Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο Διακα-τεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου», στο Μοναστηριακό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο διακατεχόμενο δάσος «Πάδης-Ανω Μπσΰρσιανης» Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων

ΦΕΚ Β 3235 - 03.12.2014


Αριθμ. 3966/222786
(7)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο Διακα-τεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου», στο Μοναστηριακό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο διακατεχόμενο δάσος «Πάδης-Ανω Μπσΰρσιανης» Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 "περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα".
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄ 237).
3. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.»
5. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Την με αριθμό 99778/3949/7-9-2000 Δ/γή Υπ. Γεωργίας, και την αριθμ. 97650/4865/29-8-2007 Εντολή του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απαγόρευση θήρας και έκδοση ΔΑΔ στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την αριθμ. 112022/2168/5-8-2014 απόφαση Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015, όπως διορθώθηκε και ισχύει.
9. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και την με αριθμό 22165/229727/19-11-2013 τροποποιητική αυτής.
10. Την με αριθμό 3787/209577/20-10-2014 (ΦΕΚ 504/Δ/2014), (ΑΔΑ: 7ΥΤΛ0Ρ10-6ΨΞ), απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 10.113,09 στρεμμάτων στο διακατεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου», του οικισμού Καλοχωρίου, στο Μοναστηριακό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο Διακατεχόμενο δάσος Πάδης-΄Ανω Μπούρσιανης Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων.
11. Το αριθμ. 6642/214351/23-10-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την απαγόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή που επλήγη από πυρκαγιά για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, την προστασία και τον επανεποικισμό των ειδών της άγριας πανίδας που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα μετά την πυρκαγιά.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από 1-11-2014 μέχρι 31-10-2017, σε έκταση 16.690,00 στρεμμάτων στο Διακατεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου» οικισμού Καλοχωρίου, στο Μοναστηριακό Δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο Διακατεχόμενο δάσος Πάδης-Άνω Μπούρσιανης Δήμου Καλαμπάκας ΠΕ Τρικάλων, όπως φαίνεται στο από 22-10-2014 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και ορίζεται με συντεταγμένες που συνοδεύουν το διάγραμμα και τα όρια που τοποθετήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία κυρίως δρόμοι, ράχες, ρέματα, μαντριά, εικονίσματα κ.λπ. ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρός της για τον καλύτερο έλεγχο και φύλαξή της.
Το εξωτερικό όριο της έκτασης ορίζεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Θεόπετρας -Μαυρελίου και δασικού δρόμου στη θέση Νταϊλιάνα, με κατεύθυνση ανατολική συναντάει το μαντρί Νιανιά Γιάννη. Από εκεί συνεχίζει και αφού περνά τη θέση Νησί ακολουθεί το δρόμο και φτάνει στη θέση Εικόνισμα και κατόπιν στο μαντρί Νούσια Βασίλη. Στη συνέχεια παίρνει το δρόμο προς Πριτσάλωμα και μετά το τέλος του δρόμου με κατεύθυνση βορειοανατολική συναντά το δρόμο προς Βλαχούλια. Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το δρόμο προς τη θέση Αράπη και παίρνει το δρόμο προς Πάδη. Κατόπιν με κατεύθυνση δυτική παίρνει το δρόμο προς Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια με κατεύθυνση νοτιοδυτική φτάνει στο μαντρί Ρώσιου Γιώργου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοδυτική φτάνει στο Εικόνισμα Αγίου Γεωργίου και από εκεί με κατεύθυνση νότια φθάνει στη θέση Γκούμα. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοανατολική συναντά την επαρχιακή οδό Θεόπετρας-Μαυρελίου την οποία ακολουθεί μέχρι τη θέση Νταϊλιάνα που είναι η αφετηρία.
Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2014-2015 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 18 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση