Όσσα

Έγκριση Προγράμματος Θήρας Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Γιούρων κυνηγετικής περιόδου 2014 - 2015

ΦΕΚ Β 2902 - 29.10.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2427/205959
(2)
Έγκριση Προγράμματος Θήρας Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Γιούρων κυνηγετικής περιόδου 2014 - 2015.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 παρ.10 του Ν.Δ. 86/1969.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.».
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.».
4. Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.».
5. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/27-6-2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
6. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.Δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
8. Τη με αριθμό 149572/1831/16-4-1984 Δ/γή Υπ. Γεωργίας «Οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας σε ΕΚΠ».
9. Τη με αριθμό 4581/10-10-2001 (ΦΕΚ. 1474/τΒ΄/29-10-2001)
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί “Εξαίρεση της Αλοννήσου από την Ε.Κ.Π. Βορείων Σποράδων και μετονομασία της σε Ε.Κ.Π. Γιούρων”.
10. Τη με αριθμό 101729/2252/10-5-2004 απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τιμές Θηραμάτων – εισόδων στην ΕΚΠ.».
11. Τη με αριθμό 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ 2154/τ.Β΄/ 6-8-2014) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015».
12. Τη με αριθμό 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της παραπάνω Γενικής Δ/νσεως καθώς και την αριθμ. 22165/229727/19-11-2013 τροποποιητική αυτής».
13. Την αριθμ. 1242/202803/8-10-2014 αναφορά του Δασαρχείου Σκοπέλου, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το εν θέματι Πράγραμμα.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Θήρας Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Γιούρων, για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015, όπως παρακάτω:
Άρθρο 1ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Γιούρων απαιτούνται:
1.1 Η κατοχή κοινής τοπικής ή περιφερειακής ή γενικής άδειας κυνηγίου και
1.2 Ειδική άδεια για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Γιούρων.
Άρθρο 2ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
2.1. Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγιού πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Σκοπέλου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου με τον χαρακτηρισμό της σε τοπική-περιφερειακή-γενική, η Δασική αρχή από την οποία πήρε την άδεια κυνηγίου , αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και οι συγκεκριμένες ημέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει.
β) Κοινή άδεια θήρας θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής στο οποίο θα φαίνονται όλα τα στοιχεία.
και να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό τέλος που ορίζεται στο άρθρο 3 για την έκδοση της ειδικής άδειας.
2.2. Η έκδοση των ειδικών αδειών και η καταχώρηση των ημερομηνιών κυνηγίου για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015 θα αρχίσει με την έγκριση του παρόντος προγράμματος από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
2.3. Για την έκδοση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου θα πρέπει ο κυνηγός να προσκομίσει ο ίδιος ή άλλο γνωστό του άτομο στο Γραφείο Θήρας στο Δασαρχείο Σκοπέλου ή να αποστείλει με FAX στο Δασαρχείο Σκοπέλου - Γραφείο Θήρας τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.1 (αίτηση, άδεια κυνηγίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, απόδειξη ΕΛΤΑ περί αποστολής επιταγής) και να καταβάλει ή να αποστείλει αποκλειστικά με ταχυδρομική επιταγή τα τέλη έκδοσης της ειδικής άδειας με ΦΠΑ (το ακριβές ποσό).
Άρθρο 3ο
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
3.1 Η ειδική άδεια κατά την έκδοση της ισχύει για δύο (2) συγκεκριμένες ημέρες εισόδου στην νήσο Γιούρα και για μια (1) συγκεκριμένη ημέρα εισόδου στη νήσο Αγ. Γεώργιος της Ε.Κ.Π. Γιούρων η δε αξία αυτής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (16%) για κάθε κατηγορία κυνηγών είναι:
α) Για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στην επαρχία Β. Σποράδων και για τους
Δασικούς υπαλλήλους 11,60 ευρώ με ΦΠΑ (10,00+16%ΦΠΑ).
Χρώμα ειδικής άδειας: ΛΕΥΚΟ
β) Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους χωρών-μελών της Ε.Ε., τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους 17,40 ευρώ με ΦΠΑ (15,00+16%ΦΠΑ).
* Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική αρχή, η δε παραμονή και εργασία πέραν της 15ετίας των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.
Χρώμα ειδικής άδειας: ΚΙΤΡΙΝΟ.
γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών, εκτός Ε.Ε. που έρχονται στην χώρα μας για να κυνηγήσουν 34,80 ευρώ με ΦΠΑ (30,00+16%ΦΠΑ).
Χρώμα ειδικής άδειας: ΚΙΤΡΙΝΟ
3.2 Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου και πληρώνουν τέλος εισόδου στην ΕΚΠ 7,00 ευρώ με ΦΠΑ (6,03+16%ΦΠΑ) για κάθε είσοδο ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
3.3 Οι κυνηγοί της κατηγορίας 3.1.α. έχουν τη δυνατότητα μετά την εξάντληση της πρώτης αδείας τους να δηλώσουν άλλες δύο φορές να κυνηγήσουν στην ΕΚΠ, ενώ οι υπόλοιποι κυνηγοί ακόμη μία, εφ’ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την ΕΚΠ, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, οι οποίες καταχωρούνται σε νέα ειδική άδεια.
3.4 Για την έκδοση δεύτερης ειδικής άδειας απαιτείται νέα αίτηση συνοδευόμενη από την αρχική ειδική άδεια, που θα προσκομίζει ο κυνηγός ή θα αποστέλλει με FAX, καθώς και καταβολή του καθορισμένου τιμήματος.
3.5 Στην περίπτωση που ο κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να κυνηγήσει δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της συγκεκριμένης ημέρας για άλλη είσοδο που θα ξαναζητήσει. Μπορεί να ανανεωθεί η ισχύς της άδειας αυτής για άλλη μέρα αν δεν πραγματοποιηθεί η είσοδος από υπαιτιότητα της υπηρεσίας ή λόγω καιρικών συνθηκών μόνο με έγκριση του επόπτη της Ε.Κ.Π. Γιούρων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις κυνηγιού . Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ξανά, τότε το τέλος χάνεται υπέρ του «Κεφαλαίου Θήρας».
3.6 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου Σκοπέλου απαγορευτεί το κυνήγι , η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη, παρά μόνο επιστρέφει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά, επιβαρυνόμενη τα έξοδα αποστολής.
3.7 Επειδή το κυνήγι στην ΕΚΠ ασκείται ομαδικά ο κάθε κυνηγός θα πρέπει να αναγράψει στην αίτησή του και τα ονόματα των άλλων κυνηγών της ομάδας του.
3.8 Οι άδειες εισόδου των κυνηγών θα εκδίδονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν υπαλλήλους.
3.9 Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παραπάνω άρθρου αποκτά δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Γιούρων και παίρνει σειρά προτεραιότητας.
Άρθρο 4ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
4.1 Στην Ε.Κ.Π. Γιούρων, η νήσος Γιούρα χωρίζεται σε τομείς όπου επιτρέπεται να κυνηγήσει μόνο μια ομάδα κυνηγών ανά τομέα, ενώ η νήσος Αγ.Γεώργιος αποτελείται από έναν τομέα.
4.2 Σε κάθε ομάδα κυνηγών μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα.
4.3 Στη νήσο Γιούρα δεν μπορούν να κυνηγήσουν πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.
4.4 Στη νήσο Αγ. Γεώργιος επιτρέπεται να κυνηγήσει μόνο μια (1) ομάδα την ίδια ημέρα.
4.5 Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγιού ο Δασάρχης Σκοπέλου καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των κυνηγών και τις ημερομηνίες. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός οφείλει να τηλεφωνήσει στο Δασαρχείο πέντε (5) μέρες μετά την αποστολή της αίτησης για να μάθει την ημερομηνία κυνηγιού που καθορίστηκε.
4.6 Η σειρά προτεραιότητας καταρτίζεται ξεχωριστά για τα Γιούρα και τον Αγ. Γεώργιο.
4.7 Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγιού , ο τρόπος και ο τόπος κυνηγιού καθώς και άλλες λεπτομέρειες του κυνηγιού καθορίζονται από τον Δασάρχη Σκοπέλου.
Άρθρο 5ο
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα όπλο (μονόκαννο ή δίκαννο). Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα) με γέμισμα μέχρι (3) φυσιγγίων.
5.1 Το κυνήγι του αιγάγρου επιτρέπεται με κυνηγετικό όπλο που φέρει βλήμα και όχι σφαιρίδια.
5.2 Για όλα τα όπλα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
5.3 Η χρησιμοποίηση σκυλιών δεν επιτρέπεται.
5.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, κλπ απαγορεύονται.
Άρθρο 6ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
6.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί έχουν υποχρέωση να παρουσιάζονται στο Δασαρχείο ή στα Δασικά όργανα της Ε.Κ.Π. Γιούρων, τουλάχιστον μία (1) μέρα πριν την καθορισμένη μέρα κυνηγιού , στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00-15:00. Οι κυνηγοί παίρνουν από το Δασαρχείο ή τα αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π. Γιούρων:
α) Την ειδική άδεια και
β) ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των θηραμάτων που μπορεί να κυνηγήσει και η τιμή των θηραμάτων.
6.2 Ο κυνηγός που εφοδιάστηκε με την ειδική άδεια κυνηγιού παρουσιάζεται την ημέρα του κυνηγιού στον αρμόδιο δασοφύλακα που αναγράφεται στην ειδική άδεια. Ο δασοφύλακας θα οδηγήσει τον κυνηγό στον τομέα του και θα του καθορίσει την περιοχή όπου θα μπορεί να κυνηγήσει. Οι κυνηγοί μέχρι τον χρόνο έναρξης του κυνηγιού θα έχουν λυμένα και εντός θήκης τα όπλα τους. Απαγορεύεται η αλλαγή της περιοχής ή του τομέα από τους κυνηγούς χωρίς την έγκριση του δασοφύλακα (Η αλλαγή του τομέα θα γίνεται νωρίς το πρωί).
6.3 Η άδεια του κυνηγιού και η ειδική άδεια της Ε.Κ.Π. Γιούρων παραδίνονται στον κυνηγό μετά την λήξη του κυνηγιού .
Η μετάβαση των κυνηγών στο τόπο του κυνηγιού θα γίνεται με δική τους ευθύνη και δαπάνη. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση στο θέμα αυτό. Οι κυνηγοί υποχρεούνται να παίρνουν μαζί τους από την Σκόπελο ή την Αλόννησο τους Δασικούς Υπαλλήλους που θα τους εποπτεύουν στην άσκηση του κυνηγιού και τους φέρνουν πίσω στην έδρα τους με το μέσο που αυτοί θα χρησιμοποιήσουν.
Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τις διατάξεις του προγράμματος κυνηγιού της Ε.Κ.Π. Γιούρων καθώς και τα θηράματα της περιοχής.
Το κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. Γιούρων γίνεται με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα. Αρχίζει μισή ώρα πριν την ανατολή και λήγει μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου.
Το κυνήγι των αίγαγρων γίνεται είτε με ψάξιμο, είτε με παγάνα, είτε από σταθερά σημεία, πάντοτε όμως ελεγχόμενα. Η άσκηση κυνηγίου στην ΕΚΠ χωρίς αυτό να ελέγχεται απαγορεύεται. Η επιλογή του τρόπου κυνηγίου (ψάξιμο, παγάνα, σταθερά σημεία) θα γίνεται από την ομάδα και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομά της. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ατόμων της ομάδας ως προς τον τρόπο κυνηγίου ο καθορισμός αυτός θα γίνεται από τον υπεύθυνο Δασικό και θα είναι υποχρεωτικός για όλους. Η απόσταση των κυνηγών μεταξύ τους για την άσκηση του κυνηγίου καθορίζεται αποκλειστικά από Δασικό υπάλληλο.
Οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια του κυνηγίου , θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους, υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα, χρώματος πορτοκαλί, προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν φέρουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
Άρθρο 7ο
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - ΠΟΙΝΕΣ
7.1 Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών που θα κυνηγήσει πρέπει απαραίτητα να εποπτεύεται από όργανα της Ε.Κ.Π. Γιούρων.
7.2 Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών . Οι παραβάτες καθώς και οι κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. Γιούρων και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και εντολές των οργάνων της θα απομακρύνονται από αυτή και θα στερούνται κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. για την περίοδο που ισχύει η συγκεκριμένη ρυθμιστική απαγορευτική διάταξη μετά από πρόταση των δασοφυλάκων και έγκριση του Δασάρχη Σκοπέλου. Σε περίπτωση υποτροπής θα κατάσχονται οι άδειες θήρας, το όπλο και θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης θήρας της Ε.Κ.Π. Γιούρων, κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
7.3 Ο κυνηγός που τραυματίζει θήραμα, κατά την απόλυτη κρίση του οργάνου που τον συνοδεύει, και δεν το συλλαμβάνει καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας.
7.4 Σε περίπτωση που από κυνηγό θανατωθεί θήραμα του οποίου η θήρα απαγορεύεται κατά το χρόνο εκείνο, θα διώκεται ποινικά, θα κατάσχονται το θήραμα, τα μέσα άσκησης θήρας και θα στερείται της ειδικής άδειας θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2014-2015.
7.5 Σε περίπτωση που από κυνηγό θανατωθεί θήραμα που ο αριθμός του συμπληρώθηκε για την παρούσα περίοδο, το θήραμα θα κατάσχεται και θα μεταφέρεται (λόγω μη δυνατότητας εκποίησής του στα νησιά Γιούρα - Αγ. Γεώργιος) από τους Δασικούς Υπαλλήλους στο Δασαρχείο Σκοπέλου όπου και θα εκποιείται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας. Επιπλέον θα στερούνται και της ειδικής άδειας θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.6 Σε περίπτωση που ο κυνηγός θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει θα διώκεται ποινικά το θήραμα θα κατάσχεται και θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.5.
7.7 Η θήρα των αιγάγρων γίνεται από σταθερά σημεία από απόσταση μέχρι 40 μέτρα και με κυνηγετικά όπλα που φέρουν αποκλειστικά βλήμα και όχι σφαιρίδια. Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέρα των ποινικών του ευθυνών, θα απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
Άρθρο 8ο
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγιού ο Δασοφύλακας ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. Γιούρων θα εκδίδει αμέσως και επί τόπου τιμολόγιο και θα εισπράττει το σχετικό χρηματικό ποσό. Το τιμολόγιο που θα δίνεται στον κυνηγό θα αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για τη μεταφορά κλπ αυτών.
8.2 Η ομάδα των κυνηγών έχει το δικαίωμα να κατανέμει μεταξύ των μελών της τα φονευθέντα θηράματα.
8.3 Όταν η ομάδα των κυνηγών αποτελείται από κυνηγούς διαφορετικών κατηγοριών ειδικής άδειας οι τιμές των θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν για κάθε είδος θηράματος.
Άρθρο 9ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
9.1 Η θήρα στην Ε.Κ.Π. Γιούρων επιτρέπεται για τα χρονικά διαστήματα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 30 Νοεμβρίου έτους 2014, ενώ από 1-6-2015 μέχρι 15-6-2015 επιτρέπεται μόνο για τους Δασικούς Υπαλλήλους σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίος ο καθαρισμός των ανεπιθύμητων ατόμων στην Ε.Κ.Π. Γιούρων. Ο καθαρισμός των ανεπιθύμητων ατόμων θα γίνεται μέσα στην περιφραγμένη έκταση στο νησί Γιούρα και έπειτα από απόφαση του Δασάρχη Σκοπέλου με την οποία θα ορίζονται οι υπάλληλοι- κυνηγοί , οι εργάτες-βοηθοί και οι ημέρες άσκησης του κυνηγιού . Τα κρέατα που θα προκύψουν από τον καθαρισμό θα εκποιούνται στην Σκόπελο ή θα θάβονται όταν δεν θα συμφέρει η εκποίηση.
9.2 Τις ημέρες που το έδαφος στην ΕΚΠ καλύπτεται με χιόνι, το κυνήγι δεν θα ασκείται.
Άρθρο 10ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ –
ΤΙΜΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
10.1 Στην κυνηγετική περίοδο 2014-2015 επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρων θηραμάτων σε είδος, αριθμό και τιμή μονάδος για κάθε κυνηγό :
α) Για τη νήσο Γιούρα έως τέσσερα (4) θηράματα ανά κυνηγό ανά διήμερο:
Είδος θηράματος Κυνηγοί που κατοικούν μόνιμα στην Επαρχία Βορείων Σποράδων Λοιποί Έλληνες κυνηγοί - Υπήκοοι κρατών Ε.Ε.-Αλλοδαποί πέραν 15ετίας Αλλοδαποί κυνηγοί
Καθαρόαιμοι Αίγαγροι (αρσενικά) 40€ 50€ 100€
Μιγάδες & Ήμεροι Αίγαγροι (αρσενικά) 30€ 40€ 80€

Ο ανωτέρω αριθμός των αίγαγρων που μπορεί να θηρευτούν στο νησί Γιούρα καθορίζεται σε καθαρόαιμους αρσενικούς, μιγάδες σε άγρια κατάσταση αρσενικούς και ήμερους εκτός περιφραγμένης έκτασης, ενώ εντός περιφραγμένης έκτασης απαγορεύεται.
Οι τιμές των θηραμάτων είναι σε ευρώ.
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 9%.
β) Για τη νήσο Αγ. Γεώργιος έως τρία (3) θηράματα ανά κυνηγό ανά ημέρα
Είδος θηράματος Κυνηγοί που κατοικούν μόνιμα στην Επαρχία Βορείων Σποράδων Λοιποί Έλληνες κυνηγοί - Υπήκοοι κρατών Ε.Ε.- Αλλοδαποί πέραν 15ετίας Αλλοδαποί κυνηγοί
Καθαρόαιμοι Αίγαγροι (αρσενικά) 65€ 75€ 180€
Μιγάδες Αίγαγροι (αρσενικά) 55€ 65€ 160€

Ο ανώτερος αριθμός των αιγάγρων που μπορεί να σκοτωθούν είναι καθαρόαιμα αρσενικά και μιγάδες αρσενικά.
Οι τιμές των θηραμάτων είναι σε ευρώ.
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 9%.
Ο ανωτέρω αριθμός των αιγάγρων που μπορεί να θηρευτούν στο νησί Αγ. Γεώργιος καθορίζεται σε δέκα (10) καθαρόαιμους αρσενικούς και είκοσι (30) μιγάδες σε άγρια κατάσταση αρσενικούς.
Άρθρο 11ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.1 Με απόφαση του Δασάρχη Σκοπέλου και ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Γιούρων και σύμφωνη γνώμη είναι δυνατή:
α) η τροποποίηση του προγράμματος θήρας,
β) η παράτασή του,
γ) η διακοπή του για ορισμένο χρονικό διάστημα ή για το υπόλοιπο της κυνηγετικής περιόδου,
δ) η μη πραγματοποίησή του για κάποιες ημέρες για λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας.
11.2 Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. Γιούρων δεν θα καταβάλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. Οι επισκέπτες απαγορεύονται κατά την περίοδο θήρας.
11.3 Οι κυνηγοί και οι επισκέπτες των ερημονήσων Γιούρα και Αγ. Γεώργιος οφείλουν να τηρούν τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Ε.Κ.Π.:
α) Η αποβίβασή τους επιτρέπεται μόνο στην προβλήτα προς αποφυγή ατυχημάτων.
β) Κατά την παραμονή τους στο ερημόνησο δεν επιτρέπεται:
• Το άναμμα φωτιάς
• Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή (σκηνές, κτλ) χωρίς ειδική άδεια του Δασαρχείου Σκοπέλου
• Η καταστροφή – απομάκρυνση τεχνικών έργων, κατασκευών και εργαλείων
• Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και σπόρων και γενικά κάθε φθορά της χλωρίδας και πανίδας
• Η κατά οποιοδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων κυνηγών -επισκεπτών
• Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου γενικά
11.4 Οι κυνηγοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους, για τον σωστό χειρισμό των όπλων τους, το ασφαλές βάδισμά τους και την ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν.
11.5 Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη μείωση των αίγαγρων που υπάρχουν στο νησί και παράλληλα στη κληρονομική βελτίωση, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη των πρεμνοβλαστημάτων, μετά τις υλοτομίες που έγιναν για τη βελτίωση του βοσκοτόπου. Ακόμη προβλέπει στην αποκατάσταση της κανονικής αριθμητικής αναλογίας μεταξύ αρσενικών και θηλυκών και στην απομάκρυνση των μιγάδων και ήμερων γιδιών μέσα στην περιφραγμένη έκταση του νησιού όπου επιδιώκεται η δημιουργία ικανού αριθμού καθαρόαιμων τουλάχιστον φαινοτυπικά αίγαγρων, για την απελευθέρωση μετά την βελτίωση του βοσκοτόπου σε ολόκληρο το νησί Γιού-ρα. Τα ανωτέρω άτομα χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα άτομα. Επιδίωξη των ανωτέρω στόχων θα γίνεται από 1 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου 2015 από τα όργανα της Ε.Κ.Π. Γιούρων.
11.6 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα ρυθμιστική διάταξη κυνηγίου , ισχύουν οι γενικές διατάξεις «περί θήρας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015.
Βόλος, 16 Οκτωβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Μαγνησίας
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΙΛΛΙΟΥ