Χωρίς πυρομαχικά το κυνήγι απ' το 2003

Η θλιβερή πορεία προς τη λήθη των Δημόσιων οικονομικών της κυνηγετικής δραστηριότητας

1969 Δασικός Κώδιξ

Άρθρον 265

Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας.

1. Άπαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπολογισμώ του. Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της φιλοθηραματικής πολιτικής, απαγορευόμενης απολύτως της καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι' ετέρους σκοπούς.

2. Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή υπέρ της θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις: "Κεφάλαιον Θήρας".

3. Πόροι του Κεφαλαίου Θήρας είναι:

α) Αι κατά τα άρθρα 262 και 264 εισπράξεις δι' έκδοσιν αδειών θήρας.
β) Αι κατά το άρθρον 287 παρ. 14 επιδικαζόμεναι αποζημιώεις.
γ) Τα χρηματικά ποσά τα προερχόμενα εκ των υπό των ποινικών δικαστηρίων απαγγελομένων χρηματικών ποινών και προστίμων κατά των παραβαινόντων τας περί θήρας διατάξεις.
δ) Τα εκπλειστηριάσματα εκ της εκποιήσεως των κατασχομένων πειστηρίων.
ε) Αι εισπράξεις εξ επιχορηγήσεως παρά των γεωργικών συνεταιρισμών δια την καταπολέμησιν των εις την γεωργίαν επιβλαβών θηραμάτων.

4. Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού πλούτου της Χώρας δια της λήψεως των ενδεδειγμε΄νων μέτρων, τα κυριότερα των οποίων είναι:

α) Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων δια την πληρωμήν των φυλάκων θήρας και της τοποθετήσεως των αναγκαίων πινακίδων.
β) Η ίδρυσις εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων.
γ) Η συστηματική καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων,
δ) Η εκ του εξωτερικού και εσωτερικού αγορά, μεταφορά και εγκατάστασις διαφόρων θηραμάτων προς εμπλουτισμόν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου της χώρας.
ε) Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και θηραμάτων εν γένει.
στ) Η αγορά ή απαλλοτρίωσης εκτάσεων ή ερημονήσων ή μεμονωμένων αγρών, εντός καταφυγίων θηραμάτων ή εκτροφείων, απαραιτήτων δια την άσκησιν της θηραματικής πολιτικής.
ζ) Η λήψις μέτρων προστασίας των αποδημητικών πτηνών δια την μη πρόσκρουσίν των επί των φάρων.
η) Η καταβολή εισφορών της χώρας δια την συμμετοχήν της Ελλάδος εις διεθνείς οργανισμούς θηρευρικού εντικειμένου (Διεθνές Συμβούλιον Θήρας κλπ.).

1998 - Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ/Σημίτη - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' AΡΙΘ. 2637

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης»Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Το άρθρο 265 τροποποιείται ως εξής:

1. Άπαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπολογισμώ του. Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της φιλοθηραματικής πολιτικής, απαγορευόμενης απολύτως της καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι' ετέρους σκοπούς.

2. Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή υπέρ της θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις: "Κεφάλαιον Θήρας".

3. Πόροι του Κεφαλαίου Θήρας είναι:

α) Αι κατά τα άρθρα 262 και 264 εισπράξεις δι' έκδοσιν αδειών θήρας.
β) Αι κατά το άρθρον 287 παρ. 14 επιδικαζόμεναι αποζημιώεις.
γ) Τα χρηματικά ποσά τα προερχόμενα εκ των υπό των ποινικών δικαστηρίων απαγγελομένων χρηματικών ποινών και προστίμων κατά των παραβαινόντων τας περί θήρας διατάξεις.
δ) Τα εκπλειστηριάσματα εκ της εκποιήσεως των κατασχομένων πειστηρίων.
ε) Αι εισπράξεις εξ επιχορηγήσεως παρά των γεωργικών συνεταιρισμών δια την καταπολέμησιν των εις την γεωργίαν επιβλαβών θηραμάτων.

4. Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού πλούτου της Χώραςτων πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων τους δια της λήψεως των ενδεδειγμε΄νων μέτρων, τα κυριότερα των οποίων είναι:

α) Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων δια την πληρωμήν των φυλάκων θήρας και της τοποθετήσεως των αναγκαίων πινακίδων καθώς και των έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία, τα οποία αποσκοπούν στη διατή-ρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιο-τόπων τους.
β) Η ίδρυσις εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων.
γ) Η συστηματική καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων,
δ) Η εκ του εξωτερικού και εσωτερικού αγορά, μεταφορά και εγκατάστασις διαφόρων θηραμάτων προς εμπλουτισμόν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου της χώρας.
ε) Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και θηραμάτων εν γένει.
στ) Η αγορά ή απαλλοτρίωσης εκτάσεων ή ερημονήσων ή μεμονωμένων αγρών, εντός καταφυγίων θηραμάτων ή εκτροφείων, απαραιτήτων δια την άσκησιν της θηραματικής πολιτικής.
ζ) Η λήψις μέτρων προστασίας των αποδημητικών πτηνών δια την μη πρόσκρουσίν των επί των φάρων.
η) Η καταβολή εισφορών της χώρας δια την συμμετοχήν της Ελλάδος εις διεθνείς οργανισμούς θηρευρικού εντικειμένου (Διεθνές Συμβούλιον Θήρας κλπ.) και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.

θ) Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση ειδικών προ-γραμμάτων έρευνας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιο-τόπων τους.
ι) Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.
ια) Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας.
ιβ) Τα έξοδα επαναπατρισμού στη Χώρα και επανα-ποστολης, επανεξαγωγης στη Χώρα καταγωγής ειδών της αγρίας πανίδας.
ιγ) Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και της διατροφής των ζώντων ειδών της άγριας πανίδας.
ιδ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δη-μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-ζονται, σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι οροί και οι προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και τρίτων προσώπων, που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις και αποδεδειγμένη επι-στημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπο το συντονισμό της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας."

Οικονομική εξυπηρέτηση

Το 1998 η Ελληνική πολιτεία με το Ν.2637 απεμπολεί τη διάθεση των πόρων που προέρχονται από την κυνηγετική δραστηριότητα αποκλειστικά για φιλοθηραματικούς σκοπούς. Οι πόροι της θήρας μπορούν να διατίθενται πλέον για "μελέτες" και "δράσεις ευαισθητοποίησης", για το ψωμοτύρι δηλαδή των περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Αναρωτιέμαι... Ποιος ήταν proedroskse το 1998;

MKO

2003 - Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ/Σημίτη - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' AΡΙΘ. 3208

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

Η Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας καταργείται.

Πως επηρέασε τον κυνηγό η κατάργηση;

Θέμα:
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 266 παρ.7 & 10 του Ν.Δ. 86/69 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/29.07.03)
Την 25234/1637/7-4-76 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 640/Β/4-5-76), άρθρα 4, παρ. 4, 11 παρ2i και 23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο 18, παρ.2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», άρθρο 7, παρ.1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας»
Τις υπ’ αριθμ. 3942/2001 και 3943/2001 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)
Το Π.Δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών & Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 84)
Την Την υπ’ αριθ. 230642/23.3.2004 (ΦΕΚ 525/Β/23.4.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό.
Την εκφρασθείσα βούληση υπέρ της αύξησης κατά τριάντα ευρώ (30) του 71% των Κυνηγετικών Συλλόγων της χώρας καθώς και του συνόλου των Ομοσπονδιών και της Κ.Σ.Ε.
Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι συνδρομές για τελευταία φορά το 2000 σε ποσοστό 28%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε την συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους από την περίοδο 2004-2005 από τριάντα τέσσερα ΕΥΡΩ (34 Ευρώ) σε σαράντα εννέα (49)
2. Καθορίζουμε ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία σε ποσοστό 11.08% και (5,43 ευρώ) και 56% ήτοι (27,44 ευρώ) και αντίστοιχα από τις συνδρομές των κυνηγών - μελών τους. Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους αντίστοιχους λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της άδειας θήρας.
3. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος γνωρίζει εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες γνωρίζουν εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.
4. Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το 95% των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού των.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός
Ε. Μπασιάκος

Πηγή

Την επόμενη κυνηγετική περίοδο ή ΚΣΕ αιτείται αύξηση στα τέλη υπέρ ΚΟ 30€. Το Υπουργείο Γεωργίας εγκρίνει 15 και η άδεια κυνηγίου ακριβαίνει κατα το ίδιο ποσό, δηλαδή 15€.

Με την κατάργηση της πρόνοιας για την οικονομική εξυπηρέτηση της θήρας, το Ελληνικό κράτος δεν υποχρεούται πλέον να διαθέτει προς φιλοθηραματικό σκοπό τα υπέρ Δημοσίου τέλη της κυνηγετικής άδειας. Αυτά έχουν πάψει να είναι ανταποδοτικά και έχουν πλέον ρόλο φορολόγησης.

Παρασύλλογοι =

Το φιλοθηραματικό έργο υποστηρίζεται οικονομικά σχεδόν αποκλειστικά, από τις εισφορές υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων της κυνηγετικής άδειας. Έτσι όποιος κυνηγός επιλέγει να εκδώσει άδεια απ' ευθείας στο Δασαρχείο, ή μέσω κάποιου παρασυλλόγου, έχει μηδενική συνδρομή στο φιλοθηραματικό έργο και την υποστήριξη της αειφορίας, άρα τη διασφάλιση της συνέχισης του κυνηγίου,. Το σύνολο των τελών που πληρώνει βγάζοντας άδεια εκτός αναγνωρισμένου Κ.Σ. καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο. Ουσιαστικά πληρώνει μόνο φόρους στο Ελληνικό Κράτος (με τους οποίους αγοράζονται πχ ποδήλατα απ' τους "πράσινους" Δήμους) ενώ δεν προσφέρει

ΤΙΠΟΤΑ στο κυνήγι