σμίκρυνση

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγειονομικής Διάταξης σχετικά με την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84 (ΦΕΚ 898 Β΄/1984 και 56 Β΄/1985), Α5/5180/88 (ΦΕΚ 891 Β΄/1988) και υπ’ αριθ. οικ.131835/5.12.2005 (ΦΕΚ 1744/Β΄/13.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση

ΦΕΚ Β 3504 - 29.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ. 112203
(1)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγειονομικής Διάταξης σχετικά με την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84 (ΦΕΚ 898 Β΄/1984 και 56 Β΄/1985), Α5/5180/88 (ΦΕΚ 891 Β΄/1988) και υπ’ αριθ. οικ.131835/5.12.2005 (ΦΕΚ 1744/Β΄/13.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»(ΦΕΚ 237/Α/1940), όπως ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1-4) του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).
3. Τους Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 197/Α/2003) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και Ν. 3370/
2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, όπως ισχύουν σήμερα
4. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».
5. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Ν.3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 280/Α/2003).
7. To Π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 54/Α/2007).
8. Την Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγειονομική Διάταξη σχετικά με την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84 (ΦΕΚ 898Β/84 και 56Β/85), Α5/5180/88 (ΦΕΚ 891Β/88) και υπ’ αρ. οικ. 131835/5.12.2005 (ΦΕΚ 1744/Β/13.12.2005)
9. Τις διατάξεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007).
10. Την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
11. Το Ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πρωτεύουσας» (ΦΕΚ 190/Α/1980)
12. Τα άρθρα 13 και 14 του Ν.3316/1925 «περί κυρώσεως συμβάσεως δια την ύδρευσιν των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς και των Προαστίων αυτών κλπ.» όπως τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1380/1938 (άρθρο 13, παρ. 2).
13. Το Ν. 1065/1980 «Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α/1980) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
14. Την υπ’ αριθ. 1958/13.1.2012 απόφαση με θέμα: «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011» (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως ισχύει σήμερα
15. Την υπ’ αριθ. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087 Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
16. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (εναρμόνιση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ), όπως ισχύει.
17. Την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
18. Το Π.δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών (ΦΕΚ 79 Α).
19. Την υπ’ αριθ. Υ521/30-10-14 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νικ. Ταγαρά (ΦΕΚ 2971 Β΄).
20. Τα από 15.11.2013 και 11.12.2013 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αναφορικά με πρόταση-εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ και ΕΥΔΑΠ για την τροποποίηση της Α5/2280/83 Υγ. Διάταξης και την από 22.12.2014 Εισήγηση επί του σχεδίου της παρούσας Απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και το από 22.12.2014 σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.
21. Την από 6/8/2014 αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 παρ. 1 του Ν.4075/2013.
22. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην τεχνολογική πρόοδο.
23. Την ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1: Τροποποιήσεις
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει σήμερα, συμπληρώνεται ως εξής:
«Η ως άνω απόσταση των 100 μ. δύναται να μειωθεί έως τα 50 μ. από τα όρια των κλειστών αγωγών εφόσον από τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια των αγωγών αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2, της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει σήμερα, διαγράφεται η φράση «αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας».
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 της Α5/2280/83, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στις λεκάνες απορροής Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου, Ευήνου και Μαραθώνα σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από την ανώτατη στάθμη τους, η υλοποίηση μικρών έργων αναψυχής (ευθύνης Δημοσίου ή των ΟΤΑ) όπως η κατασκευή υπαίθριων καθισμάτων, διαδρόμων τρεξίματος, ποδηλατοδρόμων, μετά από την υποβολή σχετικής μελέτης στην οποία θα τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ή ρύπανσης των υδάτων των λιμνών και θα εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».
4. Η περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Σε απόσταση μικρότερη από 500m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών από τις παραπάνω λίμνες και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη των ανοιχτών αγωγών (σε υψομετρική στάθμη ψηλότερη της στάθμης των αγωγών) ή σε απόσταση μικρότερη από 100m από τον άξονα των κλειστών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών.
Είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση:
i) κατάντη των ανοικτών αγωγών και όταν η υψομετρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχιστον 20m άνωθεν της υπό εξέταση περιοχής σε απόσταση έως 250m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών
ii) σε απόσταση έως 50m από τον άξονα των κλειστών αγωγών,
και εφόσον από τις μειώσεις αυτές:
α) δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και
β) δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια των αγωγών αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση δραστηριοτήτων και σε αποστάσεις έως 20m από τον άξονα των κλειστών ή 100m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών από την έξοδο της Σήραγγας Κιθαιρώνα, (Χ.Θ. 153 + 963) έως τα Διυλιστήρια Μενιδίου, (Χ.Θ. 188 + 099), εφόσον από τη μείωση αυτή:
α) δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος και του νερού, αποδεικνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και
β) δεν προκύπτει κίνδυνος ζημιών στους αγωγούς ώστε να προκληθεί ανωμαλία στην κανονική ύδρευση και δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια τους αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
5. Το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ. όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδρυση δραστηριοτήτων με κινητήρια ισχύ 22 HP ή άλλη ισοδύναμη μονάδα των κατηγοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV (στήλες 3 και 4) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω περιοχών, μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας της Περ. Ενότητας εφόσον αυτές εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 1500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3. Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 5.000 μέτρα, ανάλογα με τον κίνδυνο μόλυνσης ή ρύπανσης που προκαλείται από τα απόβλητα και την εν γένει λειτουργία της εγκατάστασης».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ., (όπως ισχύει σήμερα) προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως:
«γ. Η λειτουργία βιομηχανιών-βιοτεχνιών με κινητήρια ισχύ 22 ΗΡ ή άλλη ισοδύναμη μονάδα, που αναφέρονται στις στήλες 3 και 4 του Παραρτήματος IV, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των αναγκών των οικισμών που βρίσκονται μέσα στις εν λόγω περιοχές, με απόφαση της οικείας Περιφέρειας, μετά από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Ε.ΥΔ.Α.Π., εφόσον:
i. αυτές είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης (28-12-1983), γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών προϋφιστάμενων αδειών και βεβαιώσεων λειτουργίας και
ii. από τη λειτουργία τους δεν παράγονται υγρά απόβλητα ενώ τα αστικά λύματα του προσωπικού συλλέγονται σε στεγανό βόθρο και μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
7. Η περ. γ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, συμπληρώνεται ως ακολούθως:
«Είναι δυνατόν η απόσταση από τον άξονα των κλειστών αγωγών να μειωθεί έως τα 250 μέτρα εφόσον από τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια των αγωγών αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
8. Η παρ. 2 του άρθρου 9 της Α5/2280/83 Υ.Δ. τροποποιείται - συμπληρώνεται ως ακολούθως:
«Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων ή η επέκταση υπαρχόντων βουστασίων χοιροστασίων, κτηνοτροφείων, ορνιθοτροφείων, ποιμνιοστασίων και λοιπών σταυλισμών ζώων στις παρακάτω περιοχές:
α. Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα και Σταμάτας.
β. Έξω από τη λεκάνη απορροής των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα και μέχρι την απόσταση των 1.500 μ. από τα όρια της ανώτατης στάθμης αυτών.
γ. Σε απόσταση μικρότερη από 1500 μ. από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου.
δ. Σε απόσταση μικρότερη από 100 μ. από των άξονα των κλειστών ή 500 μ. από τον άξονα ανοιχτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών των παραπάνω λιμνών»
Η ως άνω απόσταση των 100 μ. δύναται να μειωθεί έως τα 50 μ. από τα όρια των κλειστών αγωγών εφόσον από τη μείωση αυτή:
α) δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος και του νερού, αποδεικνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και
β) δεν προκύπτει κίνδυνος ζημιών στους αγωγούς ώστε να προκληθεί ανωμαλία στην κανονική ύδρευση και δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια τους, αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 της Α5/2280/83, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Απαγορεύεται η κολύμβηση και το κυνήγι μέσα στις λίμνες Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου και Ευήνου καθώς και στα ανοικτά τμήματα των αγωγών Υλίκης, Μόρνου, Μαραθώνα και Διυλιστηρίων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ιστιοπλοΐα και παρόμοιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου και Ευήνου αλλά χωρίς τη χρήση παντός τύπου μηχανοκίνητου εξοπλισμού με την προϋπόθεση της έγκρισης – σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔΑΠ και της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της Περ. Ενότητας προς τον οικείο ΟΤΑ, εφόσον τεκμηριώνεται κατάλληλα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης των υδάτων των λιμνών».
10. Στο τέλος του άρθρου 11 της Α5/2280/83 Υ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται άρθρο 11 Α ως ακολούθως:
Άρθρο 11 Α
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία των παρακάτω υφιστάμενων δημόσιων εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης Υλίκης και εντός της ζώνης προστασίας των 10.000 μέτρων από την ανώτατη στάθμη της:
α) Το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
β) Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
γ) Η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων του Δήμου Θήβας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (Β 354) περί επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είτε
• με υπεδάφια διάθεση σε απόσταση μεγαλύτερη των 3.500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης ή
• στο έδαφος σε απόσταση μεγαλύτερη των 5.000 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης και πάντα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ Β354).
δ) Η εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Θήβας, με την προϋπόθεση ότι τα στραγγίδια θα επεξεργάζονται και θα ανακυκλώνονται πλήρως ενός της μονάδας.
2. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του οικισμού Λιδωρικίου και του σωφρονιστικού καταστήματος Μαλανδρίνου με την προϋπόθεση ότι τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (Β/ 354) είτε με υπεδάφια διάθεση σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης ή στο έδαφος σε απόσταση μεγαλύτερη των 3.500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης και πάντα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145115/2014 (ΦΕΚ Β/354)
3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων εγκατεστημένων και λειτουργούντων πριν την έναρξη ισχύος της Α5/2280/1983, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών προϋφιστάμενων αδειών και βεβαιώσεων λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα λύματα του προσωπικού και τα τυχόν παραγόμενα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται σε στεγανούς βόθρους και θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
4. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ.146896/2014 (Β 2878) για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.
11. Οι στήλες 3 και 4 του Παραρτήματος IV της Α5/2280/83 Υ.Δ. τροποποιούνται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (στήλες 3 και 4)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΥΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
3 4
Υποκατηγορία του 151.1 Διατήρηση κρέατος εκτός πουλερικών
151.2 Διατήρηση πουλερικών
158.1 Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
Υποκατηγορία του 158.4 Παρασκευή ζαχαρωτών
Υποκατηγορία του 158.6 Φρύξη και άλεση καφέ
Υποκατηγορία του 158.9 Παρασκευή κρούστας και καταϊφιών
Παρασκευή πάγου από νερό
Παρασκευή αποφλοιωμένων, καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών
καρπών και σπόρων
Υποκατηγορία του 175.9 Ραπτική πανικών οικιακής χρήσης
Κατασκευή κεντημάτων
Υποκατηγορία των 176.0, 177.1, 177.2 Πλεκτική εσωρούχων
Πλεκτική υφασμάτων, εξωτερικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων
ενδυμασίας
Υποκατηγορία των 182.2, 182.1, 181.0 Ραπτική ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εξωτερικών ενδυμάτων
Ραπτική ενδυμάτων από αδιάβροχα υφάσματα, πλαστικά και από δέρμα
Ραπτική ενδυμάτων και διαφόρων ειδών ενδυμασίας εκ γουναρικών
Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυμάτων
Υποκατηγορία του 182.3 Ραπτική εσωρούχων
Υποκατηγορία του 182.9 Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσμων
Κατασκευή εξαρτημάτων ενδυμασίας
Υποκατηγορία του 192.0 Κατασκευή θηκών από δέρμα ή υποκατάστατα αυτού
Υποκατηγορία του 193.0 Επισκευή υποδημάτων
Υποκατηγορία του 203.0 Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών παραθύρων και κλιμάκων (από ξύλο)
Υποκατηγορία του 205.1 Κατασκευή τορνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κύρια από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων επίπλων
Κατασκευή πλεκτών επίπλων
Ταπετσαρίες επίπλων
Κατασκευή ειδών από ξύλο μ.α.α.
Υποκατηγορία του 205.2 Κατασκευή ειδών από καλάμι, λύγο, άχυρο, σπάρτο κλπ εκτός των ειδών επιπλοποιίας
Υποκατηγορία του 212.1 Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακουλών
Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας εκ χάρτου και χαρτονίου
Υποκατηγορία του 212.9 Κατασκευή ειδών εκ χάρτου και χαρτονίου μ.α.α.
223.1, 223.2, 223.3 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και πληροφορικής
Υποκατηγορία του 245.2 Παρασκευή καλλυντικών και λοιπών ειδών ατομικής τουαλέτας
Υποκατηγορία των 261.2, 261.3, 261.4, 261.9 Κατασκευή υάλινων αντικειμένων
Κατεργασία υάλινων κατόπτρων
Υποκατηγορία των 262.1, 262.2, 262.3, 262.4, 262.5 Αγγειοπλαστική κατασκευή ειδών από πηλό εκτός των για οικοδομές
265.2β Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη
Υποκατηγορία των 268.9β Κατασκευή μικροαντικειμένων από μη μεταλλικά ορυκτά (όνυξ, κλπ)
286.3 Κλειθροποιία και κατασκευή σιδερικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κλπ
Υποκατηγορία του 631.2 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων γεωργικής προέλευσης με ψύξη ή χωρίς και αδρανών εν γένει μη τοξικών και επικίνδυνων υλικών
Συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών έως 50KW κατ’ εξαίρεση.
Υποκατηγορία του 281 και 282 Κατασκευή μεταλλικών αντικειμένων χωρίς χημική κατεργασία και βαφή έως 50 KW κατ’ εξαίρεση.

Άρθρο 2
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ως ειδικής υπερισχύουν έναντι άλλων γενικότερων διατάξεων.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση