Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λιμνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Νομού Λασιθίου

ΦΕΚ Δ 168 - 24.04.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 408
(1)
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λιμνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Νομού Λασιθίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/1971 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 “Περί Δασικού Κώδικος” και κωδικοποιήσεως........».
3. Τις διατάξεις του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
4. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969 “Δασικός Κώδιξ” (ΦΕΚ 7/Α΄), του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200/Α΄/1996), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/1969, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α΄).
5. Την αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985), κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-90) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98), κοινές αποφάσεις των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
6. Την αριθμ. 89880/1506/31-3-2000, εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Δασών και Φυσ. Περιβάλλοντος, περί «Καταφυγίων Άγριας Ζωής».
7. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α΄), «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄), «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
9. Τις διατάξεις των άρθρ. 3 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-6-2010).
10. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010).
11. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 459/Β΄/23-3-2011).
12. Τις διατάξεις του Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/24.12.2003).
13. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών -Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/06.09.2010)
14. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 4.3 και το άρθρο 6 παράγραφος 2.
13. Την από 3.2.2014 έκθεση - εισήγηση του Δασολόγου Κουδουμά Εμμ., με την τελική πρόταση, για την ανάγκη ίδρυσης του καταφυγίου άγριας ζωής στη θέση «Λιμνοδεξαμενή», περιφέρειας Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειάς μας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.
14. Την σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή Δασών Λασιθίου.
15. Το γεγονός ότι η ίδρυση του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη για τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή και διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύουμε μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής στην περιοχή «Λιμνοδεξαμενή», περιφέρειας Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας μας, σε έκταση εμβαδού 6.596 στρεμμάτων.
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής, όπως αυτή απεικονίζεται στο θεωρημένο από τη Δ/νση Δασών Λασιθίου σχεδιάγραμμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από τον οικισμό Μέσα Λασίθι, ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι τη Δ.Ε. Αγίου Κων/νου, συνεχίζει τον ίδιο δρόμο μέχρι τη Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, ακολουθεί το δρόμο μέχρι τον οικισμό Κουδουμαλιά, συνεχίζει το δρόμο προς Λιμνάκαρο και από το σημείο που ο δρόμος αυτός γίνεται χωματόδρομος, ακολουθεί τους πρόποδες του βουνού «Κούτσουρα» μέχρι τον ποταμό «Λιμνάκαρου, συνεχίζει τους πρόποδες του βουνού Αναδάσωση», τους πρόποδες του βουνού «Ασφεντάμι», μέχρι τη Δ.Ε. Μέσα Λασιθάκι και ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο τερματίζει στο σημείο από το οποίο άρχισε.
Από την παραπάνω περιγραφόμενη έκταση εξαιρούνται τα όρια των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.
3. Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφραχτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως, αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α΄ και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων καταλλήλων περιοχών μόνο από τη Δασική Υπηρεσία. Με απόφασή μας, που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευθεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών-διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς λόγους.
4. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 1 Ν.Δ. 86/1969) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (παρ. 9 και 18 του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/1969 και της αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινής απόφασης των κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγ. Νικόλαος, 6 Φεβρουαρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση