Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης που απαγορευόταν το κυνήγι έως την 31.07.2013 με την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) απόφασής μας

ΦΕΚ Β 2419 - 27.09.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53934/2117
(1)
Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης που απαγορευόταν το κυνήγι έως την 31.07.2013 με την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) απόφασής μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18.12.1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01.07.1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές κ.λπ.».
5. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 2133/09.07.2008 (ΦΕΚ Β΄/14682/ 29.07.2008) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
7. Την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) απόφαση μας «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνη­γίου όλων των θηραμάτων, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
8. Το υπ’ αριθμ. 64/10.06.2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
9. Το υπ’ αριθμ. 428/04.07.2013 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
10. Το υπ’ αριθμ. 37167/3941/23.07.2013 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, σχετικό με την ανανέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
11. Το υπ’ αριθμ. 10754/09.09.2013 έγγραφο του Δήμου Μετσόβου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
12. Το υπ’ αριθμ. οικ. 87006/687/09.09.2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικό με την ανανέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
13. Το από 11.09.2013 έγγραφο του Προέδρου της Τοπ. Κοιν. Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών σχετικό με την ανανέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
14. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση των πέντε ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.
15. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τις Δασικές Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων σε συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, που αφορούν στον σχεδιασμό ενός δικτύου απαγορεύσεων σε επίπεδο Νομού, με την εκπόνηση μελετών και ερευνών για τον πληθυσμό των θηραμάτων, την βελτίωση των βιοτόπων κ.λπ., με στόχο την προστασία, αειφορική δια­χείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αρμονική άσκηση των συμβατών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτά, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.) μέχρι 31.07.2014, περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων που απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη με κλίμακα 1:50.000, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης που απαγορευόταν το κυνήγι έως την 31.07.2013 με την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) απόφασής μας.
Τα όρια της προς απαγόρευση έκτασης έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από τη θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος «Δρίσκου» επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Μετσόβου και με κατεύθυνση Νοτιοανατολική ακολουθούν τον δασόδρομο κατά μήκος της ράχης Δρίσκου μέχρι τη θέση «Εικόνισμα». Από εκεί κατέρχονται τον αγροτικό δρόμο έως τον κλωβό προσαρμογής απελευθέρωσης θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια ανέρχονται τον αγροτικό δρόμο έως τη βρύση του συνοικισμού «Παλιογκορίτσα». Από εκεί κατέρχονται τη ροή του ρέματος «Μουρλά» έως ότου συναντήσουν τον αγροτικό δρόμο δίπλα στον ποταμό «Άραχθο» και τον ακολουθούν με κατεύθυνση Βόρεια έως το ρέμα «Ζιώγα». Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση Βόρεια, παρακάμπτοντας τις αγροτικές κατοικίες, συναντούν τη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Μετσόβου Ιωαννίνων με τη νέα εθνική οδό. Στην συνέχεια ακολουθούν Δυτικά την παλαιά εθνική οδό Μετσόβου - Ιωαννίνων έως ότου συναντήσουν τη θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος «Δρίσκου», από όπου άρχισαν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ