Ευρετήριο Άρθρου

Ε' ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Από τις 3 Ιουλίου 2004 και μετά, για να επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο ελληνικό έδαφος, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Απευθείας προορισμός η Ελλάδα

α) Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς μέσω σημείων εισόδου στα οποία δεν λειτουργούν εγκεκριμένοι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

β)Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση

Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς :

■   Μέσω εγκεκριμένων Σ.Υ.Κ.Ε. και ανεξαρτήτως εάν είναι εγκεκριμένοι για

την υποδοχή ζωντανών ζώων ή μη,

■   Μέσω των σημείων εισόδου των νησιών που περιλαμβάνονται στην απόφαση

94/641/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Οι Κτηνιατρικές αρχές των παραπάνω σημείων εισόδου υποχρεούνται:

- να έχουν στη διάθεση τους ειδικό χώρο φύλαξης των ζώων για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η απομόνωση των ζώων των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος μέχρις ότου σταλούν πίσω,

- να προμηθευτούν άμεσα και να έχουν στη διάθεση τους αποκριτή πομποδέκτη ISO 11785.

2. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών

Τα ζώα πρέπει:

α) να αναγνωρίζονται με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο 11785. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σήμανση του ζώου δεν ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο, ο ιδιοκτήτης του ζώου υποχρεούται να παρέχει στον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο μέσο ανάγνωσης του σήματος,

β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εμβολιασμό ή επανεμβολιασμό, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνο με το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,

γ) να έχουν υποστεί 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη μετακίνηση τους ορολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωμάτων μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml. Η ορολογική εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου πρέπει να γίνεται σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approvalen.htm

Σε επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του ειιβολίου. Η εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων απαιτείται ΜΟΝΟ για τις τρίτες χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μέρος Γ, του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύει,

δ) να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2011/874/ΕΕ όπως αναγράφεται στο σημείο Α.2. της παρούσας εγκυκλίου

ε) στο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται, πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα των αποτελεσμάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου.

στ) αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα.

3. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών

Επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών, μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, υπό την προϋπόθεση ότι:

•  αυτά εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνηση της.

•   δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερα από τέσσερα (4).

• Προέρχονται μόνο από τις τρίτες χώρες του παραρτήματος Π, μέρος Β και Γ (Παράρτημα III)

Σημείωση: Το Παράρτημα III υπόκειται σε συχνές τροποποιήσεις.

Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση του κτηνιάτρου για την ημερομηνία τοκετού και τα χαρακτηριστικά των νεογνών.

Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται:

■    να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip),

■ να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2011/874/ΕΕ όπως αναγράφεται στο σημείο Α.2. της παρούσας εγκυκλίου

Σημείωση: Στο σημείο IV πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού της μητέρας. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες προγενέστερη της ημερομηνίας γέννησης που αναγράφεται στο σημείο II. Επίσης, πρέπει να προστίθεται η διαβεβαίωση ότι «δεν έχει (ουν) έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχει (ουν) εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.»

■  δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν αριθμητικά τα 5 ζώα.

4. Είσοδος άλλων ειδών ζώων συντροφιάς

α) Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, επιτρέπεται η είσοδος ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) χωρίς κτηνιατρικό υγειονομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

β) Για να επιτραπεί η είσοδος τρωκτικών και κουνελιών και με την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών μέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προηγούμενο σημείο Δ.4.γ).

γ) Τα πτηνά συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της απόφασης 2007/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εισαγωγή πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο:

•     από ορισμένες χώρες μετά από απομόνωση 30 ημερών, υπό επίσημη επίβλεψη

•    ή μετά από απομόνωση 10 ημερών και εργαστηριακό έλεγχο για τη γρίπη των πτηνών με αρνητικά αποτελέσματα

•    Αεν γίνονται αποδεκτά πτηνά συντροφιάς για παραμονή σε καραντίνα στο έδαφος της χώρας.

5. Άφιξη σε άλλο κράτος μέλος με προορισμό την Ελλάδα

Τα ζώα συντροφιάς τρίτων χωρών που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων 2, 3 και 4.

6. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό άλλα κράτη μέλη

•     Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας άνω των τριών μηνών που αφικνούνται στην Ελλάδα και προορίζονται για άλλα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στην απόφαση 2011/874/ΕΕ

•     Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας κάτω των τριών μηνών υπόκεινται στην άδεια της χώρας προορισμού.

•     Τα λοιπά είδη ζώων συντροφιάς υπόκεινται στις απαιτήσεις της χώρας προορισμού.

8. Επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής

Η επανείσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων κοινοτικής καταγωγής επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται με το διαβατήριο τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εμβολιασμού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις παραμονής τους στο έδαφος τρίτων χωρών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μέρος Γ, του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, απαιτείται η διενέργεια τιτλοδότησης προτού το ζώο εξέλθει από το έδαφος της χώρας. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο αναχωρήσει από κοινοτικό έδαφος, για την επανείσοδό του απαιτείται τιτλοδότηση και αναμονή 3 μηνών από τη λήψη του δείγματος.

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, απαγορεύεται η είσοδος του ζώου στη γώρα.