σμίκρυνση

Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2013-2014

ΦΕΚ Β 2111 - 27.08.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36199/318
(4)
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ 86/69».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23.12.97 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998) και 87578/703/6.3.07 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
5. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
6. Την υπ’ αριθ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 -2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2013-14 στην περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων, του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 16 Αυγούστου 2013
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 30-08-2013 16:41
Γιατί Πρόεδρε...
www.ethnos.gr/.../

Δεν πρόλαβε να «στεγνώσει το μελάνι» από το πρόσφατο ρεπορτάζ του «Εθνος - Κυνήγι» για την πιθανότητα να επιτραπεί για έναν μήνα τουλάχιστον το κυνήγι στην Τήλο και αμέσως έσπευσαν οι ΜΚΟ να «διατάξουν» Προεδρικό Διάταγμα που θα απαγορεύει -τι άλλο;- το κυνήγι στο συγκεκριμένο νησί.
Μάλιστα, θα βαφτίσουν την απαγόρευση ως «χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων στη νήσο Τήλο ως περιοχή οικοανάπτυξης», όπου βέβαια θα ιδρυθεί και ο σχετικός Φορέας Διαχείρισης.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή