Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων- Οινούσας» περ/ρειας του Δήμου Σερρών

ΦΕΚ Δ 640 - 05.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 175232/2459
(1)
Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων- Οινούσας» περ/ρειας του Δήμου Σερρών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ. 5 (παρ. 4, 3 ,8) και 6 (παρ. 2) του ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 α’) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις του αρθρ. 258 του ν.δ.86/69 (ΦΕΚ 7 ά) «περί δασικού κώδικος» και των με αρθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/2010 (ΦΕΚ. 1495 β’) «περί καθαρισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κλπ.» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής και της Η.Π.8353/276/ε103/2012 (ΦΕΚ.415 β) κοινή υπουργική απόφαση «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της προηγουμένης, κλπ.».
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 2311/2010 κοινή υπουργική απόφαση «περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ 855 Α΄).
5. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101 Β’) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
7. Την υπ’ αριθμ. 160655/6-7-1982 (φεκ.706 Β’) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί ίδρυσης μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στις θέσεις Βιρός, Ι.Μ. Αγ. Νικολάου, Καγιάς, Πρ. Ηλίας Οινούσας, λατομεία περιοχής Κοινοτήτων Επταμύλων, Οινούσας και Δήμου Σερρών» έκτασης 8700 στρεμ.
8. Τα υπ’ αριθμ. 2320/12-3-2012 και 14582/9-8-2012 έγραφα του Δασαρχείου Σερρών, δια των οποίων αφενός προτείνεται η τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ «Επταμύλων-Οινούσας» περ/ρειας Δήμου Σερρών, μέσω της υποβολής σχετικής έκθεσης-εισήγησης και αφετέρου υποβάλλεται πρόταση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για επέκταση του ΚΑΖ με την προσθήκη άλλης έκτασης 2.000 στρεμ. στο ανατολικό όριο, έτσι ώστε να υπερκαλυφθεί το αφαιρεθέν τμήμα.
9. Τα υπ’ αριθμ. 14643/10-8-2012 και 15409/24-8-2012 έγγραφα της Δ/νσης Δασών Σερρών, δια των οποίων παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων - Οινούσας» περ/ρειας Δήμου Σερρών.
10. Το υπ’ αριθμ. 2141/18-7-2012 έγγραφο του Δήμου Σερρών «περί τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας τροποποίησης των ορίων του ΚΑΖ. Επταμύλων, Οινούσας περ/ρειας Δήμου Σερρών», προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης.
11. Το υπ’ αριθμ. 4616/6-7-2012 έγγραφο του Τμήματος Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, δια του οποίου διατυπώνεται: η απαλλαγή από την τήρηση της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, του ΓΠΣ του Δήμου Σερρών (έργο ενταγμένο σε Κοινοτικό πρόγραμμα) και β) η θετική εισήγηση της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.
12. Το υπ’ αριθμ. 67965/24-8-2012 έγγραφο-εισήγησης της Γεν. Δ/νσης Δασών και Α.Υ.(Δ/νσης Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, δια του οποίου προτείνεται η τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ. «Επταμύλων-Οινούσας» περ/ρειας Δήμου Σερρών.
13. Το υπ’ αριθμ. Δ.Υ./12-9-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
14. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων-Οινούσας» περ/ρειας του Δήμου Σερρών και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών, εμβαδού 8700 στρεμ., μειώνοντας την έκταση της προστατευόμενης περιοχής κατά 1300 σρεμ. διότι αυτή είναι οικιστική, με αγροτικές καλλιέργειες και κατά την έννοια των δ/ξεων του αρθρ. 5 του Ν. 3937/2011, έχει απωλέσει τον προστατευτικό της χαρακτήρα.
Τα όρια της έκτασης εμφανίζονται στο από 12-3-2012 Απόσπασμα Χάρτη του Δασαρχείου Σερρών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:
Βόρεια: Δρόμος Σερρών-Ιεράς Μονής Προδρόμου (Ασβεσταρίες έως Βιρός).
Νότια: Πεδίο Βολής Στρατού, παρυφές αγροτικών εκτάσεων Οινούσας, παρυφές Επταμύλων, παρυφές Αγ. Ιωάννη έως Ασβεσταριές.
Δυτικά: Δρόμος Σερρών-Ιεράς Μονής Προδρόμου (Ασβεσταριές έως Βιρός).
Ανατολικά: Βιρός, ρέμα Βιρού έως το Πεδίο Βολής Στρατού.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση