Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας στη περιοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου

ΦΕΚ Β 352 - 14.02.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 2099/994
(3)
Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας στη περιοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 "περί Δασικού Κώδικος"».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α" 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
9. Την υπ’ αριθ. 6152/25-10-1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής, στις θέσεις Άγιοι Πάντες - Κοράκια - Άργος - Άγιος Βασίλειος, περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου του Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Β΄ 2021).
10. Το αρ. πρωτ. 51688/3675/24-9-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απ. Διοίκησης Αιγαίου.
11. Τις υπ’ αριθμ. 48603/1636/8-10-2013 και 2609/9-9-2013 αναφορές της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με τις οποίες προτείνεται η εν λόγω απαγόρευση ορισμένης χρονικής διάρκειας.
12. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της νησιώτικης πέρδικας παρουσιάζει σημαντική μείωση στη συγκεκριμένη περιοχή και είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προστασίας για την διατήρηση και αύξησή του, σε συνδυασμό με τις αναφορές ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί θέσεις φωλεοποίησης του Σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus), βασικό μέρος της διατροφής του οποίου αποτελούν τα θηραματικά είδη (νησιωτική πέρδικα, κ.α.).
13. Την ανάγκη για έρευνα από ειδικούς επιστήμονες, της επέκτασης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής και τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία για το ίδιο θέμα.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 48927/1707/5-12-2013 (ΦΕΚ 3290/Β΄/24-12-2013) Απόφασή μας ως προς την χρονική περίοδο της απαγόρευσης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων από τρία (3) χρόνια, σε ένα (1) χρόνο, ήτοι μόνο για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται α) να τροποποιήσει την σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας και β) σε συνεργασία με το Δασονομείο Καλύμνου και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, να εξετάσει την αναγκαιότητα βελτίωσης του βιοτόπου και εμπλουτισμού της περιοχής με θηράματα νησιωτικής πέρδικας, για την επίσπευση της δημιουργίας βιώσιμου πληθυσμού.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Aποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση