Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας

ΦΕΚ Β 2116 - 27.08.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43676/3562
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης
χρονικής διάρκειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1 .Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».
γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/18.12.1985 τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22.2.2012 απόφαση της Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Δ ιοίκησηςΗπείρου-Δυτ.Μακεδονίας (ΦΕΚ 769/15.3.2012 τ.Β΄) «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η. - Δ.Μ. στον προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε.,των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
4. Τις υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 και 67253/1710/ 2.4.1996 Δ/γές του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Το υπ’ αριθμ. 32/24/7/2013 έγγραφο του Κ.Σ. Ηγουμενίτσας καθώς και το υπ’ αριθμ. 478/25.7.2011 έγγραφο της Ε΄ Κ.Ο.Η., με τα οποία συνηγορούν για την ανανέω­ση της απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/25.7.2013 πρόταση της υπεύθυνης θήρας Κατερίνας Γκαμπρέλα ,σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην περιοχή των Τ.Κ. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, εξακολουθούν να επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση όλων των θηραμάτων, αποφασίζουμε:
1. Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 57392/2964/ 2.7.2008 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσ/τίας (ΦΕΚ 1410/17.7.2008, τ.Β΄) και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη ήτοι από 1.8.2013 έως 31.7.2018, στα νησιά «Μαύρο Όρος», «Άγιος Νικόλαος», «Μικρό και Μεγάλο Μουρτέμενο», Τ.Κ. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας και σε έκταση συνολικού εμβαδού -1457- στρέμματα περίπου.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 29 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ