήρα και
β. προς το σκοπέ της προστασίας του βιολογικού κύκλου των άγριων ειδών (χλωρίδας και πανίδας) των πεοιοχών αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ηλείας, με την αριθμ.3848/3.8.2010 (ΦΕΚ. 412 Δ΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε νέο παρακείμενο καταφύγιο άγριας ζωής εμβαδού 22.000 στρεμ.
Με μέριμνα του αρμοδίου Δασαρχείου, η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση