Όσσα

Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας περιόδου 2015 – 2016

ΦΕΚ Β 1926 - 08.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2642/155394

(1)
Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας Π.Ε. Λάρισας περιόδου 2015 - 2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 παρ. 10 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγ. 3 του Π.δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σε αυτές κ.λπ.». καθώς και την αριθμ. 105056/2854/10-6-2004 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών σκύλων στις Ε.Κ.Π.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμ. 25206/1324/20.3.1976 απόφαση του Υπ. Γεωργίας όπως αυτή εφαρμόσθηκε με την 243173/ 6997/π.ε./19-1-73 ομοία του Υπ. Γεωργίας «περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. στην Όσσα Λάρισας».
6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/19-4-2011 τ.Β΄) απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 παρ. 8α του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄).
10. Την με αριθμ. 149572/1831/16-4-1984 Δ/γή Υπ. Γεω­ργίας «Οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας σε Ε.Κ.Π».
11. Την με αριθμ. 101729/2252/10-5-2004 απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τιμές θηραμάτων - εισόδων στην Ε.Κ.Π».
12. Την με αριθμ. 127568/2533 (ΦΕΚ 1670/τ.Β΄/10-8-2015) απόφαση Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015».
13. Το Πρόγραμμα Θήρας της Ε.Κ.Π. Όσσας Κυνηγ. Περιό­δου 2015-2016 που συντάχθηκε από τον Επόπτη Κων/νο Τσουλούφη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 453/1977 και συνυποβλήθηκε σε μας με την αριθμ. 4739/155011/2.9.2015 αναφορά του Δασαρχείου Λάρισας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο 2015-2016 όπως παρακάτω:
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΣΑΣ
Για να κυνηγήσει κανείς στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή ΟΣΣΑΣ απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά.
Ατομικό βιβλιάριο θήρας θεωρημένο για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Ειδική άδεια θήρας για κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας.
Για την απόκτηση της ειδικής άδειας πρέπει ο ενδια­φερόμενος να υποβάλλει ή ν’ αποστείλει στο Δασαρχείο Λάρισας - Γραφείο Θήρας (όπου υπάγεται και η Ε.Κ.Π. Όσσας), Παπαναστασίου 52, Τ.Κ. 41110, τηλ. 0410-258.897, 0410-251.501, FAX 0410-251620 τα παρακάτω δικαιολογητικά,
α. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία).
β. Ατομικό βιβλιάριο θήρας (θα προσκομίζεται το ατομικό βιβλιάριο ή φωτ/φο της 1ης σελίδας, όπου υπάρχουν τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η θεώρηση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο),
γ. Μια πρόσφατη φωτογραφία,
δ. Καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για την έκδοση ειδικής άδειας εισόδου στην Ε.Κ.Π., όπως αυτό ορίζεται στη σελίδα 2 του παρόντος στην παρ. 2.9.
ε. Για το κυνήγι αγριόχοιρου - ζαρκαδιού θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα κατάσταση των μελών της ομάδας.
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ειδικής άδειας μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφ’ όσον δεν τα προσκομίσει ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο, να τα αποστείλει με συστημένη επιστολή στο Δασαρχείο Λάρισας, Γραφείο Θήρας. Το αντίτιμο για την έκδοση της ειδικής άδειας αποστέλλεται στην ίδια διεύθυνση με ταχυδρομική επιταγή.
Σημειώνουμε ότι για τους κυνηγούς που είναι κάτοικοι Ν. Λάρισας αρκεί να έχουν τοπική άδεια Θήρας, των άλλων Νομών Θεσσαλίας Περ/κή και των λοιπών Νομών της χώρας Γενική άδεια προκειμένου να κυνηγήσουν στην Ε.Κ.Π. Όσσας.
2. ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΙΜΗΜΑ,
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
2.1. Η έκδοση των ειδικών αδειών αρχίζει 5 ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας, η δε καταχώριση της ημερομηνίας κυνηγιού θα γίνεται δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της θήρας κάθε θηράματος.
2.2. Οι επιθυμητές ημέρες κυνηγιού δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο ή καταχωρούνται στην αίτηση απ’ αυτόν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα το αίτημα θα ικανοποιείται. Τηλεφωνικά αιτήματα για καθορισμό των ημερών κυνηγιού δεν γίνονται δεκτά παρά μόνο από τοπικούς κυνηγούς (κάτοικους της Ε.Κ.Π) για τις καθημερινές (όχι για Σαββατοκύριακο) και των κυνηγών που κατοικούν σε Νομούς εκτός του Ν. Λάρισας. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία θα καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας.
2.3. Κάθε κυνηγός δικαιούται μόνο μιας κατηγορίας Ειδική Άδεια. Μετά την εξάντληση των 10 εισόδων ο κυνηγός μπορεί να προσθέσει επιπλέον εισόδους καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα ώστε να κυνηγήσει και άλλες φορές, εφόσον υπάρχει δυνατότητα (επάρκεια θηραμάτων, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κ.λπ.).
2.4. Προτεραιότητα θήρας στην Ε.Κ.Π. Όσσας παρέχεται στους Τοπικούς κυνηγούς που διαμένουν στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας και έχουν συστήσει ομάδα κυνηγίου αγριόχοιρων ή ζαρκαδιών κατά Τοπική Κοινότητα εφόσον αυτό δεν επιφέρει, κατά την κρίση του επόπτη θήρας,δυσλειτουργίες στην διαδικασία προγραμματισμού. Το αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που θα υπάρξει ενδιαφέρον από τοπικούς κυνηγούς οι οποίοι θα συστήσουν δεύτερη ομάδα.
2.5. Για την καταχώριση της ημέρας κυνηγιού λαγού και πέρδικας και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Όσσας και την ίση μεταχείριση των κυνηγών θα λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των κυνηγών που ενδια­φέρονται να κυνηγήσουν, η ημέρα (Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή) και η συγκεκριμένη περιοχή διενέργειας κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας.
2.6. Οι τοπικοί κυνηγοί, κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Πουρναριού, Καρύτσας, Μεγαλοβρύσου, Μελιβοίας και Αμπελακίων επειδή έχουν ελεύθερη περιοχή (εκτός Ε.Κ.Π. Όσσας) δικαιούνται να κυνηγούν δυο φορές την εβδομάδα τριχωτά θηράματα (αγριόχοιρο, ζαρκάδι). Από τις δύο ημέρες η μια θα είναι καθημερινή (Τετάρτη) και η άλλη Σάββατο ή Κυριακή.
2.7. Οι τοπικοί κυνηγοί κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Στομίου, Σπηλιάς και Ανατολής επειδή δεν έχουν ελεύθερη περιοχή εκτός της Ε.Κ.Π μπορούν να κυνηγούν όλες τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγιού.
2.8. Οι κυνηγοί που διαμένουν μόνιμα στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας μπορούν να κυνηγούν με τοπική ειδική άδεια, καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα, μόνο για το χώρο της Τοπικής Κοινότητας τους.
2.9. Το τίμημα των εισόδων (10 υποχρεωτικών για την έκδοση της ειδικής αδείας) ανέρχεται:
α. Για τους τοπικούς κυνηγούς κατοίκους του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας (ολικά ή μερικά, όπως περιγράφονται στις παρ. 2.6. και 2.7. του παρόντος) για τις 10 υποχρεωτικές εισόδους 17,00 ευρώ (τιμή εισόδου 1,70 ευρώ).
β. Για τους κυνηγούς κατοίκους του Νομού Λάρισας για δέκα (10) εισόδους 25,40 ευρώ (τιμή εισόδου 2,54 ευρώ).
γ. Για τους κυνηγούς των λοιπών Νομών, των χωρών της Ευρ. Ένωσης και αυτών που διαμένουν πέραν 15ετίας στη χώρα μας για δέκα (10) εισόδους 38,20 ευρώ (τιμή εισόδου 3,82 ευρώ).
δ. Για κυνηγούς χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 118,65 ευρώ για 5 εισόδους (τιμή εισόδου 23,73 ευρώ).
Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%.
Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.), εκτός των τελών της ειδικής αδείας οφείλουν να εφοδια­στούν με Γενική άδεια καταβάλλοντος τέλη όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 της αριθμ. 127571/2554/13.8.2015 απόφασης Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1718/Β΄/ 17.8.2015) με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για την περίοδο 2015-2016.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
3.1 Το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. αρχίζει στις 7.00 και τελειώνει στις 14.30. Δύναται μεμονωμένοι κυνηγοί να προσέρχονται το αργότερο μέχρι τις 8.00 στην Ε.Κ.Π. Όσσας κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο θήρας ή τον υπεύθυνο δασοφύλακα του τομέα που πρόκειται να κυνηγήσουν.
3.2. Ο κυνηγός ή ομάδα κυνηγών που δήλωσε ότι επιθυμεί να κυνηγήσει μια συγκεκριμένη ημέρα, η οποία καταχωρίστηκε στην ειδική άδεια, παρουσιάζεται στον ορισμένο από την Υπηρεσία υπάλληλο της περιοχής, στον τόπο και την ώρα που αναγράφεται στην άδεια, παραδίδει την ειδική άδεια και το ατομικό βιβλιάριο θήρας μαζί με τη θεωρημένη κατάσταση εφόσον πρόκειται για κυνήγι αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού, ο οποίος αφού τα ελέγξει επιστρέφει την ειδική άδεια (η οποία θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο) ενώ κρατεί το ατομικό βιβλιάριο και τη θεωρημένη κατάσταση τα οποία παραδίδει στον ίδιο τον κυνηγό ή στον ομαδάρχη με τη λήξη του κυνηγιού.
3.3. Μεταφορά εισόδου σε μέρα διαφορετική από τη συγκεκριμένη που έχει καταχωρηθεί στην ειδική άδεια θήρας δεν επιτρέπεται. Αντικατάσταση εισόδου πραγματοποιείται μόνο όταν δεν διενεργείται κυνήγι με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, πράγμα που θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δασοφύλακα ή από το Γραφείο θήρας.
3.4. Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι δυο σκυλιά, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των σκυλιών της ομάδας να είναι μεγαλύτερος από έξι (6). Ο αριθμός των κυνηγετικών σκύλων που θα συμμετέχουν στο κυνήγι δηλώνεται κατά την προσέλευση των κυνηγών. Όλα τα σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνο του. Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4039/1212 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3.5. Τα όπλα μέχρι την έναρξη του κυνηγιού και μετά το πέρας αυτού θα είναι λυμένα και μέσα στη θήκη. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει τα σκυλιά του δύναται κατόπιν αδείας του αρμόδιου δασοφύλακα ή του Γραφείου Θήρας να παραμείνει στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την αναζήτηση τους.
3.6. Το κυνήγι στις περιοχές που υπάρχουν πυρήνες απελευθέρωσης θηραμάτων αρχίζει από τις απομακρυσμένες θέσεις προς τον πυρήνα. Η απόσταση θα καθορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο (όχι μικρότερη των διακοσίων μέτρων).
3.7. Μετά το πέρας του κυνηγιού, οι κυνηγοί με όλα τα οχήματα τους επιστρέφουν στον αρμόδιο υπάλληλο όπου γίνεται ο σχετικός έλεγχος, εκδίδεται τιμολόγιο που αποτελεί δικαιολογητικό για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων και αφού όλα έχουν καλώς, τους επιστρέφονται τα ατομικά βιβλιάρια θήρας προσωπικά στον καθένα.
3.8. Όταν η ομάδα κυνηγών αποτελείται από κατόχους διαφόρων κατηγοριών ειδικών αδειών οι τιμές των θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν.
3.9. Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:30 και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. Όσσας οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο δασοφύλακα.
3.10. Το προνόμιο των τοπικών κυνηγών (που διαμένουν μόνιμα σε Τοπικές Κοινότητες που συμπεριλαμβάνονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας) να κυνηγούν μόνιμα στην περιοχή που κατοικούν, θα εκχωρείται μόνο όταν στην συγκεκριμένη ομάδα οι τοπικοί κυνηγοί θα αποτελούν την πλειοψηφία (ποσοστό πάνω από 50%). Σε αντίθετη περίπτωση (ποσοστό τοπικών κυνηγών μικρότερο ή ίσο του 50%) οι ομάδες αυτές θα συμμετέχουν στην κλήρωση όπως και οι άλλες ομάδες που αποτελούνται από μη μόνιμους κατοίκους της Ε.Κ.Π. Όσσας.
3.11. Οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού συγκροτούνται ελεύθερα από τους κυνηγούς, οι οποίοι επιλέγουν έναν ομαδάρχη, που συντάσσει κατάσταση των μελών την οποία προσκομίζει στο γραφείο θήρας για να συμμετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται από την άτυπη και ευκαιριακή επιτροπή που συγκροτείται στο Δασαρχείο Λάρισας. Με την κλήρωση ορίζεται η σειρά με την οποία οι ομαδάρχες θα επιλέξουν τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού. Στην περίπτωση που υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον δύναται το Γραφείο Θήρας να ορίζει απευθείας και χωρίς κλήρωση τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού για τις ενδιαφερόμενες ομάδες.
3.12. Η ανωτέρω κατάσταση (το έντυπο διατίθεται από την υπηρεσία μας) θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με αίτηση του ομαδάρχη προς το γραφείο θήρας.
3.13. Μετά την έγκριση, τη μια κατάσταση θα παίρνει ο ομαδάρχης, την οποία θα παραδίδει στον υπάλληλο κατά την ημέρα του κυνηγιού, και η άλλη θα παραμένει στο γραφείο θήρας. Στην αίτηση του ομαδάρχη θα αναγράφονται τα στοιχεία του, το είδος του θηράματος, οι ημερομηνίες κυνηγίου και οι τομείς προτίμησης.
3.14. Κυνηγοί οι οποίοι είναι μέλη μιας ομάδας η οποία έχει κληρωθεί να κυνηγήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι δυνατόν να γίνουν μέλη άλλης ομάδας η οποία έχει κληρωθεί να κυνηγήσει την ίδια ή άλλη ημερομηνία κατόπιν εγκρίσεως του Γραφείου Θήρας.
3.15. Τα ανωτέρω αφορούν την κάθε επιμέρους κλήρωση. Στο τέλος κάθε κλήρωσης θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση όλων των ομάδων κυνηγών που συμμετέχουν στο κυνήγι για την συγκεκριμένη περίοδο η οποία θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
3.16. Στην κατάσταση των μελών, ο ομαδάρχης μπορεί να συμπεριλάβει μέχρι 10 δέκα κυνηγούς. Στο περιθώριο της κατάστασης θα αναγράφονται, εάν υπάρχουν και άλλα άτομα (κυνηγοί) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη ομάδα, ως αναπληρωματικά, σε περίπτωση που τυχόν κάποιοι κυνηγοί, μετά την κλήρωση, αρνηθούν για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετάσχουν στο κυνήγι στη συγκεκριμένη ομάδα και στη θέση που έχει κληρωθεί να κυνηγήσει.
3.17. Κυνηγοί (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο κυνήγι της ομάδας τους, δεν θα μπορούν να κυνηγήσουν στην ίδια περιοχή οποιοδήποτε άλλο θήραμα. Μπορούν αν θέλουν να πάνε για κυνήγι σε άλλη, απομακρυσμένη περιοχή από αυτή που κυνηγάει η ομάδα τους.
3.18. Τα τυχόν αδιάθετα ζώματα θα μπορούν να διατεθούν από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας ή το βοηθό του σε ομάδες κυνηγών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην διαδικασία της κλήρωσης ή σε ομάδες που κληρώθηκαν να κυνηγήσουν σε άλλα ζώματα αλλά επιθυμούν να κυνηγήσουν στο αδιάθετο ζώμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν το είχαν κυνηγήσει την προηγούμενη κυνηγετική ημέρα. Η δέσμευση αυτή ισχύει για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.
3.19. Ομάδα αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού που θήρευσε (1) αγριόχοιρο ή (1) ζαρκάδι δεν δικαιούται να βάλει δεύτερο ζώμα όταν το θήραμα αυτό αποτελεί την δηλωθείσα επιλογή του. Τα θηράματα δηλώνονται από τον ομαδάρχη και χρεώνονται από το δασοφύλακα κατά το χρόνο θήρευσης.
3.20. Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων θα φέρουν υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.
4. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ -
ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ - ΤΙΜΗΜΑ
4.1. Η κυνηγετική περίοδος στην Ε.Κ.Π. Όσσας αρχίζει την 26-9-15 και λήγει στις 20-1-2016.
Αναλυτικά:
- Για το λαγό η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από 10.10.2015 έως 20-12-2015
- Για τα υπόλοιπα τριχωτά (αγριόχοιρος - ζαρκάδι) από 3-10-2015 έως 20-1-2016
- Για την ορεινή πέρδικα η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από 26-9-2015 έως 13-12-2015
- Για τα υδρόβια-παρυδάτια και τα υπόλοιπα πτερωτά η περίοδος κυνηγίου ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. 20/4352/144569/17-8-2015 Ρυθμιστική διάταξη μας και όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 1
- Για τα εκτρεφόμενα πτερωτά (εφόσον υπάρξει προμήθεια από τα κρατικά εκτροφεία) από 26-9-2015 μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4.2. Η έναρξη, η λήξη κυνηγιού κάθε θηράματος και η τιμή τους έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΝΤΟΠΙΟΙ
ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
ΝΟΜΟΥ
Ε.Κ.Π. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΟΙ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΕΡΑΝ 15 ΕΤΙΑΣ,
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
10. Λαγός 10/10/2015-20/12/2015 17,61 20,56 26,44 46,99
11. Αγριόχοιρος 3/10/2015-20/1/2016 102,78 132,08 176,11 293,47
12. Ζαρκάδι 3/10/2015-20/1/2016 102,78 132,08 176,11 352,18
ΠΟΥΛΙΑ
1. Φασιανός 26/9/2015
μέχρι εξαντλήσεως των εκτρεφομένων 4,63 5 ,88 7,92 16,30
2. Πέρδικα τσούκαρ 26/9/2015
μέχρι εξαντλήσεως των εκτρεφομένων 3,52 4,40 116,16 12,36
3. Πέρδικα ορεινή 126/9/2015-13/12/2015 4,95 5,88 7,32 14,12
4. Ορτύκι 126/9/2015-20/1/2016 11,76 2,08 2,36 3,52
5. Περιστεροειδή 126/9/2015-20/1/2016 2,04 2,64 2,92 4,17
6. Μπεκάτσα 126/9/2015-20/1/2016 2,04 2,92 3,52 8,98
7. Μπεκατσίνι 126/9/2015-20/1/2016 2,04 2,36 2,64 3,52
8. Υδρόβια-Παρυδάτια 126/9/2015-20/1/2016 2,04 2,64 3,52 7,09
9. Τσίχλα - Κοτσύφι 126/9/2015-20/1/2016 1,16 1,76 2,36 3,52

4.3. Οι τιμές των θηραμάτων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%
4.4. Η Ε.Κ.Π. Όσσας θα λειτουργεί τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ενώ δύναται να υπάρξει τροποποίηση με απόφαση του Δ/ντή Δασών.
4.5 Θήραμα το οποίο πληγώνεται και δεν ανευρίσκεται πληρώνεται στο ήμισυ της τιμής του.
4.6 Η Ε.Κ.Π. Όσσας δεν λειτουργεί τις ημέρες των εκλογών, τις επίσημες αργίες καθώς και την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και κατά τις μέρες που το έδαφος της καλύπτεται πλήρως με χιόνι.
4.7 Ο αριθμός των θηραμάτων που θα θηρευθούν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο κατά είδος και περιοχή έχει κάτωθι:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ ΛΑΓΟΙ ΟΡ. ΠΕΡΔΙΚΑ ΖΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 25 25 10 15
ΑΝΑΤΟΛΗ 60 50 25 25
ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ 25 15 5 10
ΚΑΡΙΤΣΑ 25 15 5 10
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 25 10 5 10
ΠΟΥΡΝΑΡΙ 15 30 10 10
ΣΠΗΛΙΑ 40 50 30 15
ΣΤΟΜΙΟ 35 15 10 15
ΣΥΝΟΛΟ 250 210 100 110

4.8 Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων δύναται να αυξομειωθεί έως 30% ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π. Όσσας με απόφαση του Δασάρχη, κατόπιν εισήγησης του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας.
4.9 Όλοι οι κυνηγοί των μη εκτρεφόμενων θηραμάτων μετά το πέρας του κυνηγιού έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα.
4.10 Κατά την θηρευτική περίοδο 2015-2016 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό ή ομάδα κυνηγών και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και είδος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α/Α Είδος θηράματος Αριθμός Κυνηγών
1 2 (3-4) Ομάδα(6-10)
1 Λαγός 1 2 2
2 Αγριόχοιρος 5
3 Ζαρκάδι 3
4 Ορεινή πέρδικα 2
5 Λοιπά επιτρεπόμενα είδη του πίνακα 1 Όπως η ρυθμιστική διάταξη θήρας

4.11. Οι κυνηγοί (σε ομάδες ή μεμονωμένοι) μπορούν να θηρεύσουν ένα (1) μόνο θήραμα διαφορετικού είδους από αυτό που ήταν δηλωμένοι για τη συγκεκριμένη κυνηγετική ημέρα με προσαύξηση 25% το οποίο αντιστοιχεί σε απόλυτη αριθμητική τιμή για πέρδικα ορεινή 1,50 €, για λαγό 5,00 €, και για αγριόχοιρο 33,00 € εκτός του ζαρκαδιού που είναι χωρίς προσαύξηση.
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ
5.1. Δεν επιτρέπεται
1. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια.
2. Η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας.
3. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις μέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα.
4. Το κυνήγι στην κορυφή (Κώνο) της Όσσας, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την οριογραμμή της Ε.Κ.Π. και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις μέχρι συγκομιδής των προϊόντων.
5. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται.
6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος.
7. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε στον τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. Όσσας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
8. Το ομαδικό κυνήγι των τριχωτών από ομάδες μικρότερες των 6 ατόμων και μεγαλύτερες των 10 σε ότι αφορά τα είδη αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και άνω των 4 ατόμων όταν πρόκειται για κυνήγι λαγού.
9. Ο φόνος μικρών σε ηλικία αγριόχοιρων (ριγωτά) και ζαρκαδιών.
10. Η θήρευση και δεύτερου θηράματος διαφορετικού του δηλωθέντος (παρ. 4.11.). Σε περίπτωση που θηρεύσει δεύτερο θήραμα από οποιαδήποτε άλλο είδος ο μεμονωμένος κυνηγός ή η ομάδα, θεωρείται παράνομη θήρα. Το θήραμα αυτό κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Πέραν των ανωτέρω ο μεμονωμένος κυνηγός και η ομάδα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δέκα πέντε κυνηγετικές ημέρες.
11. Η διανυκτέρευση κυνηγών στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας κατά την περίοδο λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οικημάτων της Δασικής Υπηρεσίας. Οι παραβάτες στερούνται της ειδικής άδειας για 15 δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες.
12. Η άσκοπη μετακίνηση αυτοκινήτων, η αλλαγή τομέα και θέσης κυνηγιού εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας χωρίς την έγκριση του επιβλέποντος οργάνου συνεπάγεται στέρηση της ειδικής άδειας για (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες.
13. Στους κυνηγούς (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο ομαδικό κυνήγι της ομάδας τους να θηρεύουν στην ίδια περιοχή άλλα επιτρεπόμενα θηράματα. Οι παραβάτες κυνηγοί θα στερούνται την ειδική άδεια για (20) είκοσι κυνηγετικές ημέρες.
14. Οι παραβάτες των διατάξεων 1-9 αυτής της παραγράφου (5.1.) θα στερούνται την ειδική άδεια για 15 ημερολογιακές ημέρες, ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό και για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας ή ο μεμονωμένος κυνηγός.
5.2. Στην περίπτωση κατά την οποίαν θηρευτεί αριθμός θηραμάτων (από μεμονωμένο κυνηγό ή από ομάδες κυνηγών) πέραν αυτών που ορίζονται στον πίνακα 3, αυτά κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Ο μεμονωμένος κυνηγός ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας θα στερείται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα στερούνται την ειδική άδεια για 10 κυνηγετικές ημέρες.
5.3. Κυνηγοί οι οποίοι επιδεικνύουν ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας θα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δεκαπέντε κυνηγετικές ημέρες, ύστερα από έγγραφη αναφορά του δασικού οργάνου.
5.4. Οι παραβάτες των ανωτέρω (5.1,5.2.,5.3.) περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή ρυθμιστικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω δ/ξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας.
Μία εβδομάδα ισοδυναμεί με πέντε (5) κυνηγετικές ημέρες.
6. ΕΚΓΥΜΑΝΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
6.1 Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων στην Ε.Κ.Π. για πτερωτά και θηλαστικά θηράματα. Ανάλογα με το είδος του θηράματος καθορίζονται οι εξής χώροι:
Α. Για τα πτερωτά θηράματα (φασιανός, πέρδικα τσούκαρ, ορτύκι) καθορίζουμε δύο χώρους:
1. Δασική θέση «Μπάρα», Τ.Κ. Σπηλιάς
2. Δασική θέση «Χάλκωμα», Τ.Κ. Αμπελακίων
Β. Για το λαγό καθορίζουμε τους εξής χώρους:
1. Δασική θέση «Μπελμάς και Ασημόγουρνες», Τ.Κ. Ανατολής
2. Δασική θέση «Σοκάκι και Ασπρόχωμα» Τ.Κ. Σπηλιάς Γ. Για τον αγριόχοιρο καθορίζουμε τους έξης χώρους:
1. Δασική θέση «Σμαρδέλι» Τ. Κ. Στομίου
2. Δασική θέση «Αεροπλάνο και Παναγία» Τ.Κ. Ανατολής
3. Δασική θέση «Αρκουδόβρυση-Παλιάς και Δεληγιάννη» Τ.Κ. Σπηλιάς
6.2 Η περίοδος εκγύμνασης των σκύλων αρχίζει την 5η Μαρτίου 2016 και λήγει στις 27 Μαρτίου 2016 και 2η Ιουλίου 2016 έως 10 Αυγούστου 2016.
> Ημέρες εκγύμνασης ορίζονται: Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή (εκ περιτροπής).
> Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει στις 7.00 π.μ. και θα τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
6.3 Ο κάθε κυνηγός ή κυναγωγός εισέρχεται χωρίς όπλο στο χώρο εκγύμνασης και φέρει μαζί του (2) κυνηγετικά σκυλιά. Στους χώρους εκγύμνασης για αγριόχοιρους η ομάδα των κυνηγών ή κυναγωγών αποτελείται από 6-10 άτομα και δύναται να φέρει μέχρι 5 κυνηγετικούς σκύλους.
6.4 Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στους καθοριζόμενους χώρους στην Ε.Κ.Π. Όσσας απαιτείται:
α. Ειδική άδεια εκγύμνασης. Το τίμημα για την κάθε ημέρα εισόδου καθορίζεται όπως στην παράγραφο 2.9. του παρόντος προγράμματος. Το τίμημα για το κάθε σκυλί καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της αντίστοιχης εισόδου της ειδικής άδειας εκγύμνασης.
β. Οι κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς.
6.5 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό - Πέρδικα Τσούκαρ) και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στην Ε.Κ.Π. θα καταβάλλουν γι’ αυτά τίμημα όπως αυτό προβλέπεται στον πίνακα 1 της παραγράφου 4.2. του παρόντος.
6.6 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε χώρο εκγύμνασης την ίδια ημέρα καθορίζεται για μεν την εκγύμναση στο λαγό μέχρι 10 άτομα, για δε την εκγύμναση αγριόχοιρου μέχρι 2 ομάδες.
6.7 Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
7.1. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται κατά τη διά­ρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π. και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγιού σ’ αυτή.
7.2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας και στους καθορισμένους χώρους της παραγράφου 6. Α1 και Α2.
7.3. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται για τα είδη: φασιανός, πέρδικα τσούκαρ και ορτύκι από τα εκτρεφόμενα ενώ Α.Κ.Ι. σε μη εκτρεφόμενα είδη δύναται να διεξαχθούν εφόσον υπάρχει επάρκεια πουλιών και διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν σοβαρές διαταραχές στα ιδιαίτερα ενδιαιτήματα τους.
7.4. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας μπορεί να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα πρωτοδικεία της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).
7.5. Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων (φασιανών, περδίκων τσούκαρ) στους καθορισμένους χώρους του παρόντος προγράμματος.
7.6. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, με τίμημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2. ο πίνακας 1 ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.
7.7. Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παραγράφου 6.7. του παρόντος προγράμματος.
7.8. Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών Οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο θήρας του Δασαρχείου μας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Η δε υλοποίηση τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρόγραμμα και οι τυχόν περισσότερες διευκρινίσεις θα δίδονται με απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας.
7.9. Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα κυνηγετικά σκυλιά. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.
7.10. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι 5 εκπρόσωποι των τοπικών κυνηγετικών οργανώσεων χωρίς την καταβολή τιμήματος.
7.11. Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10 ευρώ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5 ευρώ.
7.12. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία των οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν την όλη διαδικασία.
7.13. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας (αγώνων) θα καθορίζεται στο απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου μας το οποίο αναφέρουμε στην παρά­γραφο 7.8.
7.14 Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
7.15 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των αγώνων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές (Κυνοφιλικές Οργανώσεις).
ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη λειτουργία του γραφείου θήρας και της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο παρόν πρόγραμμα καθορίζεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας μέσα στα πλαίσια του Π.δ. 453/1977 και των σχετικών περί θήρας Νόμων.
Δίνεται η ευχέρεια στον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του θηρευτικού κεφαλαίου.
Την Ε.Κ.Π. δύνανται να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μάθησης χωρίς να καταβάλουν τέλη εισόδου. Προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. προκλήσεως πυρκαγιών και ζημιών εν γένει, καθορίζονται υπό της δασικής αρχής οι χώροι κατασκηνώσεως των πάσης φύσεως επισκεπτών και διερχομένων οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα υπό των εντεταλμένων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα. Για περισσότερες εξηγήσεις και οδηγίες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο θήρας του Δασαρχείου Λάρισας. Κυνηγοί που τιμωρήθηκαν για παράβαση του προγράμματος κυνηγιού δεν θεωρούνται επισκέπτες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ