σμίκρυνση

Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσόβου

ΦΕΚ Δ 396 - 01.09.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111455/1618
(1)
Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσόβου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις δ/ξεις των αρθρ.5,6, 9 και 13 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ. 60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις του άρθρ.258 του ν.δ.86/69 (φεκ. 7 Α΄) «περί δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/
2010 (φεκ. 1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κλπ.» Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. και της με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε103/
2012 (φεκ.415 Β΄) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α.37338/1807/2010 κ.λπ.».
3. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (φεκ. 303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις δ/ξεις του ν.δ.420/1970 (φεκ. 27 Α΄) «περί Αλιευτικού κώδικος».
5. Τις δ/ξεις του π.δ.46/2014 (φεκ. 79 Α΄) «περί διορισμού Αναπληρωτών Υπουργών».
6. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (φεκ. 831 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως ισχύει.
7. Τις δ/ξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (φεκ. 98 Α΄).
8. Τις αριθμ.: α) 38083/2188/18-5-1976 (φεκ. 757Β΄) και β) 64080/697/18-7-1991 (φεκ. 577 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, αντίστοιχα «περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων» και «περί τροποποίησης των ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δήμου Μετσόβου και Κοινοτήτων Χρυσοβίτσας, Γρεβενιτίου Νομού Ιωαννίνων, με αύξηση της έκτασης του στα 23.000 στρέμ. εκ των οποίων τα 6.000 στρεμ. αποτελούν υδάτινη επιφάνεια».
9. Τις δ/ξεις της παρ. 3 της αριθμ. 182797/3457/16-10-1985 εγκυκλίου μας, σχετικά με αρμοδιότητες της δασικής αρχής σε θέματα αλιείας εσωτερικών υδάτων.
10. Το γεγονός ότι η ένταξη της λίμνης των πηγών του Αώου στο ΚΑΖ «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου», είχε γίνει χωρίς τη συγκατάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτό επιφέρει σύγχυση στην εφαρμογή των δ/ξεων του σχετ. 1 της παρούσας, σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα προστασίας και διατήρησης του αυτόχθονος πληθυσμού της.
11. Το γεγονός ότι η τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου περιλαμβάνεται ταυτόχρονα και στον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 με κωδικό Gr1310002 και αριθμό 86 (παρ. 6 του άρθρ. 9).
12. Την αριθμ.187/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετσόβου (αριθμ. πρακτικού 15), με την οποία διατυπώνεται η αντίθεση του, στην ένταξη της λίμνης εντός των ορίων του καταφυγίου.
13. Το αριθμ. 539/25-11-2011 έγγραφο του Φορέα Διαχ/σης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του, για τη τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ, ώστε να μη περιλαμβάνεται σε αυτό, η λίμνη των πηγών Αώου.
14. Τις δ/ξεις της παρ. 2 της με αριθμ. 104269/4631/
18-10-2000 εγκυκλίου μας «περί καταφυγίων άγριας ζωής».
15. Την αριθμ. 2251/18-7-1994 (ΦΕΚ 643 Β΄) απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων «περί απαγόρευσης επ’ αόριστον της θήρας στο μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων Μετσόβου, Χρυσοβίτσας και Γρεβενιτίου Ν. Ιωαννίνων».
16. Το αριθμ. 22333/1661/5-7-2012 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας «περί πρότασης για τη τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ».
17. Τα αριθμ.: α) 60085/2521/5-7-2012 και β) 28307/1243/
28-3-2013 έγγραφα του Τμήματος Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Περ/κής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, αμφότερα «περί ερασιτεχνικής αλιείας στη τεχνητή λίμνη πηγών Αώου και πρότασης για τη τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ».
18. Το αριθμ. 129510/1138/28-6-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας «περί ερασιτεχνικής αλιείας στη τεχνητή λίμνη πηγών Αώου».
19. Το αριθμ. 732/57078/23-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υδατ/γειών και Εσωτερικών Υδάτων, της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί διαχειριστικής μελέτης τεχνητής λίμνης πηγών Αώου», με το οποίο προτείνεται η αλλαγή των ορίων του καταφυγίου, προκειμένου να μη συμπεριλαμβάνεται σε αυτό η τεχνητή λίμνη Αώου, προς όφελος των αυτοχθόνων ιχθυοπληθυσμών της λίμνης.
20. Το αριθμ.ΔΥ/14-7-2014 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
21. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εξαιρούμε την έκταση που καλύπτει η τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου, από τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» του Δήμου Μετσόβου, για λόγους διαχείρισης, ελέγχου και προστασίας του υπάρχοντος πληθυσμού (κυπρίνος, άγρια πέστροφα, μπριάνα και καραβίδα) της λίμνης, σύμφωνα με την αριθμ. 732/23-5-2014 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που συνοδεύει την από Μάρτιο 2014 Διαχειριστική Μελέτη του Τμήματος Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Περ/κής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η λίμνη υπάγεται στον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.
Τα όρια του νέου καταφυγίου άγριας ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» του Δήμου Μετσόβου, περιγράφονται στη με αριθμ. 38083/2188/18-5-1976 (φεκ. 757 Β΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται, από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Νικόλαος Ταγαράς

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση