σμίκρυνση

Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2013-2014

ΦΕΚ Β 2323 - 29.08.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60127
(2)
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2014-2015.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/ 23-12-1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
5. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
6. Την υπ’ αριθμ. 112022/2168/05-8-2014 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 - 2015» (ΦΕΚ Β΄ 2154).
7. Την υπ’ αριθμ. 186912/3421/23-10-2006 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) νήσου Τήλου, Νομού Δωδεκανήσου.
8. Την υπ’ αριθμ. 2213/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).
9. Το υπ’ αριθμ. 34945/27-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2014 - 2015 στην περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 21 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Σπυρίδων Σπυρίδων

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση