Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας

ΦΕΚ Β 2051 - 29.07.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2704/131044
(1)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
3. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄ 237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπαγίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως καθώς και την υπ’ αριθμ. 22165/229727/19-11-2013 τροποποιητική αυτής.
9. Την υπ’ αριθμ. 1954/79528/11-7-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μ. Κερασιάς» Δήμου Καλαμπάκας (ΦΕΚ 1746/τ. Β΄/3-8-2011 και ΑΔΑ 4ΑΜΞΟΡ10-ΕΘΖ).
10. Το από 2-7-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το υπ’ αριθμ. 4255/129702/4-7-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, από 20-8-2014 μέχρι 19-8-2016, σε έκταση 4.270 στρεμμάτων στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από τη διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο που διέρχεται στα βόρεια του οικισμού Μουργκάνι, συνεχίζει την Εθνική οδό Καλαμπάκας-Ιωαννίνων μέχρι να συναντήσει το ρέμα Μεγάλης Κερασιάς.
Νότια: Με παλαιό δρόμο Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Ανατολικά: Βόρεια του οικισμού Μουργκάνι με κατεύθυνση ανατολική, συνεχίζει με κοινοτικό δρόμο και συναντάει την Εθνική οδό Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Δυτικά: Το ρέμα Μεγάλης Κερασιάς μέχρι να συναντήσει τον παλιό δρόμο Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2014-2015.
Τρίκαλα, 14 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Τρικάλων κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση